عملکرد سازمان مجاهدین خلق

مبارزه و باند رجوی سرسپرده : دو چیز غیر قابل جمع

درقسمتی از نقد و دراصل فحاشی مفصلی که باند رجوی برعلیه یکی از همکاران سابق اش نوشته ، چنین آمده است :

” خوش‌رقصی با ساز وزارت بدنام و متهم کردن مقاومت پاک‌باز ایران به ترور مخالفان، نمی‌تواند این مقاومت را از افشا و طرد پارازیت‌های اطلاعاتی و بلندگوهای فاشیسم دینی باز دارد. سنگ‌اندازی در مسیر آزادی مردم ایران و خدمت به تداوم عمر استبداد دینی با تاکتیک تخطئه سازمان پیشتاز رزم و رهبری آن دیگر کسی را نمی‌فریبد. پالایش صفوف مبارزه از اپورتونیسم، تسلیم‌طلبی و خیانت، بخشی از مبارزه آزادی‌خواهانه مردم ایران است “.

کسی که سالیان متمادی همکار شما بوده وادعا دارد که با دیدن مناسبات بغایت ضدبشری در سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق ( فرقه ی رجوی) طاقت اش طاق شده وبا جدایی ازصفوف بردگان رجوی خود را مکلف دیده که اسرار مگو را افشا کرده تا کمکی به تنویر افکار عمومی نموده و گناهان مرتکب شده درهمکاری با شما را شسته و ازعذاب وجدان رنج نبرد ، این حق مسلم را دارد که نظریات و دانسته های خود در مورد شما را بنویسد والبته شما اگر واقعا یک جریان درست و حسابی سیاسی بودید ، میتوانستید با ذکر حرف های او ، با منطق وفاکت روشن به سخنان او جواب دهید که درمقابل به فحاشی به او و دیگران پرداخته و بی پرنسیبی وحشتناک خود را بنمایش گذاشتید.

مقاومت شما دربرابر افشای حقایق درون مناسباتی خودتان است و وارونه نشان دادن واقعیات وحقایقی که در روی کره ی خاکی ازجمله در تشکیلات مافیایی خودتان وجود دارد وبدینوسیله واژه ی مقاومت را که معنی خاص خود را دارید ملکوک کرده و اوراق دیگری برپرونده ی سیاه خود اضافه میکنید.
مقاومت شما در راستای حفظ تاج وتخت حقیر مریم واحیانا مسعود رجوی ودرامتداد خیانت به منافع ملی کشور است واین پاکبازانه؟! بودن ، صرفا وصرفا دراین راه جهنمی است.

ضمنا اگر پالایش صفوف مبارزه ازاپورتونیزم و خیانت بخشی ازمبارزه ی آزادیخواهنه ی مردم است ، این مردم عملا دربرابر شما که جنایتکار وخائن هستید ، قرار دارند.

مجبور کردن اعضای سازمان به پذیرش کامل بردگی جسمی و ذهنی و حتی جنسی، محروم کردن آنها ازداشتن زندگی شخصی نرمال وانسانی و اجازه ندادن به خانواده های گرفتار آنها برای ملاقت با فرزندان خود وفحاشی های منظم علیه این خانواده های مظلوم ، ازکارهای اصلی مسعود ومریم بوده واین اعمال با مبارزه و آزادیخواهی قابل جمع نیست و بلکه مقولاتی متناقض باهم شمرده میشوند.

عضو یکی از خانواده های اسرای رجوی

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا