مبارزه و باند رجوی سرسپرده : دو چیز غیر قابل جمع

درقسمتی از نقد و دراصل فحاشی مفصلی که باند رجوی برعلیه یکی از همکاران سابق اش نوشته ، چنین آمده است :

” خوش‌رقصی با ساز وزارت بدنام و متهم کردن مقاومت پاک‌باز ایران به ترور مخالفان، نمی‌تواند این مقاومت را از افشا و طرد پارازیت‌های اطلاعاتی و بلندگوهای فاشیسم دینی باز دارد. سنگ‌اندازی در مسیر آزادی مردم ایران و خدمت به تداوم عمر استبداد دینی با تاکتیک تخطئه سازمان پیشتاز رزم و رهبری آن دیگر کسی را نمی‌فریبد. پالایش صفوف مبارزه از اپورتونیسم، تسلیم‌طلبی و خیانت، بخشی از مبارزه آزادی‌خواهانه مردم ایران است “.

کسی که سالیان متمادی همکار شما بوده وادعا دارد که با دیدن مناسبات بغایت ضدبشری در سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق ( فرقه ی رجوی) طاقت اش طاق شده وبا جدایی ازصفوف بردگان رجوی خود را مکلف دیده که اسرار مگو را افشا کرده تا کمکی به تنویر افکار عمومی نموده و گناهان مرتکب شده درهمکاری با شما را شسته و ازعذاب وجدان رنج نبرد ، این حق مسلم را دارد که نظریات و دانسته های خود در مورد شما را بنویسد والبته شما اگر واقعا یک جریان درست و حسابی سیاسی بودید ، میتوانستید با ذکر حرف های او ، با منطق وفاکت روشن به سخنان او جواب دهید که درمقابل به فحاشی به او و دیگران پرداخته و بی پرنسیبی وحشتناک خود را بنمایش گذاشتید.

مقاومت شما دربرابر افشای حقایق درون مناسباتی خودتان است و وارونه نشان دادن واقعیات وحقایقی که در روی کره ی خاکی ازجمله در تشکیلات مافیایی خودتان وجود دارد وبدینوسیله واژه ی مقاومت را که معنی خاص خود را دارید ملکوک کرده و اوراق دیگری برپرونده ی سیاه خود اضافه میکنید.
مقاومت شما در راستای حفظ تاج وتخت حقیر مریم واحیانا مسعود رجوی ودرامتداد خیانت به منافع ملی کشور است واین پاکبازانه؟! بودن ، صرفا وصرفا دراین راه جهنمی است.

ضمنا اگر پالایش صفوف مبارزه ازاپورتونیزم و خیانت بخشی ازمبارزه ی آزادیخواهنه ی مردم است ، این مردم عملا دربرابر شما که جنایتکار وخائن هستید ، قرار دارند.

مجبور کردن اعضای سازمان به پذیرش کامل بردگی جسمی و ذهنی و حتی جنسی، محروم کردن آنها ازداشتن زندگی شخصی نرمال وانسانی و اجازه ندادن به خانواده های گرفتار آنها برای ملاقت با فرزندان خود وفحاشی های منظم علیه این خانواده های مظلوم ، ازکارهای اصلی مسعود ومریم بوده واین اعمال با مبارزه و آزادیخواهی قابل جمع نیست و بلکه مقولاتی متناقض باهم شمرده میشوند.

عضو یکی از خانواده های اسرای رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا