مجاهدین، دلال اطلاعاتی اسراییل

سازمان مجاهدین خلق زمینه>‎ی هیأت سنی عراق با اسراییلی>‎نگاران غربی در بروكسل از سطح و حجم هماهنگی و همكاری>‎اند شگفت>‎نگاران اظهار داشته>‎هایی دریافت کرده بودند كه مخالفان سنی، از خطر صفویان عراق و تهدید آنان سخن گفته بودند و زمانی كه از آنان می>‎اند كه منظور شما از صفویان كسیت؟ می>‎طور كامل بر عهده داشتند. نکته قابل توجه اینكه این سازمان همراهان ایرانی>‎پیمان می>‎اند تا برای خود بازارگرمی كرده و به>‎جایی رسیده كه برخی از اعضای این هیأت همدیگر را متهم و انکار می>‎اند، به>‎های پارلمان اروپا رقابت می>‎ی اروپا اظهار داشته: هیأت اعراب سنی به>‎ی عرب، یا یك و یا چند كشور عربی دعوت می>‎دست می>‎ها شهرت دارد و به>‎اكنون خودش از وضع سیاسی نامناسبی برخودار است لذا میانجی و واسط مناسبی برای اهل سنت عراق با اتحادیه>‎شمار نمی>‎اند سازمان مجاهدین خلق ایران از روابط خود با دیپلمات>‎های اسراییل صورت داده است. در این دیدار مسؤولیت>‎ی این دو تن قرار گرفته است. گفته می>‎اند. اعضای هیأت عراقی كه با این شخصیت>‎اند می>‎اند كه این افراد از عناصر اطلاعاتی و جاسوسی اسراییل هستند.

گزارشات این منابع، مستند به اطلاعات نیروهای امنیتی بلژیك كه مسؤولیت کنترل تحركات این هیأت و حفاظت از آنان را بر عهده داشتند، حاكی است كه این دو نفر "خلف العلیان" و "ظافر العانی" بوده>‎اند این احتمال وجود دارد که بقیه>‎وگو انجام داده باشند.

منابع مزبور گفته>‎كند تا از سیطره>‎باشد.

آنها اضافه می>‎الخصوص آیةالله سیستانی بی>‎های شیعی به وی پیشنهاد دیدار با آیةالله سیستانی را داده و او آن را رد كرده زیرا به هیچ وجه نمی>‎ی سنی الدلیم و سرهنگ ستاد "علی خلیفه" كه از فرماندهان ارشد ارتش سابق عراق بوده است را شامل می>‎طور جداگانه و به اشکال گوناگون با سران مجاهدین ارتباط برقرار كرده و این موضوع را به آنان تبریك گفتند. این افراد اظهار امیدواری كردند كه فعالیت>‎ذكر است ارتباط سازمان مجاهدین خلق با این گروه كه در لوای هیأتی در بروكسل صورت گرفت، مربوط به زمان حال نیست، بلكه اطلاعات امنیتی>‎ای بین دو طرف برقرار بوده و این امر با اشاره و تشویق امریكا و به>‎زاد" انجام گرفته است. تاکنون این روابط به>‎های عراقی نیز هستند كه از اخراج این سازمان از عراق ناراضی>‎كه عرب>‎شمار می>‎ای كه باید به آن اشاره كرد این است كه سازمان مجاهدین خلق هزینه>‎های مادی دیگری نیز به آنان اهدا نموده است.

در همین زمینه، سایت "نهرین نت" مطلع شده است هیأتی كه اردن را به قصد بروكسل ترك كرده است، بیست نفر بوده>‎اند. بقیه فرصت را غنیمت شمرده و در آنجا مانده و برای درخواست پناهندگی به آلمان و هلند رفته>‎Print Friendly, PDF & Email نسخه چاپی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.