یمن؛ مقصد احتمالی مجاهدین آواره

اخیراً مقامات عرب به توافق رسیده‎اند که یمن با سران معتادش به "قات" * پذیرای سازمان مجاهدین خلق ایران شود.

این توافق در سطوح عالی و به‎طور کاملاً سری گرفته شده است. آنها به خیال خود قصد موازنهی قدرت در منطقهی خاورمیانه و کشورهای خلیج [فارس] را دارند. این امر را میتوان دومین توطئهای بهشمار آورد که جمهوری یمن از زمان سقوط بتشان تاکنون انجام میدهند.

توطئه‎ی اول آنان پناه دادن به بازماندههای رژیم بعث در خاک کشورشان بود و این بار دومی است که سران آن که به نظر میرسد بهخاطر مصرف "قات" از درجهی هوشیاری طبیعی برخوردار نیستند، قربانی کشورهای خلیج فارس میشوند. با این توطئهی ننگین، کشور یمن با بهکارگیری این نیروها قصد سرکوب گروههای شیعی را در سر میپروراند. گروههایی که خواستار استیفای حقوق قانونی و مشروع خود و مساوات بین شهروندان این کشور میباشند.

در راستای حمایت مادی و معنوی‎ای که از سوی کشورهای خلیج فارس برای پناه دادن به آوارگان مجاهدین خلق صورت میگیرد، یمن دارای شرایط مساعد برای این گروهک تروریستی سرکوبگر شناخته شده است. یمن میتواند علاوه بر پناه دادن به آنان، به آموزش و تجهیز آنان اقدام کند تا هر کس در مقابل این دولتهای نامشروع ِ غاصب ایستادگی کرد، از مجاهدین برای مقابله با آنان استفاده کنند.

از جمله فواید دیگر حضور این افراد در خاک یمن برای دولت آن کشور، می‎توان به استفاده از آنان بهعنوان اهرم فشاری علیه دولت عراق اشاره کرد، تا اگر دولت عراق توانست بر تروریسم چیره شده و آشوبها را خاموش کند، و اراده کند که به نوعی در بین کشورهای عربی ساز مخالف بزند، از این گروه استفاده شود. علاوه بر این، این گروهکها میتوانند ابزار فشاری علیه ایران باشند تا از طریق آنان آشوب داخلی در مناطق جنوبی ایران و علیالخصوص اهواز ایجاد کنند.

اما یک مسأله از دید یمن مغفول مانده: این کشور به این موضوع نیاندیشیده که برخی اقدامات هویت و ملیت این کشور را هدف می‎گیرد و خاک این کشور را به جهنمی تبدیل میکند. نیروهای بعثی و مجاهدین خلق افکار و ایدههای تروریستی و مرگباری دارند و در هر مکانی به نشر ایدههایشان و کاشتن بذر فتنه و خصومت بین دولتهایی که به آنان پناه دادهاند میپردازند و از این کشورها جهنمی میسازند. آنچه را که ما امروز در عراق شاهدیم گوشهای از افکار بعثیها و گروه مزدور و جنایتکار مجاهدین میباشد. افکار بعثی میتواند برای تغیر هویت منطقهی عرب نشین تهدیدآمیز باشد و یک کشور را به موضعی بیاندازد که مواضعی تند علیه شیعیان بگیرد و بهجای آرامش سایهای از جنگ و درگیری بر این کشور حاکم شود و امنیت را از هموطنان که بهدنبال یک لقمه نان برای خانوادههایشان میدوند، بگیرد.

اینها مسایلی است که شهروندان این کشورها نیز باید مد نظر قرار دهند، زیرا در اخر امر فقط شهروندان و مردم هستند که بهای ماجراجویی حکام خود را می‎دهند، حکامی که بهای تمام این امور خودخواهانهی خود را از حساب شهروند بیچارهی خود میپردازند.

نبیل البصری/ صوت العراق

_______________________

* "قات" برگ گیاهی است همانند "ناس" افغانی که جویده می‎شود و اکثر یمنیها اعتیاد به آن دارند. (مترجم)

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.