خشم و استیصال رجوی از آزادی سربازان انگلیسی

سرمقاله‎ی نشریه مجاهد* با عنوان "فضیحت یک شکست"، خشم، عصبانیت و استیصال دار و دستهی آنارشیست و فرصتطلب رجوی از اقدام انسانی و سنجیدهی ایران در آزادسازی سربازان انگلیسی را بهنمایش میگذارد.

این سرمقاله که مستقیماً توسط بالاترین مهره‎های باند رجوی نوشته شده، علاوه بر دهها مطلب و خبر سرهمبندی شده در سایتها و ارگان ماهوارهای این گروه ورشکسته است که میکوشد این اقدام را نتیجهی فشار جامعهی بینالمللی بر روی ایران قلمداد نماید.

باند جاعل رجوی از این موضوع عصبانی هستند که به همین راحتی و به این سرعت دست آنها رو شد و افسانه‎پردازیهایی که در مورد طرح برنامهریزی شدهی ایران برای گروگانگیری میکردند و تلاش داشتند آن را به خورد افکار عمومی بدهند نقش بر آب گردید.

دار و دسته‎ی آدمکش رجوی مستأصل از اینکه چرا این موضوع که بالقوه استعداد تبدیل شدن به یک بحران را داشت، بهراحتی حل شد و با استقبال گستردهی جامعهی جهانی مواجه گردید، بهخود میپیچند و سر بر دیوار میکوبند.

این موضوع نیز تبدیل به یکی از صدها موردی شد که فرصت‎طلبی رجوی و البته ناشیگریاش در موجسواری باعث شد از هولش با تمام هیکل در دیگ هلیم فرو رود.

این اقدام ایران بر خلاف تمامی دعاوی مجاهدین مبنی بر ضعف حکومت که برای سرپا نگه داشتن نیروهای روحیه باخته تولید می‎شود و به نیروهای محصور در اشرف تزریق میگردد، دقیقاً از موضع اقتدار و تثبیت سرچشمه میگیرد و پیام آن را قبل از همه، کشورهای غربی و بهخصوص امریکا و انگلیس دریافت داشتند.

علاوه بر مجاهدین تمام دار و دسته‎هایی که در روزهای اخیر بر طبل گروگانگیری از سوی ایران کوبیدند، بهروشنی دست خودشان را رو کردند که تا کجا حاضرند با دروغپردازی و افسانهسرایی (یعنی تنها کاری که ار دستشان برمیآید) با جنگطلبان و اسراییل همراهی کنند تا شاید بهانهای برای حملهی نظامی به ایران فراهم آورند.

امروز روز آن فرا رسیده است که صراحتاً و بدون پرده‎پوشی و با تأکید بر روی واقعیات موجود، به افشای چهرهی خبیث این دار و دستهها و در رأس آن، باند به گل نشستهی رجوی در همراهی و خوشخدمتی به امپریالیسم مبادرت شود.

ایران‎دیدبان

_____________________________________

* مجاهد شماره 197

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.