لزوم اخراج مجاهدین از عراق

لزوم اخراج مجاهدین از عراق
زهیر شنتاف/ صوتالعراق
جبههی توافق سنی عراق و سازمان مجاهدین خلق ایران در بسیاری از امور اشتراك دارند. هر دو علیه منافع هموطنان و كشورشان تلاش میكنند. هر دو بهنوعی با خارج از كشور مرتبط هستند. هر دو برنامههایی را دنبال میكنند كه به تخریب كشورشان میانجامد و به كشتار مردم و شهروندان ختم میشود. اما صفت اصلیای و مهمی كه این دو را در كنار هم قرار میدهد نفاق است.
اگر ما قبلا میشنیدیم كه مجاهدین خلق از سوی مردم ایران منافقین نامیده میشوند تعجب میكردیم، اما اکنون که جبههی توافق را در عراق میبینیم و از نزدیك رفتارهای سیاسی، تبلیغاتی این گروه را بررسی میکنیم، بهدرستی علت اصلی وجه تسمیهی آن گروه را میفهمیم. این طبیعی است كه این دو گروه منافق (مجاهدین خلق ایران و توافق سنی عراق) با یكدیگر همآهنگ شوند و توافقی بین این دو ایجاد شود، زیرا اهدافشان و اسلوبشان یكی است.
سخنان و انتقادات منافقین خلق ایران در عراق چیز عجیبی است. سازمانی كه از یادگارهای دستگاههای رژیم سابق عراق است، چون در معرض اخراج از عراق قرار گرفته اعتراضاتش را در بوق و كرنا كرده است. ما از دولت میخواهیم جنایتكاران این سازمان را كه در عملیات كشتار و ترور ملت عراق در زمان صدام حسین معدوم شركت میكردند دستگیر كند. این افراد هماكنون نیز به حمایت از تروریستها و جانیان عرب میپردازند و حتی برخی از آنان مستقیماً در این جنایات علیه هموطنان ما شركت میكنند.

همپیمانی و همقسمی بین جبههی توافق و سازمان منافقین خلق ایران و سفرشان به بلژیك تأكیدی است بر این نكته كه این دو سازمان باید خاك عراق را ترك كنند، زیرا فرقهگرایی را در بین مردم عراق برمیانگیزند.
سازمان مجاهدین خلق از یك لابی در اروپا بهره میبرد و در نتیجه قادرند زمینهی مناسبی را برای ترویج افكار منفی خود در اروپا فراهم آورند و به اعمال نفاق خویش بپردازند. اگر این فضا را در اروپا پیدا نكردند و كسی به یاوهگوییهایشان وقعی ننهاد، كشورهایی همچون یمن آمادگی خود را برای استقبال از این نوع تفكرات ابراز میدارد زیرا كه شیوهی تفكر رییسجمهور این كشور همان شیوهی صدام حسین معدوم است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا