جنگ مجاهدین با بیبیسی

جنگ مجاهدین با بیبیسی
ایراندیدبان
جنگ گروه تروریستی مجاهدین با بیبیسی بالا گرفته است. این رسانه نیز مثل سایرین، خبرهای دلخواه مجاهدین را درج نمیکند و تحلیل خودش را از قضایا دارد، اما حتی هنگامی که خبرهای دلخواه مجاهدین را مخابره میکند، باز هم با فحاشی و مخالفت چماقداران اینترنتی مجاهدین روبهرو میشود، مثل این خبر: حمایت مجاهدین خلق از سگولن رویال که به جلز و ولز کردن ملا بیبیسی * تعبیر شد و بهانهای برای حمله به این رسانه!
اینگونه رفتار مجاهدین با بیبیسی، نمایشی از عدم تحمل و فرهنگ پرخاشگرانهی آنها نسبت به منتقدینشان است و نشان دهندهی آستانهی تحمل بسیار پایین آنها نسبت به انتقاداتی که متوجه آنها میباشد.
گزارشاتی که گاهی بیبیسی دربارهی مجاهدین منتشر میکند و احیاناً حاوی انتقاداتی به آنان است، بسیار رقیقتر و کمرنگتر از انتقاداتی است که روزنامههای ایران نسبت به دولتمردان و سیاستهای دولت ایران درج میکنند، دولتی که از سوی مجاهدین متهم به سرکوب منتقدین و غیردموکراتیک بودن است.
از سوی دیگر برخورد خشن مجاهدین با یک رسانهی آزاد، آن هم بهصورت علنی، بهراستی دلیل محکمی بر اظهارات جداشدگان، دربارهی سرکوب شدید معترضین درون مناسبات تشکیلاتی این گروه است، آنجایی که هیچکس جز گردانندگان این گروه بر آن تسلطی ندارند.
گردانندگان فالانژ باند رجوی، طی 26 سال گذشته، با تهاجمی خشونتآمیز علیه منتقدین و کسانی که به هر دلیل با سیاستهای آنها موافق نبودهاند، صدای بسیاری از آنها را خاموش کردهاند. مجاهدین همواره بهعنوان سرکوبگر اپوزیسیون در وجوه مختلف عمل کردهاند، بهخصوص آنجا که پای منافع تشکیلاتیشان در بین بوده است.
دعوای فعلی مجاهدین با بیبیسی و یا رسانههای دیگری که باب طبع آنها خبر نمینویسند، و سیل اتهاماتی که نثار این رسانهها میکنند، بهخاطر آن است که بیپروا از این گروه تروریستی و ارعابگر به پخش اخبار خود مشغول هستند.
بسیاری از رسانههای فارسی زبان مانند رادیو فرانسه، رادیو فردا و بیبیسی که آماج اتهامات و فحاشیهای مجاهدین قرار دارند، بارها از مجاهدین خواستهاند که در مصاحبههای زنده و حضوری برای پاسخگویی به بعضی ابهامات و موضوعات، شرکت نمایند.
این را میتوان دلیل اصلی این همه اتهامزنی دانست، در واقع حرکت چماقداران و فالانژهای باند رجوی علیه بیبیسی، فرار به جلویی است برای پردهپوشی استنکاف آنان از حضور در یک برنامهی آزاد!
بهعلاوه، انعکاس اخبار مربوط به مجاهدین در رسانههای فارسی زبان، بازتاب دهندهی میزان منفوریت و انزوای این گروه در میان کلیهی ایرانیان است، واقعیتی که مجاهدین بهخوبی بر آن واقفاند و از آن رنج میبرند و با جنجالآفرینی و فحاشی تلاش دارند تا این درد را التیام دهند.
_______________________________
* جلز و ولز ملا بیبیسی – سیروس مختاری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا