ویژگیهای گزارش تازهی وزارت خارجهی امریکا

همانگونه که در خبر مورخه 13/2/1386 اشاره گردید، گزارش جدید ِ "دفتر هماهنگکنندهی ضدتروریسم ِ وزارت خارجهی امریکا" که در تاریخ 30 آوریل 2007 منتشر گردیده و گزارش سالانهی تروریسم 2006 امریکا را بیان میکند نسبت به گزارش سال گذشته از لحن تندتری نسبت به مجاهدین برخوردار است.

این ویژگیها که از مقایسهی گزارش سالانهی تروریسم 2006 امریکا با گزارش سالانهی تروریسم 2005 امریکا بهدست آمده بهشرح زیر است:

ویژگیها در بخش "توصیف ِ" گروه:

– اشاره به ترور چندین نفر از افراد نظامی و غیرنظامی امریکایی در دههی 1970

– اذعان به ظرفیت و ارادهی رهبر و اعضای گروه برای اجرای حملات تروریستی در سراسر جهان

– معرفی سازمان بهعنوان یکی از خشنترین گروههای سیاسی که در دههی 1960 تشکیل شد

– تأکید بر مورد غضب قرار گرفتن این گروه توسط مردم ایران، پس از انقلاب اسلامی

– تأیید موضوع استفاده از پایگاهها در اروپا و عراق بهمدت سه دهه برای اجرای حملات تروریستی بر ضد ایران

– توسعهی پایگاه مالی، مهارتهای نظامی و فعالیت رهبران در اروپا

– بروز ویژگیهای فرقهگونه، علاوه بر معیارهای تروریستی

– فشار ایدئولوژیکی بر افراد، و تحریف تاریخ برای آنان

– اذعان به طلاق اجباری، جلسات غسل هفتگی و جدا کردن فرزندان خردسال از والدینشان

– ایجاد فرقهی شخصیتی پیرامون رجوی

ویژگیها در بخش "فعالیت‎ها":

– اعتراف به اینکه علیرغم تلاشهای امریکا، اعضای مجاهدین خلق برای نقششان در فعالیتهای غیرقانونی هرگز به میز عدالت کشیده نشدهاند

– حمایت رژیمهای ناهنجار، مانند رژیم صدام، از این گروه

– اذعان به اینکه مجاهدین خلق بهمدت پنج سال به اجرای عملیات تروریستی از طریق پایگاهش در فرانسه ادامه میداده است

– استناد به گزارشها مبنی بر اینکه رجوی اعضا را به "له کردن اکراد در زیر تانکها" تشویق نموده است

– دستگیری 7 نفر در امریکا توسط افبیآی بهخاطر انتقال 400000 دلار به سازمان برای خرید سلاح

– تسلیم شدن داوطلبانه در برابر ائتلاف، پس از سقوط رژیم صدام، و تحویل سلاحهای سنگین

– دستگیری 160 عضو مجاهدین، از جمله مریم رجوی، در فرانسه بهخاطر استفاده از پایگاهها در این کشور بهمنظور تأمین مالی و برنامهریزی عملیات تروریستی

– خودسوزی اعضای مجاهدین در اروپا بهدنبال دستگیری مریم رجوی

– مخفی شدن مریم رجوی و استفاده از ویدئوماهواره برای انگیزه دادن به نیروها

– کشف مدارک حاکی از دریافت پول نفت در برابر غذا توسط مجاهدین و استفاده از آن برای حملات تروریستی

– استناد به مدارکی که رابطهی سازمان با صدام را تأیید میکنند: لیستها، فیلمی که صدام حسین کیفهای پول را به رهبران شناخته شدهی مجاهدین خلق تحویل میدهد، و فیلمی از اعضای مجاهدین خلق که در حال آموزش دیدن توسط ارتش عراق هستند

ویژگیها در بخش «قوا»:

– استقرار اکثر حامیان و اعضای مجاهدین در اروپا

– تأکید بر این نکته که "وضعیت حفاظت شدهی شخصی" (کنوانسیون ژنو) بر اعضای این گروه در خارج از اردوگاه اشرف و یا در وضعیت گروه بهعنوان یک سازمان تروریستی تأثیری ندارد.

– آزاد بودن تعداد زیادی از اعضا و رهبران مجاهدین و نگرانی زیاد در این مورد، بهخاطر اینکه این اعضا نحوهی کار با سلاح و ساخت بمب را از رژیم سابق عراق فرا گرفتهاند

ویژگیها در قسمت "مکان – حوزه‎ی عملیات":

– حفظ مقرهای اصلی در پاریس

– هدف قرار دادن عناصر ایرانی در سراسر جهان

– پروپاگاند و لابیهای شورای ملی مقاومت در غرب

– برخورداری شورای ملی مقاومت از استراتژی ارتباط رسانهای توسعه یافته

ویژگیها در بخش "کمک خارجی"

– اتکای زیاد، پس از سقوط صدام، به کمکهای مالی که تحت عنوان سازمانهای دروغین جمعآوری میشوند

ایراندیدبان – واحد تحقیق و ترجمه

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا