پروندهی مجاهدین «فرقه رجوی» در هیأت تحقیقات قضایی عراق

تلویزیون "الحره" عراق روز دوشنبه 21 خرداد 1386 بهخاطر نقشکند".

شنیدهی تروریست مجاهدین در عملیات علیه قیام مردمی "انتفاضهی عراق" در سال 1991 و نیز کشتار بیی اهالی روستاهای کردنشین عراق میی آن است که دستگاه قضایی عراق به آرامی و بهها و کارشکنیی دو دهه جنایات "سازمان مجاهدین خلق ایران" علیه کشور و ملت عراق میشود که حتی دادگاه عراق لیست اعضای مجاهدین که در این جنایات نقش مؤثری داشتهی پرونده نموده است.

به نقل از تلویزیون "الحره" عراق، دوازدهم ژوئن 2007

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.