عملکرد مجاهدین خلق تنها معیار سنجش پایگاه اجتماعی آنهاست

این روزها که بازار آلترناتیو تراشی برای حکومت کنونی جمهوری اسلامی داغ است، مجاهدین خلق به شدت به تکاپو افتاده تا از قافله عقب نماند. مریم رجوی با تمام قوا وارد شده و دوباره کارنامه سراسر مزدوری و وطن فروشی و رذالت گروهش را در دست گرفته تا به اربابانش ثابت کند که از گروه خودش مزدورتر و برده تر گیر نمی آورند.

مریم رجوی آشفته حال و پریشان خاطر به دنبال آن است تا ادعای چهاردهه ای خود مبنی بر تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی بودن را به طریقی به دست بیاورد و اثبات کند.
باند رجوی برای اثبات این ادعای چهار دهه ای خود لیستی از عملکردهای خائنانه ی خود تهیه وارائه کرده که ارباب به بازبینی سیاست خود پرداخته وازآلترناتیو سازی های بیشتر خودداری کند وتنها مجاهدین خلق استحاله یافته را به این منصب برگزیند!

تشکیل ارتش آزادیبخش وعملکرد ضدملی وجنایتکارانه شان ازجمله مواردی است که به اربابان گوشزد کرده اند و با برشمردن انواع و اقسام خیانت ها و جنایات ها ، این متاع نجس و مردار خود را درمعرض دید مجدد اربابان قرار داده اند.

از حمایت ایرانیان به اصطلاح آزاده ای سخن به میان آورده که گویا در برنامه های گلریزان همیاری، جیب وحساب های رجوی را پر کرده اند وازاین دروغ مضحک نتیجه گرفته مجاهدین دارای پایگاه اجتماعی قابل قبولی هستند!
صحبت از “کهکشان= خیمه شب بازی های ویلپنت” کرده که گویا با حضور جمعیت۱۰۰هزار نفره برگزار میشده که ثابت کند که چه نفوذ وسیع اجتماعی درخارج کشور دارد!

حال آنکه کسانی که سالن ویلپنت پاریس را که کارناوال مجاهدین درآنجا برگزار میشد دیده اند، بارها توضیح داده اند که ظرفیت این سالن حداکثر 5هزارنفراست. که البته مجاهدین همین ظرفیت را هم نه با ایرانیان حامی گروه شان بلکه بهواسطه پول و با کمک پناهجویان کشورهای دیگر و مدعوین پولی شان پر می کردند.

گفته شده که پارلمانترها وشخصیت های سیاسی اروپا و بقیه ی جهان غرب ازدیپلماسی انقلابی ؟! مجاهدین استقبال میکنند که ادعای مضحکی است.

مضحک ازاین بابت که این دیپلمات های غربی همواره جنبش های رهائی بخش وانقلابی را در جای جای جهان به خون غلطانده اند و نمیتوانند ازدیپلماسی انقلابی استقبال کنند و بنابراین ماهیت این نوع حمایت ها را باید درجای دیگر جست واین بدان معناست که چون ازاین دیپلماسی مجاهدین حمایت میشود، براحتی میتوان نتیجه گرفت که نوع این دیپلماسی ازنوع ضد مردمی وضدانقلابی است!
این باند ضد ملی و ضد خلق در حالی از دموکراسی و حقوق بشر صحبت می کند که از طرف دیگر اعتراف می کند که در جریان تحرکات مدنی مردم، تمام خرابکاری ها کار کانون های شورشی خودش بوده است و به این ترتیب با زبان خودش به تروریست بودن شان اعتراف می کند.

رضا اکبری نسب

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا