مریم رجوی صدای کیست

مریم رجوی را بارها به مرز فلک کشانده اند او را هوادارانش <<مهرتابان وسمبل مقاومت >> مینامند. ویا اورا به عنوان <<صدای مردم ایران >> معرفی میکنند. ولی واقعا مریم رجوی صدای کیست؟ او خود را صدای اسلام دمکراتیک معرفی میکند. ولی این اسلام دمکراتیک را میتوان هرروزه در کلمات وگفتار وبرخورد هوادارن و عوامل مجاهدین با حرکات اینترنتی-تروریستی همراه با دشنام دادن وفحاشی کردن به مخالفان فکری خوددید. این اسلام دمکراتیک را میتوان در خود سوزی های بی رحمانه ارگانیزه شده توسط مریم رجوی که به گفته قدرخواه عضو شورای ملی مقاومت صدها نفر آمادگی برای خود سوزی دارند دید. این اسلام دمکراتیک را میتوان در همکاری با جنایتکارترین رژِیمها وجناحهای امپریالیستی مشاهده کرد. این اسلام دمکراتیک مریم رجوی چیزی جز اقتدار گرائی یک رهبری ایدئولژیک دیگر که تقدسش تا عرش میرود نیست. از این بعد که بگذریم اسلام رجوی در ماهیت خویش هرگز دمکراتیک نمیتواند باشد وهرکجا قدم گذاشته است همراه با جنگ وزورگوئی بوده است این را حتی در اسلام دمکراتیک رجوی هم میتوان مشاهده کرد که هرکس میخواست به اصطلاح به ارتش آنها بپویندد میبایستی بویزه زن اگر باشد روسری که سمبل تاریخی در زنجیر بودن زن است را مانند خود مریم رجوی به سر بکشد چرا که در اسلام دمکراتیک مریم رجوی نیز زن منبع فساد است وباید خود را بپوشاند. در اسلام دمکراتیک مریم رجوی بایستی که غسل تعمید کرد وهرروز خصوصی ترین مسائل خود را برروی کاغد آورد. در اسلام دمکراتیک رجوی عشق زن ومرد محکوم است و<<منبع فساد ونریت حیوانی>>. از اتفاق دقیقا در نقطه ای که مجاهدین برای خود نقطه قوت در مقابل ایدئولژی خمینی قائل هستند میلنگند مانند تمامی اسلامیون. چرا که آنها نیز در مقابل مسائل جنسی وزن پاشنه آشیل خود را رو میکنند وزن را باید بپوشانند حتی نباید دست بدهند ویک رفتار نرمال انسانی نباید داشت.

مریم رجوی همراه با همسرش یک کودتای ایدئولژیک در سازمان انجام دادند ورهبری دیکتاتوری خود را بر سازمان مجاهدین حاکم گرداندند. اسلام دمکراتیک رجوی چیزی جز همان سرکوب زنان وفناتیک ورهبر پرستی در خود ندارد. اسلام دمکراتیک مریم رجوی مانند اسلام ناب محمدی خمینی همه چیز را با خشونت حل میخواهد بنماید اسلام دمکراتیک مریم رجوی حامی سرمایه است وبا غدارترین جنگ طلبان برای جنگ اتش بیاری میکند.

باید از این مشخصات این نتیجه را گرفت که صدای مریم رجوی یک صدای دیکتاتوری بی رحمانه دیگر با لبخند ژکوندی است که البته دیگر کسی را فریب نمیدهد وبهمین دلیل هم هیچگونه پایگاهی در بین مردم ندارد وبی جهت نیست که علی رغم تمامی خوش رقصی های مجاهدین برای جنگ طلبان کاخ سفید آنها را به اندازه احمد چلبی هم جدی نمیگیردوکاخ سفید ضمن استفاده از آ نها همچنان بر سراین بسیجیان بوش میکوبد.

فرشید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا