مردم عراق در چنبر ارتجاع منطقه وامپریالیسم

پرچم عراقپولهای عربستان سعودی برای سنی ها ومجاهدین خلق

عراق اکنون تنها مرکز لشگرکشی دولت امپریالیستی آمریکا برای دست یابی به نفت بویژه برای شرکتها وکنسرنهای بزرگ نفتی که مبارزه انتخاباتی بوش را با میلیونها دلار حمایت کردند نیست بلکه میدانی برای درگیری بین امپریالیسم وارتجاع ومنطقه ورژیمهای ارتجاعی عرب و رژیم ایران نیز گشته است. دولت بوش یک گناهکار دیگر هم برای اوضاع آشفته عراق پیدا نمود که البته عربستان سعودی است ودر عمل نیز واقعا عربستان سعودی با حمایت مالی از گروههای سنی نزدیک به مجاهدین خل دولت نورالمالکی را متهم به عامل رژیم ایران مینمایندومیخواهند که درمقابل نفوذ رو به افزایش ایران مقابله کنند.دولت بوش تاکنون در مقابل عربستان سعودی محتاط عمل میکرد وتنها سوریه وایران را متهم به دامن زدن به آشوب در عراق مینمود ولی این بار نیز عربستان سعود ی را متهم به حمایت مالی از گروههای سنی میکند. این را روزنامه نیویورکر بیان میکند.اکنون عراق به صورت میدانی برای مبارزه بر سرقدرت ونفئوذ بین رژیمهای ارتجاعی منطقه نیز در آمده است وعراق مانند تکه گوشت قربانی بین عواملی که تحت نفوذ اعراب ودر راس آنان سعودی وبعد نیز سوریه با حمایت با بخشی از باصطلاح مقاومت بعثی عراق و ایران با حمایت ازدولت شیعه در آمده است. در این رابطه نیز مجاهدین خلق با نزدیکی به گروههای سنی وبعثی های رژیم سابق عملا تحت حمایت مالی عربستان سعودی نیز درآمده اند. در این بین البته این میدان جنگ فعلی بین رژیمهای مرتجع عرب منطقه ورژیم ایران در اثر سیاست خود آمریکا درمنطقه بوده است که درواقع در مقابل محور نفوذ شیعه گری ایران یک جبهه از جناحهای سنی درکشورهای عربی و در عراق را دامن زده است که دیگر نتیجه وعواقب چنین سیاستی را نمتیواندکنترل کند واین رژیمهای مرتجع هم در واقع از ضعف فعلی واشنگتن در منطقه ودرعراق برای گسترش نفوذ خود ویا برای مقابله با نفوذ رژیم ایران به میدان آمده اند. مجاهدین خلق نیز بر این موج سیاسی سوار شده با نزدیکی بیشتر به کشورهای مرتجع منطقه که البته سابقه قبلی هم دارد میخواهد آینده مبهم وهمچنین از نظر مالی جانشینی بجای صدام حسین برای خود بدست آورد که تا حدودی با حمایتهای مالی اعراب مرتجع منطقه مانند عربستان سعودی وکویت این جای خالی صدام را برای خود از نقطه نظر مالی تامین کرده اند وبا نزدیکی با شیخ ها و جناح های بعثی وابسته به رژیم سابق صدام در واقع در این آشفته بازاری برای مردم عراق نقش دارند وبدین شکل در بازی قربانی کردن مردم عراق برای امیال خود مانند مرتجعین منطقه نقش دارد.آنچه مسلم است شرایط عراق رو به بهبود نخواهد رفت وگسترش جنگ داخلی یکی از نتایج این سیاستها ی دخالت امیز اشغالگران ومرتجعین منطقه ومجاهدین در عراق میباشد که هیچکدام برای مردم عراق دلشان نسوخته بلکه برای نفوذ وقدرت سیاسی خود مردم عراق را به قتلگاه روزانه در عراق میبرند.

فرشید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا