اشک تمساح ریختن های مریم رجوی

اشک تمساح مریم رجویمریم رجوی در پاریس گفته است که می خواهد داوطلبانه سرپرستی هزار کودک یتیم عراقی را به عهده بگیرد و به یونیسف نیز این درخواست را داده است اما مگر کسی از یاد برده است که مریم رجوی خودش در عراق دستور جدایی فرزندان را از مادرانشان صادر کرد!!!،‌ هر کدام از این بچه ها را به یک گوشه دنیا فرستاد و زمانی هم که آنها بزرگ شدند از آنها در اروپا و…. بیگاری می کشیدند تا روزها و ساعت ها در خیابانها به دنبال جمع کردن پول برای سازمان باشند ویا اینکه آنها را مجدداً به عراق بازگرداند و باصطلاح در ارتش آزادیبخش به کار گرفت بی آنکه بخواهد به آنها اجازه انتخاب داده باشد، بیشتر همین بچه های سازمان هیچگـاه طعمی از زندگی خانوادگی نچشیده، محبّـت پـدر و مـادررا درک نکـردنـد، چـرا که در پانسیونها ی سازمان عملاً بعنـوان یک بچه یتیم و یـا بلکـه بد تر با آنهـا رفتار میشد، حالا این سوال پیش می آید:

آیا واقعاً وجدان انسان دوستانه مریم رجوی تازه بیدار شده و می خواهد سرپرستی هزار کودک یتیم عراقی را به عهده بگیرد و یا این ژسـت انسـان دوستـانـه را در جهت حفظ منافع سازمان وعوام فریبی بیشتـر مـردم عـراق بخـود گـرفتـه اسـت؟؟!!!

از طـرف دیگـر ایـن سئـوال پیـش می آیـد کـه چـه تعـداد از این کودکان عراقی، کودکانی باشند که والـدین آنها در عملیات کرد کشی (سـال 1991 عملیـات بـه اصـطلاح مـرواریـد) بـه دستـور مستقیـم مسعـود و مـریـم رجوی بـه خاک وخـون کشیـده شــده و اکنـون مریم رجوی از این بابت دچار عذاب وجدان شده است و به این شکل می خواهد ضمـن رهـایی از عـذاب وجـدان، خود را خیّـر و نیکوکار نشان داده و اشک تمساح برای کودکان عراقی مبریزد؟؟!!.

البته این احتمـال هـم وجـود دارد کـه مریم رجوی به فکر استثمار کودکان عراقی افتاده و بـا خود می انـدیشـد، «« چند سالی به آنها کمک کـرده و بعد از آنها درتظاهراتهای سازمان استفاده کرده و بعد هم آنها را رزمنده ارتش آزادی بخش می کنم »» و لابـد بـه خیـال خـام بـا یـک تیـر دو هـدف را نشـانـه میـرود اوّل اینکـه قلـوب رنجـدیـدة عـراقـی هـای تحـت ستـم و اشغـال را بـدسـت آورده و چنـد روزی بـه حیـات نگیـن خـود ادامـه داده و مهمتـر از همـه از هم اکنـون نیـروی لازم بـرای تـداوم عملیـات دریـوزگـی و خـوش خـدمتـی هـای اربـاب امپـریـالیستشـان تأمیـن می کـند و این را هم نوعی پیروزی بـرای خـود به حساب می آورد.

انجمن نجات – دفتر استان کرمانشاه

سلیمان ره انجام

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا