بقایای رجوی به سیم آخر میزنند

بقایای رجوی به سیم آخر میزنندگروه تروریستی مجاهدین بهنقل از برخی عشایر و طرفداران صدام اعلام کرد "در صورتی که دولت عراق بخواهد اعضای این گروه تروریستی را از این کشور اخراج کند، آنان به دور اعضای مجاهدین زنجیرهای انسانی تشکیل خواهند داد و دولت عراق باید از روی جنازههای آنان عبور کند"!

چنین ادعایی بهمثابه یک طرح عملیاتی از پیش تعیین شده برای مقابله با اقدامات قانونی دولت عراق، قبل از هر چیز یادآور فاجعهی خودسوزیهای تشکیلاتی اعضای مجاهدین است که بهدستور رهبران این گروه برای فشار وارد آوردن بر روی دولت فرانسه جهت آزاد ساختن مریم رجوی در سال 2003 صورت گرفت.

بدون شک در چنین طرحی، حلقهی دوم این زنجیره اعضای محصور در اشرف میباشند که یا دستور خودسوزی گرفتهاند و در صورت نتیجهبخش نبودن آن، مکلف به خوردن سیانور شدهاند.

اما این ادعاها وجه دیگری نیز دارد و آن ضعف و سستی ادلهی بهظاهر حقوقیای است که مجاهدین با مناسبت و بیمناسبت برای پوشش دادن به حضور غیرقانونی و نامشروع خود در عراق، به آن استناد میکنند.

یکی از این ادعاها حضور بیست ساله (که البته دقیق آن حضوری 26 ساله است) در عراق میباشد که این حضور را باعث بهوجود آمدن حق پناهندگی برای خود میدانند.

ادعای دیگر داشتن موقعیت حقوقی "افراد حفاظت شدهی تحت کنوانسیون چهارم ژنو" می‌باشد که آن را نیز مانعی در برابر اقدامات دولت عراق در تعیین تکلیف خود میدانند.

در این باره ذکر چند توضیح که البته بقایای منگول رجوی خود نیز از آن مطلعاند اما عمداً آن را به محاق برده و سانسور میکنند، ضروری بهنظر میرسد.

پناهندگی، مقدمات و الزامات ویژهای دارد که در پی آن حضوری قانونی و مشروع را برای فرد پناهنده ایجاد میکند و طبیعتاً مورد پذیرش نهادهای بینالمللی و کشورهای مختلف است حتی اگر حکومتهای آنها تغییر کند.

بدینطریق که یک پناهجو باید ابتدا با ارایهی درخواست پناهندگی به کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل، نام کشور مورد نظر خود را بدهد و از طریق این کمیساریا موافقیت کشور مورد نظر جلب شده و به وی مجوز اقامت در آن کشور داده شود.

یا اینکه در کشور مورد نظر شخصاً به دفاتر امور پناهندگان وابسته به وزارت کشور و یا دفاتر سازمان ملل مراجعه کرده و جهت اخذ پناهندگی اقدام نماید که در اینصورت دارای پروندهی مشخص خواهد بود و به وی کارت و مزایای پناهندگی تعلق میگیرد. اما این اقدام یک شرط دارد و آن این است که کشور مورد نظر پناهندهپذیر بوده و عضو کنوانسیونهای مربوط به دادن پناهندگی اجتماعی و سیاسی ملل متحد باشد.

رژیم یاغی صدام در معاهدات مربوط به پناهندگی، مانند بسیاری از معاهدات بینالمللی دیگر که آنها را به رسمیت نمی شناخت نیز عضویت نداشت و از این بابت باند به گل نشستهی رجوی بسیار بد آورده است.

علاوه بر این حتی اگر رژیم صدام در این کنوانسیونها عضویت میداشت نیز مجاهدین فاقد مقدمات قانونی و پروندهی حقوقی در اینباره میباشند و حضور آنها بیست سال که هیچ، حتی اگر 100 سال هم سابقه داشته باشد، منشاء اثر نخواهد بود و توجیه کنندهی این حضور غیرقانونی و نامشروع نمیشود.

وانگهی فراتر از قوانین پناهندگی، ضوابط رسیدگی به تخلفات یک گروه و پناهنده است.

پناهنده هیچگاه نمیتواند سیاستهای و قوانین کشوری که در آن پناهنده میباشد را نقض کند، مرتکب جرم شود و یا منشاء آسیب و تنش در ارتباط با همسایگان آن کشور باشد و یا تحت عنوان پناهندهی سیاسی به فعالیتهای تروریستی بپردازد و…

تمامی این موارد به هر دولتی اجازه میدهد که یک پناهنده را تحت تعقیب قرار داده و یا پناهندگیاش را لغو نماید.

اینها اختیاراتی است که همان میثاقهای بینالمللی به دولتها دادهاند. نمونهی بارزتر این اختیارات، قدرت برخوردی است که به دولتها با کادر دیپلماتیک سفارتخانهی سایر کشورها داده شده است که در صورت تشخیص انجام فعالیتهای غیردیپلماتیک، میتوانند آنها را اخراج کنند.

دربارهی کنوانسیون چهارم ژنو و موقعیت تحت حفاظت، همانگونه که بارها گفته شده است، مجدداً باید تصریح کرد که این وضعیتی است موقتی که تصمیمگیری نهایی دربارهی آن مربوط به دولت قانونی و دایم کشور اشغال شده میشود. موضوعی که هماکنون دربارهی عراق، نیروهای ائتلاف، سازمان ملل و دولت عراق بر آن اتفاق نظر دارند.

از آن مهمتر آنان که با حقوق بینالملل آشنایی دارند بهخوبی میدانند که موقعیت حفاظت شده به هیچوجه منافاتی با پیگیری جرایم نداشته، بلکه شاکیان حقیقی و حقوقی در این مرحله میتوانند اقامهی دعوا نمایند.

گمان میرود که با اشراف به این جوانب از قوانین و مقررات پناهندگی و حفاظت شده باشد که بقایای رجوی دست به چنین موضعگیری ابلهانهای زده و موضوع زنجیرهی انسانی را پیش کشیدهاند که میتوان آن را بهعنوان اعلان جنگ علیه دولت عراق و قوانین و مقررات بینالمللی بهحساب آورد.

ایراندیدبان، شانزدهم اوت 2007

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.