جیب ِ گشاد عالیجناب دن کیشوت برای جنگ

بالاخره پس از افشاگریانگیزی و جنگی به گل نشستهتوان ارزیابی نمود، ‌اقرار کرد که حیات باند آدماش را جز در برافروختن جنگی خانمانبیند. (1)

مسعود رجوی رهبرآدمکامی بههای جدید امریکا علیه ایران و باقی ماندن ِ نام مجاهدین در لیست گروهخواهان آمد و جنگ را رویدادی اجتنابی سریالسازی و تغییر دوران نماییهای امریکا علیه ایران را بهترین اقدام امریکا پس از انقلاب علیه ایران میی سیاست "تغییر رژیم" در ایران معرفی میاش در عراق تبریک میتر دست عمله و اکرههای جنگنیوز، برای دفاع از اقدام نظامی علیه ایران و دمیدن در تنور جنگها وقیحانه میزدند در حقیقت تعریف مجاهدین بهها میی اجتنابطلبان امریکایی در ایران را نیز بر عهده بگیرد. وی طلباکنون دستگوید:

« تغییر و سرنگون کردن فاشیسم مذهبی، به پای هیچکس جز مردم و مقاومت ایران نوشته نشده است. حتی وقوع جنگ و حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایتهای اتمی رژیم،‌این معادله را تغییر نمی دهد. »

رجوی وقیحانهشده و تا دیروز بهکند و میبندی وارونه، در ابتدای صف دستهگیرد که قبلی ممکن آنها را از حکومت دینی نجات دهد. خداوند قبول کند که نیت ایشان هم مانند رجوی چیزی جز خدمت صادقانه به آزادی و دموکراسی و مردم ایران نیست!

از این گذشته فقط و فقط رجوی است که معنای واقعی جنگتری که در صورت عدم حملهدهد را میکند! جنگ بر سر بود و نبود فرقهی جنگ و بحران قادر به ادامهدست آوردن ذرههای جنگاش، هیچی ضدایرانی نیست و هزاران جنگ دیگر در برون و درون تشکیلاتداران وابسته به فرقهخواند تا بدون شوخی و با جدیت، حساب کسانی را که با صلحها، با حملهکنند برسند و ترجیعاش را تکرار کرده و آنان را خبرچینان و عوامل نفوذی وزارت اطلاعات معرفی نموده و فعالیتعنوان تلاش برای حفظ جمهوری اسلامی معنی میترتیب از این پس باید آماده بود تا لجنها و جنگ روانی مجاهدین علیه افراد و گروهتری یابد.

از دید رجوی و با توجه به جیب گشادی که برای در گرفتن جنگ و نجات فرقهتر برای وضعیت فعلی تصویر نمیهای هستهداند، اما دربارهماه سال 1383 با پنتاگون (2) زنهار میی هوایی ختم میی زمینی نیز در کار است:

« اما اگر ناپرهیزی نمودید و به امید این که جنگ زمینی امکان ناپذیر نیست و نیروی زمینی در کار نخواهد بود…وعده نهایی ارتش آزادی با شما در تهران »

جملات فوق اقرار آشکار رجوی به جایگزین ساختن نئوکانجای صدام است و میرا بهکشانی تلقی نمود که روز و روزگاری در فکر سرنگونی قهرآمیز، در مقابل مردم ایران صفی آزاد شده در اطراف قصر شیرین یا کردستان مستقر میی آن به یک پایگاه نظامی امریکا در عراق ختم میرتبهاکنون از کار برکنار شده و فرماندهان و مسؤولین جانشین، این طرح را فوقاند.

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا