یک کارشناس اتمی ادعاهای مجاهدین را بی‌اساس دانست

ایرنا

"دیوید آلبرایت" کارشناس اتمی ادعاهای تازه سازمان مجاهدین را مبنی بر اینکه تهران برای ساخت سلاح‌های اتمی تلاش می‌کند بی‌اساس دانست.

آلبرایت، کارشناس انستیتوی علوم و امنیت بین‌المللی(Tahoma; >ISISدر گفت وگو با خبرگزاری اتریش (آپا) گفت: بسیاری از مطالبی که علیه برنامه‌های اتمی تهران اکنون مطرح شده است در سال ۲۰۰۴و ۲۰۰۷

خروج از نسخه موبایل