اطلاعیه بنیاد خانواده سحر در خصوص کنترل پادگان اشرف

تأسیس گردید که افراد جدا شده از سازمان میتوانستند خود را به آنجا رسانده و از گزند سازمان مصون بمانند.

نقش جدی در فراهم نمودن زمینه های عینی و ذهنی برای رهایی از اسارت سازمان ایفا نمود. اگر چه این مقر فاقد کمترین امکانات بوده و راه به دنیای آزاد نداشت ولی حداقل افراد در آن مستمرا توسط مسئولین سازمان سرکوب نمیشدند و از آزار و شکنجه روحی و جسمی در امان بودند.

در مجاورت پادگان های سازمان در کشورهای غربی، خصوصا پادگان مریم در پاریس، برای نجات اعضای اسیر احساس میشود.

TIPF

 بنیاد خانواده سحر، بغداد، چهارم اوت 2008

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.