فرقه رجوی از جنگجویان مقدس تا جاسوسان غیرقابل مصرف

ایدئولوژی سازمان مجاهدین(فرقه رجوی) از ابتدای تاسیس برپایه جنگ مقدس(جهاد)وشهادت درراه این عقیده بنیان گزاری گردیده است.

بنا برهمین تز زندگی چیزی جزعقیده وشهادت درراه آن نیست.

تکاپووتلاش چنددهه این سازمان را باید برهمین مبنا مورد ارزیابی قرارداد گرچه این تشکیلات با بهره گیری از جهان باوری های دیگرازجمله مارکسیسم واستالینیسم ومائوئیسم وماکیاولیسم این مبنای مذهبی خود را با برچسب های ناچسب به دیگرجهان باوریها پیوندزده است.

اطلاق مارکسیسم های اسلامی به این سازمان توسط رژیم گذشته وتکرار آن توسط رژیم کنونی (ایدئولوژی التقاتی) را برهمین مبنا بایستی مورد بررسی قرارداد.

اگربه کتابهای آموزشی این سازمان دراوائل تاسیس ازجمله اقتصاد به زبان ساده _ راه انبیا راه بشر و تکامل و تضاد نظری بیافکنیم می توانیم ازجهان باوری ترکیبی وناهمگون رهبران فکری این سازمان آگاه شویم.

بهرروی عنصرجنگ وخشونت گرایی مذهبی ازجمله اصول پایه ای این جریان به شما ر می آید.

نگاه کنید به دفترجان باختگان این سازمان که رهبران این تشکیلات از آن بعنوان سند وپشتوانه ای مهم برای درستی راه وروش خودمورد بهره برداری تبلیغاتی قرار می دهند.

درواقع رهبران این سازمان جهان وتاریخ وتحولات اجتماعی را برپایه جهان باوری ترکیبی خود تبیین وتفسیرمی نمایند… جهانی ازنظراین تئوریسین های اسلامی_ شیعی به دوقسمت جهان کفر(غیرمسلمان) ودنیای اسلام تقسیم می گردد! و ازنگاه این جهادگران باید برای تسلط بردنیای کفر وچیرگی برآن از دست آویز ترور و جنگ وخشونت استفاده نمود.

شاید دریک نگاه سطحی بین دیدگاه های مسعودرجوی و عثامه بن لادن و ملامحمد عمر تفاوت به چشم بخورد ولی این تفاوت عقیده نیست بلکه این افراد درتاکتیک های رسیدن به جهان آرمانی خود باهم کمی اختلاف سلیقه دارند.

تفاوت سلیقه آنها اینست که افراد پریشان فکروتوهم گرایی چون رهبرفرقه رجوی برای رسیدن به قدرتی که درذهنیت آشفته وبیمارخود ساخته وپرداخته است ازمراجع فکری بیشتری برای رسیدن به هدف خود استفاده می نماید ازجمله اینکه رهبرفرقه تروریستی رجوی به پل پوت سخت عشق می ورزد چنانکه نابودی نسل روشن وآگاه وجایگزینی انسانهای فاقدفکروشعوروقدرت انتخاب (انسانهای نوین!) ازجمله نگرش هایی است که این شیاد مذهبی(مسعودرجوی) ازافکاروعملکردهای پول پوت (رهبرجنایتکارخمرهای سرخ) برداشت نموده است.

پول پوت وقتی با جنگجویان خمروارد پنوم په گردید دستوردار همه شهرنشینان را (غیر ازکودکان) بعنوان انسانهای غیرقابل تغییرازدم تیغ بگذرانند چون درتصوراین جنایتکارمائوئیسم تنها کودکان و بیسوادها قابلیت تبدیل شدن به انسانهای نو وانقلابی را دارا می باشندوحاصل اینکه این بیمارروانی سه ملیون کامبوجی رابه دلیل عدم قابلیت تغییربه انسانهای نووانقلابی قتل عام نمود.

با نگاهی به خاطرات جداشدگان ازفرقه رجوی و ونگرشی به مناسبات تشکیلاتی این فرقه ومیزان سرسپردگی اسیران ذهنی می توان از دیدگاه های این سرکرده جنایتکارفرقه وانسانهای نوینی که اوتعریف می کند آگاه گردید.

درواقع اسارتگاه بسته اشرف آزمایشگاه مسعودرجوی جنایتکاربرای تبدیل انسانهای شعورمند به موجوداتی بی فکرومطیع وبی اراده تبدیل شده بود که حمله نیروهای ائتلاف به عراق باعث شد تا درروند این مطیع سازی وپرورش تروریست های انتحاری وقفه وتزلزل پیش آمده تداوم آن متوقف گردد.

دراین حالت بود که رهبری جنایتکارفرقه تصمیم گرفت پس از تن دادن به اجباربرای خلع سلاح این تروریست های انتحاری از آنها بعنوان جاسوسانی درخدمت امریکا واسرائیل استفاده کند..

ازسال 2003 تاکنون این جنگجویان مقدس سابق! تبدیل به جاسوسانی درخدمت اسرائیل وغرب تغییرگردیده اند که دارای اطلاعات اتمی می باشند.

وحال سئوال اینست که این فرقه این اطلاعاتی راکه به ادعای خودش درمورد تلاشهای اتمی رژیم افشانموده از کدام منبع بدست آورده است؟

آیا این فرقه دارای ماهواره های اطلاعاتی برفرازایران است؟

این فرقه لیست ادعایی خود مبنی بر وجود چندهزارنیروی رژیم درعراق را ازکجابدست آورده است؟

سئوال دراین موارد بسیاراست ولی حاصل این ادعاها وحتی اثبات شدن احتمالی آنها آیا از تبدیل جنگجویان مقدس (جهادگر) به جاسوسانی دارای تاریخ مصرف نشان ندارد؟

امروزه با چراغ سبزوتائید امریکا دولت عراق حاکمیت خود را بر این اسارتگاه رااعمال نموده است واین نشان از آن دارد رهبران این فرقه حتی دیگربعنوان جاسوس مورد علاقه امریکا واسرائیل نیستند.

واین است سرانجام استحاله جنگجویان مقدس! به جاسوسان غیرقابل مصرف!

همانگونه که از پیش عیان بود این اربابان تازه نیز وفای دائمی ندارند وشمارا همانند دستمال کاغذی پس ازمصرف به دور خواهند انداخت..

وقتی از خلق گریختید ورودرروی مردم ایستادید.

وقتی باعث کشته شدن هزاران هم میهن خود شدید

وقتی به پایبوسی دشمن غدارمردم ایران صدام جنایتکاررفتید

وقتی نزدیک به سه دهه زمینه سازگسترش جوسرکوب واختناق راه فراهم آوردید باید به این روزهای خواری وخفت ودریوزگی می اندیشدید.

اکنون نمایش تمام شد اگرذره ای وجدان دارید درپیشگاه مردم اظهارشرمندگی وندامت کنید.. اعتراف جرم گرچه از بارسنگین این همه خیانت ورذالت وپستی شما نمی کاهد ولی نشان می دهد که هنوزحتی به اندازه سرسوزن وجدان برایتان باقی مانده است..

شما مطمئن باشید اسیران دراولین مهلت ممکن آزاد خواهد شد ولی شماسرکردگان راه گریزی ندارید هرکجا مخفی شوید تعقیب- دستگیر ومحاکمه خواهید شد همانند همه کسانی که طی این دهه ها درحق این مردم ستم وجوررواداشتند وآنها را از طبیعی ترین حق خود محروم نمودند.

درپایان بازهم یا دآوری می کنم تضمین امنیت اسیران فرقه تازمان انتخاب مکانی امن جهت اسکان آنها بعهده دولت عراق و مسئولیت تحویل سران فرقه جنایتکاررجوی بعهده نیروهای ائتلاف می باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا