نکاتی پیرامون فرقه جنایتکار رجوی

نکته نخست… گریه نکنید……ریلکس

ولی آیا به راستی فرقه رجوی تمامی اسلحه ومهمات خود را تحویل داده بود؟

حدود دوماه پیش طبق اخباری که دربرخی ازنشریات عراق به چاپ رسید نیروهای امریکایی شبانه بوسیله دوکامیون اقلام واجناسی را ازاسارتگاه اشرف خارج نموده وباخود بردند.

اگراین گزارش ها دقیق باشد براستی آن دوکامیون حامل چه اقلام وکالاهایی بودند که باید بگونه ای مخفیانه وسری از این پادگان منتقل گردند؟

آیا امریکا ازمخفی کردن سلاح توسط تروریستها درآن پادگان آگاه گردیده بود ولذا به آنها دستور داده تا بی سروصدا این سلاح های مخفی شده راتحویل دهند؟

اگرچنین باشد این رخداد را می توان یکی از علائم عدم اطمینان و اعتماد امریکایی ها نسبت به فرقه رجوی حتی بعنوان جاسوس وخبرچین درعراق محسوب نمود چراکه برطبق پیمانی که امریکایی ها با سرکردگان فرقه درسال دوهزاروسه منعقدنموده بودند نیروهای ائتلاف درصورت تحویل کامل تمامی اسلحه ومهمات تروریستها متعهد به تضمین حفاظت از آنها شده بودند.

نکته دوم گردهمایی نمایندگان القائده و بقایای حزب بعث دراسارتگاه اشرف

وهشداردولت عراق به فرقه رجوی.

مدتی پیش فرقه رجوی باخرسندی دررسانه های تبلیغی خود اعلام نمود که جمعی ازهبران گروه های سیاسی وشیوخ عرب دریک گردهمایی دراشرف مراتب پشتیبانی خود را ازاین فرقه اعلام نموده وخواهان ماندگاری آنها درعراق گردیدند!

آنگونه که بعدها درموضع گیری های دولت عراق مشخص گردید افراد گردآوری شده دراین پادگان مخالفان دولت عراق از جمله بقایای حزب بعث و نمایندگانی از سازمان تروریستی القائده درآن کشوربوده اند ولذا درهمین راستا دولت عراق با ابرازعدم خرسندی دراین مورد ضمن تاکید مجدد برتروریست بودن این فرقه مردم عراق را ازهرگونه همکاری با این تشکیلات تروریستی برحذرداشت.

وحاصل اینکه این اقدام فرقه رجوی که ازطرف فرقه اعلام پشتیبانی مردم عراق تبلیغ می گردید ازجانب دولت عراق به توطئه علیه منافع ملی عراق منظورگردید.

نکته سوم……… تائید ضمنی ودفاع ازفرقه بودن سازمان رجوی.

شخصی با نام ملیحه رهبری دریکی ازسایت های این فرقه پس ازصغراوکبری چیدن سرانجام فرقه بودن این سازمان تروریستی راموردتائید تاکید قرارداده است.

این فرد درمقدمه چینی خود از ترجمه یک مقاله از منابع آلمانی مبنی برتعریف ازپادشاه کشوربروئنی شروع نموده و ضمن برشمردن محسنات این دیکتاتوری پادشاهی به نوعی تشکیلات استبدادی اداره این کشورچهارصدهزارنفری را بعنوان نمونه یک کشورمسلمان معرفی می نماید و درادامه پادشاه مطلق العنان این کشوررابنام رهبروپیشوا ی مسلمان مورد ستایش قرارمی دهد.

درتداوم گزارش ایشان یکباره ازهمان منابع به گزارشی درمورد زندگی ملک عبدالله پادشاه اردن وقصراو دراین کشورپرداخته واین خانواده را به خانواده بنی هاشم پیوند می زند ولذا نوعی تقدس به آنها می بخشد.

درمقاله سوم دوباره ایشان که ضمینه چینی برای به دل مانده وناگفته های حسرتبارش رافراهم شده تصور می کند دوباره به سراغ سلطان بروئنی می رود وبا ذکرنکته ای که نشان ازمخالفت ایشان بادموکراسی می نماید پادشان این کشوررا به فرقه اسماعیلیه منصوب می نماید و درادامه با تعریف وتمجید ازفرقه اسماعیلیه حرف اصلی دردل مانده اش راچنین برزبان می آورد:::

گرچه این جملات ازجهت بافت دستوری نادرست ومبهم وغلط است ولیکن نکته ای که درآن پیداست اینست که ایشان با زمینه چینی های دورودراز اولیه درنهایت دم خروسش را نشان می دهد آنگاه که به دفاع ازفرقه رجوی ورهبرمعدوم ومغفوروفراری آن پرداخته وآرزو می کند که چه خوب بود نوع دیکتاتوری اسلامی کشوربروئنی به رهبری فرقه رجوی درکشورایران پیاده می شد!

خانم ملیحه رهبری این رهبرخودخوانده جنایتکار وخلاف کارخائن پیشکش شما ودوستان باد.

وقتی ما درآینده نزدیک اورا درعراق به پای میزمحاکمه کشاندیم همه ایرانیان قادرمی گردندتا تمامی ستمگری ها ودجال گریها و دستورهای قتل وشکنجه وزندان را اززبان خوداین فریبکارمذهبی بشنوند……….. سحرنزدیک است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا