نامه به شورای وزیران کشورهای اتحادیه اروپا

رئیس و اعضاء محترم شورای وزیران کشورهای اتحادیه اروپانظر به تصمیم اخیر شورای وزیران کشورهای اتحادیه اروپا مبنی بر خروج "سازمان مجاهدین خلق ایران" از فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا، ما اعضاء باسابقه و قربانیان جدا شده این سازمان بر مبنای واقعیتهای عینی و مستند ذیل که خود شاهدان زنده و قربانیان بالفعل تروریسم افسار گسیخته این فرقه تروریستی مرموز بوده ایم، اعتراض مشروع و تأسف عمیق خود را نسبت به این تصمیم شتابزده که فاقد ارائه و انتشار هر گونه ارزیابی کارشناسی سیاسی و امنیتی در ابعاد حتی مینیمم به افکار عمومی غرب و وجدان بشری بوده است، اعلام مینماییم.

ضمن اینکه سخنگوی این اتحادیه تنها به یک دلیل ناکافی اکتفاء نموده است که " شورای وزیران به رأی دادگاه اروپا تن داده". استدلال سخنگوی این اتحادیه فاقد یک حکمیت حقوقی محکمه پسند در ابعاد وسیع و بین المللی است و بی تردید با توجه به فقدان یک ادله حقوقی فراگیر، فاصله عمیقی با نرمها و قوانین بین المللی دارد، زیراکه:

.

".

3

امضاء کنندگان در دسترس

:

ـ حسن پیرانسر

ـ محمد رزاقی

ـ منصور نظری

ـ محمد بازیارپور

خروج از نسخه موبایل