سقوط اسارتگاه اشرف نتیجه جنایات فرقه رجوی

جمع شدن اسارتگاه اشرف، ریزش و فروپاشی کامل فرقه مذهبی_تروریستی رجوی، برتمامی اعضای خانواده قربانیان خشونت وتروریسم این فرقه جنایتکار تهنیت باد.

پیش نوشت…….

قبل از سقوط صدام ازباب فرقه تروریستی رجوی سرکرده این فرقه اسارتگاه ذهنی اشرف را ظرف ایدئولوژیک این فرقه می خواند _ از سال 2003 بدین سو با تحولات عراق این ظرف ایدئولوژیک تبدیل به آبکش شد و نزدیک به هزار نفر از افراد هشیار وباهوش این فرقه توانستند از این اسارتگاه گریخته وخود را بدنیای آزاد برسانند.

سرکرده خائن وفراری فرقه که همانند همیشه درتوهم وتخیلات بسر می برد هرگز گمان نمی کرد دراثر این تحول صدها اسیر بتوانند باشجاعت از دام عنکبوتی این فرقه بگریزند.

فرارچند صد نفر ازاین اسیران و بازگشت بدون مشکل آنها زیرنظرصلیب سرخ به ایران ا باعث شد تا تمامی شگردهای تبلیغی و نقشه های فریب کارانه این فرقه نقش برآب گردد_ ودر تداوم همین فروپاشی ده ها تن از این رها شده گان توانستند خودرا به کشورهای اروپایی برسانند که این خود باعث خشم وجنون عصبیت فراوان وبیش از حد سرکرده فراری این فرقه گردید _

فرقه رجوی که از این سیل بنیان کن به خشم آمده بود درابتدا سعی کرد تعدادی از این جداشدگان را برای عبرت بقیه از میان بردارد و بنا برمدارکی که دراختیار دستگاه ضد تروریستی دولت فرانسه قرار دارد پلیس در جستجوی مخفی گاه این فرقه در اور توانست نام و نقشه کشتن 21 نفر ازجداشدگان رابدست آورد که درلیست ترور این فرقه قرارداشتند

حرکت بجای پلیس امنیتی فرانسه درروز 17 ژوئن 2003 مبنی بر جستجوی خانه های تیمی این فرقه درآن کشور باعث شد تمامی نقشه های تروریستی این فرقه درمورد قتل مخالفان و هم چنین نقشه حمله به سفارت خانه های ایران نقش برآب گردد_ وجود هفت ملیون دلار و صدهزاریورو پول سیاه در محل زندگی مریم قجر دستگاه های امنیتی فرانسه را با این حقیقت کاملا آشنا نمود که سرکردگان این فرقه که بعد از اعدام اربابشان صدام جایی درعراق برای خود نمی دیدند تصمیم داشتند اسارتگاه اشرف رابا همه محتویاتش به اور منتقل نمایند.

درواقع تیزهوشی و عمل به موقع دولت فرانسه تمامی نقشه های تروریستی آینده این فرقه را سوزاند و از آن پس طرفداران ومواجب بگیران این فرقه درتمامی خاک اروپا زیر نظرقرار گرفتند _ پرونده هفده ژوئن هنوز در جریان است و سرکردگان این فرقه علیرغم همه هزینه هایی که از جیب دولت اسرائیل دراین راه می نمایند قادر به انحراف این پرونده خلافکاری نشده اند _ بگونه ایکه پلیس امنیتی ودستگاه قضایی فرانسه اعلام کرد این پرونده درحال رسیدگی است وتاکنون 24 نفر دررابطه با این پرونده تحت تعقیب قرارگرفته اند.*

همانگونه که از پیش مشخص بود دولت وارتش عراق از تاریخ 1/1/2009 مسئولیت اسارتگاه اشرف رابدست گرفتند و آقای موفق الربیعی مشاور امنیتی دولت عراق ومسئول تعطیل نمودن این اسارتگاه قول داد برپایه مصوبه های دولت عراق این اسارتگاه بجا مانده از عصرصدام معدوم را دراولین فرصت ممکن جمع نماید.

چرا سرگردگان فرقه رجوی از جمع شدن اسارتگاه اشرف به هراس افتاده اند؟

برای کسانی که از نزدیک با دجال گریهای این فرقه متعفن ومزدوروخائن آشنا هستند این مسئله کاملا روشن است که وجود سه هزار اسیر ذهنی _ فیزیکی این فرقه درعراق فاقد هرگونه ارزش می باشد زیرا وجود این تروریستهای نادم _ اسیر_ بازنشسته_ بیمار و علاف که متوسط سن آنها بالای چهل وپنج سال می باشد تنها بدرد کارهای اجباری فیزیکی می خورند واز جهات دیگر کارایی ندارند.

از سویی دیگر رژیم ایران اعلام نموده است که بجز 54 نفراز سرکردگان وشکنجه گران وبازجویان وفرماند های عملیات تروریستی بقیه از عفودولتی برخوردار گردیده ومی توانند داوطلبانه به کشور خویش بازگردند.

درمورد آن 54 نفرنیز رژیم ایران پا رافراترنهاده و رسما اعلام نموده که خواهان تحت پیگرد قرارگرفتن این افراد بوسیله دستگاه قضایی عراق بوده ورای دادگاه های عراقی را درمورد این افراد می پذیرد

دولت عراق نیز رسما اعلام نموده که این اسیران را به اجبار به ایران نخواهد فرستاد و تلاش می کند مکان سومی را برای انتقال این اسیران مدنظرقراردهد.

گرچه چنین موضع گیریهای سریح وروشن وباپشتوانه دست دستگاه تبلیغی فرقه رجوی را کاملا بسته است ولیکن باز سرکردگان این فرقه اصرار بی نتیجه ای را دنبال می نمایند تا شاید بتوانند چندصباحی هم که شده جمع شدن این اسارتگاه را بعقب بیاندازند

بنابراین واقعیات طبعا برای این فرقه نباید جای هیچگونه نگرانی بابت آینده این اسیران باشد ولی علیرغم این تامین امنیت جانی برای این تروریست های تاریخ مصرف گذشته ونادم سرکرده این فرقه با تهدیدات توخالی خط همچنان دراسارت نگاه داشتن این چندهزار انسان درمانده وهستی باخته را دنبال می کند_ برای پی بردن به چرایی این پافشاری باید این حقیقت را بشکافیم که دربیست وسه سال دراین اردوگاه تروریستی برسراین افراد چه گذشته و آنها حامل چه خاطرات وخطراتی هستند که سرکردگان فرقه از آزادی این اسیران وافشای آن این چنین بهراس افتاده اند؟.

پشت دیوارهای بلند اسارتگاه اشرف چه گذشته است؟

بنا برآنچه تاکنون از پشت دیوارهای بلند این اسارتگاه به بیرون درزنموده است

سرکردگان این فرقه دردرجه اول از آزادی زنان اسیر دراین قلعه بدنام می ترسند چراکه این زنان طی این مدت بازیچه دست سرکرده فرقه قرار داشته و از آنها سو استفاده جنسی حیثیتی _ شخصیتی _ احساسی _ فیزیکی شده است _ تعداد قابل توجهی از این زنان درزمان ورود به این اسارتگاه دخترکان جوانی بیش نبوده اند که دراین مدت مورد تعرض جنسی سرکردگان فرقه قرار گرفته اند _ بسیاری از این زنان به بیماریهای جنسی مبتلا هستند _ تعدادی از این زنان توسط شخص جنایتکاری بنام نفیسه بادامچی (آیشمن فرقه رجوی) مورد عمل جراحی رحم قرارگرفته وعقیم شده اند_ برخی از این زنان درزمان حیات صدام معدوم بعنوان هدیه دراختیار افسران ارشد حزب بعث قرارداده شده اندوتعدادی ازاین زنان دچار معلولیت جسمی ونقص عضو می باشندو….

در درجه بعدی با تخته شدن بساط شیادی این فرقه بی شک تعداد بیشتری از این اسیران پس از خروج از این قلعه مخوف وپاگذاشتن دردنیای آزاد به این فرقه پشت نموده و به جمع چند صد اسیرآزاد شده می پیوندند و دست به افشای گسترده تری درمورد روابط جنایتکارانه حاکم برمناسبات تشکیلانی فرقه خواهند زد که این رازهای مگو بی شک راه رابرای تحت پیگردقرارگرفتن سرکردگان این فرقه بیشترخواهد گشود وچنین است که سرکرده این فرقه برای فرار خود وشکنجه گرانش ازچنگ قانون این اسیران را به گروگان گرفته است…

این سگ هار پارس می کند ولی هم زنجیرش بسته است وهم دندان ندارد.

بنابراین تهدید های توخالی این دجالان جنایتکاررا نباید جدی گرفت که همانتد پارس کردن سگ بسته است وگرچه صدایی گوش خراش دارد ولیکن خطرناک نیست و نکته آخر اینکه الزامات شورای وزیران اتحادیه اروپا وقول وقرارهای پنهانی وندامت بار سرکردگان این فرقه به دادگاه های اروپایی دست سرگردگان این فرقه را برای هرگونه اقدامات خشونت با وتروریستی بسته است وبهمین دلایل است زوزه های این گرگ پیر بی دندان را نباید جدی گرفت.

چنین که پیش میرود شمارش معکوس آغاز گردیده و سقوط بی تردید این فرقه خائن تروریستی _ مذهبی بسیار نزدیک است _ امید وار باشیم وبکوشیم تا درکنارتلاش برای آزادی همه اسیران بویژه زنان اقدامات لازم رابرای تحت پیگرد قراردادن سرگردگان این فرقه دردستگاه های قضایی عراق باجدیت دنبال نمائیم..

به امید هرچه زودتر برچیده شدن بساط شیادی فرقه تروریستی رجوی از عراق وآزادی اسیران دربند…

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا