گامی درراه مبارزه با مجاهدین تروریست

اکنون که سرکرده فراری فرقه رجوی اسیران اشرف را به گروگان گرفته وبرای فرارازتحت تعقیب قرارگرفتن خود وهمسرش و فرماندهان تروروشکنجه گران این گروه تروریستی مانع تراشی می کند بجاست تا دولت عراق برای ریشه کن کردن این گروه تبهکار درعراق وجمع نمودن اسارتگاه این فرقه تروریستی اقدامات خود را جهت برهم زدن تشکیلات این گروه با تحت تعقیب قراردادن سرکردگان بجامانده دراشرف متمرکز نماید.

از آنجا که دستگیری سرکرده فراری فرقه می تواند گام مهمی درراه تلاشی کامل این تشکیلات فرقه ای محسوب گردد بنابراین ساده ترین راه ممکن برای تعین تکلیف نهایی ازادی این اسیران دستگیری سرکرده فرقه رجوی است.از آنجا که دستگیری سرکرده فراری فرقه می تواند گام مهمی درراه تلاشی کامل این تشکیلات فرقه ای محسوب گردد بنابراین ساده ترین راه ممکن برای تعین تکلیف نهایی ازادی این اسیران دستگیری سرکرده فرقه رجوی است.

حال سئوال اینجاست که این سرکرده فراری درکجا وتحت چه شرایطی بسرمی برد وچه کسانی راباید برای تحویل این تبهکارفراری تحت فشارقراردار؟

مسعود رجوی هم اکنون درکجاست وتحت حمایت کدام گروه _ شخص ویا دولت می تواند قرارداشته باشد؟

سناریوی اول _ آیا سرکرده فراری فرقه درعراق و یا در اسارتگاه اشرف است مخفی شده است؟

پاسخ به باور اینجانب منفی است چراکه اولا سرکرده فرقه رجوی بسیاربزدل وترسوست وبرای جان بی مقدارش ارزش زیاد قائل است _ دوما این تبهکارمرد میدان ایستادن نیست همانگونه که درسال شصت با اعلام فازنظامی گروهی جوان احساساتی وکم تجربه ونا آگاه را به ترور وعملیات تروریستی فرمان داد وپروژه شهید سازی راکلید زد و از صحنه گریخت تا برخون هزاران افتاده برخاک پایه های شیادی ودجالیتش رابنیان نهد.

این شیاد پرده خوان خون وجنون خوب می دانست که پس از سقوط صدام دیگرماندن درعراق برای او ممکن نیست چون بهرروی دیر ویازود دستگیر خواهد شد _پیداکردن مخفی گاه صدام وفرزندان ودستیاران نزدیکش این حقیقت را برای او به اثبات رساند که بهرروی اوهرچه امکانات مخفی کاری دراین کشور داشته باشد بیشترازامکانات صدام و یارانش نیست وبراین اساس وجوداین جنایتکار دراسارتگاه اشرف نمی تواند به واقعیت نزدیک باشد

و اگر به احتمال اندک او درعراق باشد طبعا باید دراختیار وتحت حفاظت نیروهای امریکایی قرارداشته باشد ولی از آنجایی که پنهان نمودن این شخص بنام سرکرده فرقه ای که درلیست تروریستی آنکشورقراردارد ممکنست مشکلاتی رادرآینده برای این دولت بوجود آورد بنابراین احتمال وجود اودرپادگانهایی امریکایی ها درعراق بسیارکم است.

بنابرشواهد فوق چنین بنظرمیرسد که سرکرده فراری این فرقه از عراق گریخته باشد هرچند که طبیعی است که به دلیل وجوداو درهنگام تسلیم وخلع سلاح توسط امریکایی ها باتوجه به خطرناک بودن این سرکرده تروریست نیروهای امریکایی از محل اختفای او آگاه باشند.

حال اگرچنین گمانه زنی را پی بگیریم باید به دنبال پاسخ به این سئوال باشیم که باتوجه به شناخت دقیق واطلاع کامل دولت امریکا ازاین فرقه تروریستی وهمچنان درلیست ممنوعه قرارداشتن این گروه چگونه وبه چه دلیل امریکایی ها این تبهکارراتحت حمایت خود قراردارده اند؟

برای پاسخ بدین سئوال بایداین مسئله رامورد کندوکاو قرارداد که گرچه درزمان ریاست جمهوری بوش به دلیل تشنجات موجود درروابط بین ایران وامریکا ووجودبخشی از جنگ افروزان وطرفداران اسرائیل دربافت تصمیم گیری های این کشورگروه اندکی بودند که تصورمی کردند از این گروه تروریستی می توان بعنوان خبرچین وجاسوس درعراق سود برد وطی پنج سال گذشته نیزاین فرقه دراین گونه خوش خدمتی ها تمامی تلاش خود رابکاربرد ولی باتوجه به اینکه رئیس جمهوراوباما از تصمیم گفتگو با رژیم ایران سخن می راند و جنگ طلبان دردولت او کم تردارای قدرت هستند بنابراین دولت کنونی امریکا حاظرنیست حتی به چشم جاسوس وخبرچین به این گروه نگاه نماید و چنین است که بخاطراین تحول باید منتظر چراغ سبزامریکا برای دستگیری سرکردگان این فرقه درآینده نه چندان دور بود _

سناریوی دوم _ اگر سرکرده فرقه رجوی ازعراق گریخته باشد مکان کنونی زندگی مخفی او باتوجه به جغرافیای سیاسی منطقه درکدام کشور می تواندباشد؟

همسایه های عراق عبارتند از _ کویت _ سوریه _ ایران _ ترکیه _ اردن

ازپنج کشور یاد شده چهارکشور اول نمی توانند سرکرده این گروه تروریستی را درخود جای داده باشند _ پس تنها کشوراردن است که می تواند پناه گاهی برای این سرکرده تروریست باشد _ روابط نه چندان گرم دولت ایران واردن می تواند چنین مخفی گاهی را برای سرکرده این فرقه دراین کشور مهیا سازد _ شرکت شخصی تنی چندازنمایندگان مجلس اردن درگردهمایی های تبلیغاتی این فرقه درفرانسه وپرداخت هزینه های اقامت این افراد واهدای قالیچه های ابریشمی از طرف این فرقه به این افراد این گمانه را به واقعیت نزدیک می کند که به احتمال زیاد سرکرده فراری فرقه رجوی درکشوراردن وتحت حفاظت نیروهای امنیتی این کشوربه زندگی خفت باروگیاهی خود ادامه می دهد

وسناریوی سوم _ اینکه سرکرده فراری فرقه تروریستی رجوی توسط عوامل اطلاعاتی رژیم اسرائیل به این کشور منتقل شده باشد _ چنین سناریویی هم باتوجه روابط غیردوستانه دولت ایران واسرائیل می تواند ممکن باشد _ انتقال برخی از اطلاعات فعالیت های اتمی رژیم ایران از جانب دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل به فرقه رجوی وپشتیبانی لابی های این رژیم درپارلمانهای کشورهای اروپایی ازاین فرقه تروریستی وهم چنین دیدار مریم قاجار از موزه هولو کاست درآلمان رانیز درهمین راستا می توان ارزیابی نمود.

بهرروی اکنون درآستانه جمع نمودن بساط شیادی فرقه رجوی درعراق و تصمیم به رودررویی سرکرده این فرقه بامصوبات دولت ومسئول تعین تکلیف نهایی این پایگاه تروریستی وافراد مستقردرآن ـ به مسئولین سازمان صلیب سرخ وسازمانهای حقوق بشر و کمیساریای سازمان ملل درامورپناهندگان باید هشدار دهیم بعلت تشکیلات فرقه ای این گروه تروریستی و وجود رهبری خودکامه و کاریزماتیک درراس آن مسئولیت هرگونه آسیب رسانی دراین تحول وجابجایی اسیران مستقیما بعهده کسانی است که ظرف شش سال گذشته به سرکرده فراری این گروه تروریستی پناه داده واز اوحفاظت می نمایند _

بنابراین بهتراست پناهندگان به این تروریست خطرناک مذهبی بدانند که این شیاد جنایتکاربسیارخطرناک است وخطراو برای جامعه جهانی ومنطقه را دست کم نگیرند ـ تحت پیگردقراردادن این تروریست خطرناک دستگیری وتحویل دادن او به سیستم قضایی عراق ضمن اینکه می تواند گام مهمی درراه مبارزه باتروریسم تلقی گردد باعث تسریع درامر آزاد شدن بیش ازسه هزارنفرازاسیران ذهنی _ فیزیکی این فرقه از اسارتگاه اشرف خواهد گردید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا