فاصله کوتاه رزمندگی و مزدوری درفرقه رجوی

چرا فاصله بین رزمنده اشرف! و گرفتن لقب مزدور بریده درفرقه رجوی فقط یک گام است؟

 

مسئولان به هراس افتاده ودرمانده سازمان مجاهدین (فرقه رجوی) درنامه ای که نشان از اوج درماندگی وعصبیت درخوددارد ادعا کردند: ازدوهزاروششصدفرد مورد گفتگوقرارگرفته توسط مسئولین عراقی که بگونه ای خصوصی وخارج ازکمپ اشرف برگزارشد تنها شش نفربریده مزدور همراه نیروهای عراقی رفتند وبقیه درمورد گزینه های دولت عراق پاسخ نداده وبرماندن دراردوگاه اشرف پای فشردند!

 

گرچه متاسفانه منابع عراقی تاکنون درمورد این مصاحبه ها ونتایج حاصل از آن اطلاع رسانی ننموده اند ولی با توجه به این ادعای سران سازمان چند سئوال پیش می آید که امیدوارم مسئولین عراقی! بدان پاسخ گویند.

 

یکم _ اگرواقعا این مصاحبه ها خصوصی وبه دورازفشارتشکیلاتی شما انجام گرفته شما ازکجا وچگونه آگاه شده اید که دوهزاروششصد نفرگزینه های دولت عراق را مردود دانسته وبرماندن درعراق تاکید کرده اند؟ _ اگراین مصاحبه ها خصوصی بوده چرا این افراد بلافاصله توسط بازجویان شما مورد پرسش قرارگرفته اند؟ ودیگر اینکه به کدام دلیل مطمئن هستید که آنها به شماراست گفته باشند؟

 

دوم _ این ها چه نوع رزمنده مقاوم اشرف هستند که به فاصله آنی ازجداشدن ازشما وبدست آوردن آزادی سرقت شده خود توسط شما ملقب به مقام شامخ بریده مزدور می گردند؟ _ بنابرآمار تقریبی ازسال 1368 تاکنون (1388) بیش ازدوهزارنفرازکسانی که درپادگان های شمااسیربوده اند توانسته اند آزادی خود را بدست آورده وبه کشورخود ودیگرکشورها سفرنمایند _ حال اگرهمه این افراد بنا برادعاهای خنده دارشما بریده مزدور وعامل رژیم ونفوذی بوده اند لطفا به این سئوال پاسخ دهید که آیا پادگان اشرف ودیگرمراکزشما درکشورعراق مقرارتش آزدیبخش بوده ویا محل پرورش ونگاهداری مزدوران رژیم؟ آخر چگونه ممکنست نزدیک به نیمی ازرزمندگان ارتش شمارا عوامل رژیم تشکیل داده باشند؟ خودتان از چنین ادعاهای واهی وخنده دار وتهوع برانگیز شرم نمی کنید _ خجالت نمی کشید؟

 

اگرچنین ادعاهای مسخره ای را باورکنیم _ حتما باید بدین نتیجه برسیم که تشکیلات فرقه ای شما همانند تورسوراخ بوده که نفوذ به آن به چنین آسانی ممکن بوده است _ بنابراین یا شما بسیارساده وزود باور بوده اید _ ویا رژیم ازچنان قدرت وگسترده ای برخوردار بوده که توانسته است به سادگی درتشکیلات آهنین شما نفوذ نماید!

 

کمی شرم کنید کسانی که تمام هستی وزندگی وجوانی خود را دریک اشتباه محاسبه به پای افکارمالیخولیایی وترشحات چرکین فکری شما به هدرداده اند اکنون همگی بعنوان شاهدان زنده چشم براه روزهایی هستند که شمارا درمحاکم قضایی ببینند تادادخواست ها ومشاهدات وتجربیات تلخ خود از دوران اسارت را چون زنجیری محکم برپای شما ببندند _ دراینکه این روزها بسیارزود ازراه می رسند شکی نکنید.

 

سوم _ دولت عراق بارها اعلام نموده وبراین حقیقت پای فشرده است که افراد مستقردراشرف تنها دوگزینه پیش روی خوددارند _ بازگشت به کشور خود ویا تقاضای سفربه کشورسوم _ ودرکنار آن اعلام نموده است درراستای نگاه انسانی به حل این معضل هرگزاین افراد را به مکانی که امنیت انها باخطرمواجه گردد نخواهد فرستاد وتمامی سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز همین خواسته را از دولت عراق دارند لذا:ماندن درعراق یک گزینه نیست وکسانی که گزینه های دولت عراق را نادیده می گیرند درواقع آگاهانه ویا ناآگاه ازمصوبات دولت عراق دراین مورد سرپیچی نموده وخواهان رودررویی با این دولت می گردند _ اقدام به چنین عملی که ممکنست ازطرف یک سوم این افراد بنابردستور تشکیلاتی صورت گرفته باشد هرگز نمی تواند خللی درراه جمع نمودن این پایگاه وآزادی افراد ایجاد نماید.

 

بنابراین بنابرتمامی شواهد وقراین درآینده نزدیک این پایگاه تخلیه گشته وافراد مستقردرآن به دنیای آزاد پای خواهند گذاشت که این ضرورت تاریخ است _ جمع شدن این اسارتگاه ایدئولوژیکی ودستگیری گردانندگان آن راه را برای تحت پیگردقانونی قراردادن سرکردگان این فرقه مذهبی _ تروریستی بازخواهد نمود..

 

به امید آزادی همه اسیران زندانی دراشرف و دستگیری سرکردگان فرقه تروریستی رجوی…….. اندکی صبر…سحرنزدیک است

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا