تسلیم تنها راه پیش روی فرقه تروریستی رجوی

گرچه بعداز عملیات جنون آمیز وشکست خورده فروغ علایم فروپاشی فرقه رجوی آغاز گردید ولیکن با تحولاتی ناشی از سقوط رژیم صدام(پشتیان همه جانبه این گروه)این فروریختگی وشکست خفت بار وارد مرحله تازه ای گردید. از سال 2003 بدین سو سرکردگان این فرقه سعی می کنند با بکارگیری از امکانات بجا مانده از ارباب معدوم خود صدام وکمک ها وپشتیبانی بیدریغ و همه جابنه دولت اسرائیل زمان فروپاشی کامل تشکیلات وتحت پیگردقرارگرفتن خود را بعقب بیاندازند. تلاش های این گروه طی این مدت روی مسائل زیر متمرکزبوده است. یکم_ تلاش برای ماندگاری قرارگاه اشرف بعنوان پشتوانه ایدئولوژیک
دوم _ تلاش برای خروج از لیست تروریستی درغرب
سوم _ خط کشیدن بر 25 سال فعالیت توام باشکست درفازنظامی وبازگشت به فازسیاسی
چهارم _ انتقال پایگاه تروریستی اشرف با تمامی محتویاتش به مجتمع تروریستی دراورسورزواز درفرانسه
پنجم _تلاش برای تحت تاثیرقراردادن جوامع ایرانیان برون مرز والبته تمامی این تلاش های پنج گانه وهمزمان تنها یک هدف را دنبال می کرد که همانا کند نمودن وبعقب انداختن پروسه فروپاشی کامل و نوعی فرازازپرداخت هزینه درباره قریب به سی سال خیانت وجنایت و سرسپردگی است. ولی براستی این تلاش های مصرانه چه نتایجی را برای این گروه تروریستی دربرداشته است؟ یکم قرارگاه اشرف _ درحالیکه حتی درزمان صدام پایگاه های متعدد تروریستی اهدایی این دیکتاتور عرب واهدای تسلیحات و کمک های مالی سخاوتمندانه به این گروه تروریستی وانجام صدها عملیات تروریستی ونظامی از همین پایگاه ها بجز زیان های مادی ونفراتی و تخریبی برای ایران وایرانیان دربرنداشته _ طبیعی است با تحولات تازه درعراق وجود چنین پایگاه هایی درمناطق مرزی ایران کوچکترین توجیحی ندارد واین حق قانونی واقدامی درراستای اعمال حاکمیت دولت عراق است که بنابرمصالح ملی خود و درمبارزه با تروریسم چنین پایگاهی رابرچیند. بنابراین علیرغم همه تبلیغات دروغین سرکردگان این فرقه از سال میلادی جدید وپس از تحویل کلیه امور امنیتی _ حفاظتی به ارتش عراق جمع کردن این پایگاه تروریستی دردستور جدی کاری دولت عراق قرار گرفته وبه آرامی درحال اقدام است وبرطبق آخرین اخباررسیده از عراق تاکنون سی نفراز افراد مقیم این پایگاه خروج خودرا اعلام نموده واز این پایگاه خارج شده اند و این روند همچنان ادامه دارد. فرقه رجوی طی سه ماهه اخیر بااستفاده از لابی های اسرائیل درپارلمان اروپا و بسیج اندک تظاهرات چی های حرفه ای خود دراروپا وامریکا و مظلوم نمایی و صدور التماس ودرخواست نامه های دروغین سعی کرده ومی کند که دراین روند طبیعی اخلال ایجاد نماید ولیکن آخرین موضع گیری دولت عراق درروز 23 می 2009 که درچهارچوب نامه سفارت عراق درانگلستان خود را نشان داد حاکی است که دولت عراق این سازمان رایک گروه تروریستی قلمداد می کند که حضورش درعراق بدون توجیه است ولذا افراد مستقر دراین قرارگاه که از حق هیچ نوع پناهندگی برخوردار نیستند باید بین دوگزینه بازگشت به کشور خویش ویا سفر به کشورثانی یکی را انتخاب نموده وخاک عراق ترک گویند – این اعلامیه دگربار براین نکته مهر تاکید می گذارد که ماندن درعراق برای این افراد یک گزینه قابل تصور نخواهد بود. بنابراین دراین مورد فرقه رجوی باشکست کامل مواجه گردیده است وچاره ای جزتسلیم دربرابر مصوبات مجلس ودولت عراق ندارد_ هرگونه اصرار وپافشاری واستفاده از ابزار غیرمتعادل نیز از دسترس این فرقه خارج بود ازنظرقوانین بین المللی موضوعیت ندارد. دوم _ تلاش برای خروج از لیست گروه های تروریستی کشورهای غربی _ درمدت شش سال گذشته سران فرقه رجوی تلاش نمودند با استفاده از لابی های رژیم اسرائیل درپارلمان های اروپایی وخرید تعدادی از پارلمانتر ها و به استخدام درآوردن تعدادی حقوق دان چنین ثابت نمایند که سالهاست آنها استفاده ازابزارتروریسم را کنار نهاده وتبدیل به تروریست های پشیمان وتواب شده اند _ با چنین تلاش های گسترده ای که باقول وتعهد سران این فرقه از عدم استفاده از ترور وخشونت همراه بود باعث شد تا سرانجام پس از پنج سال اکثریت پارلمانترهای اروپایی با خروج قابل بازگشت این فرقه از لیست ممنوعه کشورهای اروپایی بعنوان یک نظریه مشورتی وغیرالتزام آور برای دولت های اروپایی موافقت نمایند _ گرچه کشورهای مهم اروپایی ازجمله فرانسه وانگلیس وآلمان وهلند وچند کشور دیگر با چنین مصوبه ای مخالف بودند _ واکنون هم علیرغم صدور آن برخلاف ادعاهای سران این گروه تروریستی ازنظردولت های اروپایی همچنان درلیست گروه های ممنوعه قرار داشته و از هرگونه فعالیت های مالی محروم هستند. طبیعی است تلاش های این گروه برای خروج از لیست تروریستی امریکا وکانادا ودیگرکشورها هم بدون نتیجه خواهد بود زیرا درزمان دوره ریاست جمهوری کلینتون نیز این گروه با استفاده از لابی های اسرائیل درمجلس نمایندگان مصوبه غیرالتزام آوری را به تصویب برساند که دولت کلینتون درواکنش مخالفت خود را با تجدید نظر درمورد این گروه به اطلاع مجلس نمایندگان اعلام نمود وشرایط امروز با آنزمان نه چندان به نفع این گروه تغییر نکرده بلکه با افزوده شدن اتهامات سنگین تری بر پرونده این گروه طی این سالها سخت تر وپیچیده تر گردیده است _ بنابراین تمامی تلاش های این گروه نیز با آخرین موضع گیری دولت اوباما دربدو ریاست جمهوری نقش برآب شده است و لذا دراین مورد هم این گروه همچنان بعنوان یک گروه خشونت گرا ومتعصب درافکارعمومی جهان تلقی می گردد واین شکست بزرگ دیگری برای فرقه رجوی است. سوم _ شکست کامل درفاز نظامی وتلاش بی سرانجام برای بازگشت به فازسیاسی. فرقه تروریستی رجوی درسال 1360 پس از شکست درفازنظامی وعدم مقبولیت دربین مردم ایران بااعلام فازنظامی گروهی جوان احساساتی را با تعدادی اسلحه سبک به مصاف با رژیم فرستاد تا این رژیم را سرنگون کند! ولی این باوراحمقانه ای بیش نبود زیرا شخص سرکرده این گروه خوب می دانست که درآن شرایط سیاسی و بااین امکانات نمی تواند لطمه چندانی به رژیم وارد نماید وبهمین دلیل خود بزدلانه ازصحنه گریخت _ وپس از آن با لانه گزیدن درکشورفرانسه دستور قتل وکشتار وبمب گزاری وعملیات تروریستی رااز این مقربه اجرا درآورد _ سرکرده فرقه رجوی بدین دلیل دست به اسلحه برد که برای تداوم اعمال تروریستی خود پشتوانه شهید! بسازد وگرنه هرکس کوچکترین شناختی از شرایط آن زمان داشت بی شک ازبی نتیجه بودن این رودرریی آگاه می گردید _ سرکرده خائن فرقه رجوی که درهنگام فرار قول بازگشت یک ماهه را به طرفدارانش داده بود وچنین قولی رابی سرانجام می دانست لذا ازشرایط جنگی بین ایران وعراق استفاده کرد وبانزدیکی به دشمن مردم ایران یعنی صدام معدوم درسال 1364 پس از اخراج از فرانسه با تنی چند از نزدیکان خود به پای بوس صدام رفت تا به اصطلاح خود آتش برافروزد درکوهستانها! ورژیم رابه کمک صدام سرنگون سازد! وصدام هم به چنین نوکرمزدوری خوش آمد گفت و درمدت کوتاهی پول واسلحه فراوان دراختیار این مزدورقرارداد تا دست کم بخشی از جنگ را او بعهده بگیرد! _ چند حمله نظامی احمقانه درطول وبعد از قبول آتش بس توسط دولت ایران وکشتن چند ده هزار ایرانی درسلسله عملیات بمب گزاری _ ترور وخمپاره زنی حاصل این دوره از تلاش های رذیلانه این شیاد مذهبی به شمار میروند _ وسرانجام درسال 1382 با سرنگونی حکومت استبدادی بعث توسط نیروهای ائتلاف این دور از تبهکاریهای این خائن به مردم وکشورایران به پایان رسید و سرکرده فرقه برافراختن پرچم سپید و تسلیم وخلح سلاح شبه نظامیان مستقردرقرارگاه اشرف دومین دوره شرارت ها وتبهکاریهای خود را عملا پایان یافته نمود! فرار سرکرده خائن فرقه رجوی وهمزمان قاچاق همسرخلافکارش به فرانسه درواقع پایان شکست آلود فاز نظامی به شمار می رفت _ مخفی شدن سرکرده فرقه وگسیل بخشی از نیروهای شکست خورده به کشورفرانسه را درواقع آغاز بازگشت دوباره این فرقه خطرناک مذهبی به فازسیاسی باید درنظرگرفت _ ولی آیا یک سازمان تروریستی که بنیانش برجنگ وخون وکشتار وشهادت بنا نهاده شده پس از بیست وودوسال جنایت می تواند منشا تغییر نگاه در رهبری این سازمان تروریستی گردد؟ پاسخ منفی است زیرا این سازمان تروریستی با این سابقه پلید وسیاه هرگز نمی تواند درفاز سیاسی حرکت کند چون نه ظرفیت تغییر دارد ونه اینکه گذشته نکبت بارش چنین فرصتی رادراختیار آن قرار می دهد_ بهرصورت بازگشت تحقیر آمیز ازفاز نظامی به فاز سیاسی شکست بزرگ دیگری درپرونده این گروه تروریستی محسوب می گردد. چهارم _ تلاش برای انتقال پادگان اشرف به فرانسه فرارمریم عضدانلو قاجار به فرانسه محل سابق زندگی سرکرده فراری فرقه ضمن اینکه نشان باز گشت این سازمان جنایتکار به فاز سیاسی بود ولیکن ایجاد چنین پادگانی درقلب اروپا کارساده ای نبود ولذا پلیس ضدتروریستی فرانسه که شاهد چنین نقل وانتقالی بود درتاریخ هفدهم ژوئن همان سال به اسور واز ودیگرخانه های تیمی این فرقه حمله گسترده ای انجام داد و افراد مستقرراین خانه های تروریستی را دستگیر نمود _ دربازرسی از این خانه های تروریستی پلیس فرانسه موفق به کشف 7 ملیون دلار ویکصدهزاریورد پول کثیف وتعدادی آنتن های ارتباطی و نقشه توطعه برای قتل تعدادی ازجداشده گان وهم چنین نقشه حمله به سفارت خانه های ایران درکشورهای اروپایی را بدست آورد _ گشوده شدن این پرونده به این حجم سنگین در دستگاه های قضایی فرانسه تمامی نقشه های انتقال اردوگاه اشرف به فرانسه را نقش برآب نمود زیرا وجود چنین سابقه سنگین خلاف کاری برای یک سازمان تروریستی مانعی جدی سرراه ایجاد چنین پایگاهی درپاریس گردید واز آن پس پلیس فرانسه با هوشیاری بیشتری این مجموعه ساختمانی رازیر نظر دارد ضمن اینکه پرونده خلاف کاری وپولشویی این گروه تروریستی همچنان حلقه ای برگردن سران این فرقه قرارگرفته که دستگاه قضایی فرانسه پنج سال است به بررسی همه ابعاد آن مشغول است وبنا براعلام مراجع قضایی تاکنون بیست وچهارنفر درمورد این پرونده تحت تعقیب وبازداشت قرارگرفته اند. بنابراین عدم موفقیت فرقه رجوی درمدل سازی وانتقال افراد ارودگاه اشرف به پاریس وایجاد اختلال توسط پلیس ودستگاه قضایی فرانسه دراین راه شکست دیگری برای سرکردکان این فرقه به حساب می آید. پنجم _ورود خفت بارودوباره به فازسیاسی و تلاش برای تحت تاثیرقراردادن وجایگزینی خود درمیان ایرانیان برون مرز سازمان مجاهدین (فرقه رجوی) ازسال شصت بااعلام فاز نظامی ورودررویی بی سرانجام با رژیم عملا ازلیست اپوزسیون دموکرات وآزادیخواه رژیم اسلامی به بیرون پرتاب گردید _ گرچه درهمان اوائل سرکرده این فرقه سعی کرد افراد مستقل و سران گروه ها وتشکلات سیاسی اپوزسیون رافریب داده وگرد تشکیلات تروریستی خود جمع نماید ولیکن این افراد خیلی زود از نیرنگ های این جنایتکار آگاه گردیده واز آن جداشدند و فرقه رجوی دراین طرح شیادانه نیز باشکست کامل مواجه گردید لذا دریک خود بزرگ بینی ابلهانه خود را تنها آلترناتیو رژیم ایران ادعا نمود! _ ودرهمین راستا بین سالهای 61 تا 82 راه خود را از جامعه ایرانیان جدا کرد ویک تنه به قصد سرنگونی رژیم به دامان دشمن ایران پناه برد _ بهمین دلیل نیز نام این گروه ازلیست اپوزسیون دمکرات وآزادیخواه ایران دربرون مرز خط خورد _ ازپنج سال پیش این گرو منزوی ومترود سعی می کند به انواع حیله ها وترفندها راهی برای خود درمیان جامعه بزرگ ایرانیان برون مرز پیدا نماید ولی این تلاشها با شکست کامل مواجه گردیده است و اپوزسیون دموکرات وترقی خواه ایران کوچکترین بهایی برای این گروه نادم وتواب تروریستی قائل نیست _ آخرین شگردهای این گروه تروریستی از یک سال پیش به بهانه جمع شدن اسارتگاه اشرف آغاز گردید که با بی اعتنایی وتنفر وموضع گیری برخی از تشکل های اپوزسیون درمقابل این فریب کاریها باشکست کامل مواجه گردید. بنابراین شکست کامل سرکردگان این فرقه درتلاش های خود جهت بازگشت تحقیرآمیز به فازسیاسی ونزدیکی با اپوزسیون دموکرات وآزادیخواه یکی دیگراز شکست هایی این فرقه مترود تروریستی محسوب می گردد. نتیجه: باتصمیم قاطع دولت عراق مبنی برجمع نمودن اسارتگاه اشرف و شروع تسریع دراین مورد دردوماه گذشته و فرار تعداد دیگری از اسیران از مناسبات ضدانسانی حاکم براین فرقه و به جریان افتادن پرونده های قضایی علیه گرداندگان این اسارتگاه درعراق بنظر می رسد دریکی دوماه آینده این پایگاه تروریستی کاملا برچیده شود_ درچنین راستایی تحت تعقیب قرارگرفتن ودستگیری مسئولان این پایگاه ومحاکمه آنها درمراجع قضایی عراق بی شک به مخفی گاه سرکرده فرقه منتهی خواهد گردید_ وچنین رخداد ی درادامه خود چون زبانه آتش تا پایگاه تروریستی اور نیزکشیده خواهد شد _ این یعنی پایان سی سال جنایت وخیانت وسرسپردگی ومززدوری یک گروه ضدایرانی که سراپایش بخون ده ها هزارایرانی آلوده است. ودرچنین صورتی باتوجه به شرایط تازه منطقه وجهان سرکردگان خائن این فرقه هیچ راهی جزقبول شکست وزانو زدن وتسلیم واعتراف به نزدیک به سه دهه جنایت وخیانت وکشتارایرانیان وعراقی ها درپیش پای خودندارند برای هرچه محکم ترکردن طناب قانون برگردن سران این گروه تروریستی تلاش خستگی ناپذیرخانواده قربانبان ترور این فرقه وجدا شدگان ازاین تشکیلات ضدانسانی گرچه قابل تقدیر و ستایش است باید افزون ترگردد. به امید اینکه درآینده نزدیک برچیده شدن کامل اسارتگاه اشرف _ بازگشت اسیران به آغوش خانواده ها ودستگیری سرکردگان این فرقه منفورتروریستی راشاهد باشیم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا