سقوط کامل اردوگاه عراق جدید و نگاهی به نقش دولت عراق

اعتصاب غذا دراسارتگاه اشرف توسط گروه اندکی از اسیران ضمن اینکه یک عمل نمایشی خود زنی تشکیلاتی جهت مظلوم نمایی محسوب می گردد اهداف دیگری را هم نیز دنبال می کند که مهم ترین آن جنجال آفرینی برای فرار سران ترور و بازجوها وشکنجه گرهای گروه رجوی ازصحنه برای درامان ماندن از پیگردهای قانونی دولت عراق به شمار می رود.

سقوط کامل اردوگاه عراق جدید و نگاهی به نقش دولت عراقبنا به اعلام گروه تروریستی رجوی تعدادی از اسیران این فرقه یک ماه است دراعتصاب غذا به سر می برند _ گرچه هیچ گونه اطلاع موثقی درمورد این اعتصاب غذا ازجمله درمورد تعداد شرکت کننده و چگونگی این اعتصاب غذا از جهت واقعی بودن دردست نیست ولیکن شواهد نشان می دهد که چنین نمایش بیشترجنبه سمبولیک دارد تا واقعیت و طبعا یک عمل نمایشی _ سیاسی _ بحساب می آید.

ولی گروه تروریستی رجوی که ازیک سال پیش دربن بست کامل وسقوط وفراپاشی به یقین قرارگرفته چرا وبه چه عنوان وبا چه اهدافی این اقدام بی سرانجام را دنبال می کند؟ _ باید درنظرداشت که دولت عراق درجمع کردن این پایگاه تروریستی جدی است وسران گروه نیز این را خوب می دانتد ولی این نمایش اهداف دیگری راهم دنبال می کند که می توان مورد بررسی قرارداد.

الف _ قربانی نمودن تعداد دیگری ازاسیران دراین نمایش اعتصاب غذا جهت مظلوم نمایی وروضه خوانی

اعتصاب غذای درنوع واقعی آن دردراز مدت (یکماه تا چهل روز) اثرات زیانبار مقطعی ودائمی را متوجه سلامتی اعتصاب کننده می نماید بنابراین اینکه سران این گروه دستور تشکیلاتی خودکشی جمعی این افراد راصادر کرده باشند گرچه دور از واقعیت نیست ولی چندان به نفع این گروه نیست چرا که چنین فاجعه ای برگ های تازه تری بر پرونده تروریستی 17 ژوئن 2003 وخود سوزی های تشکیلاتی بعد از آن خواهد افزود _ بنابراین بنظر می رسد سران گروه بعد از قربانی کردن تعداد اندکی از این اسیران چنین اقدام بی نتیجه ای رابا توجیحات خاص خود متوقف نمایند _ ولی طبعا چنین پرده نمایشی قربانیانی نیز خواهد داشت.

ب _ آمادگی درگیری با پلیس عراق و طرح اصلی خود کشی تشکیلاتی برای جلوگیری از جمع شدن اشرف

ازآنجا که سران گروه تروریستی در عزم جزم دولت عراق درجمع نمودن این اسارتگاه تردیدی ندارند _ بنابراین توان خود را برای مقاومت درمرحله بعدی عملیات آزاد سازی کامل این اسارتگاه حفظ خواهند کرد _ تا درراه ایجاد مانع جهت اعمال حاکمیت کامل دولت عراق دیوار باایجاد دیوار انسانی مانع دست یابی این نیروها به مراکزحساس این پایگاه از جمله مرکز فرماندهی _ اطلاعات _ وارتباطات این اردوگاه تروریستی گردند.

طرح واجرای چنین اقدامی برای دولت عراق از آن جهت لازم وکارساز است که با بدست گرفتن چنین بخش هایی از اردوگاه خواهد توانست ضمن سرعت بخشیدن به فروپاشی کامل این قرارگاه تروریستی برخی ازسران ترور ومسئولین بجامانده را دستگیر نماید_ دستگیری وتحت پیگرد قرار دادن افراد رده بالای تشکیلاتی وجانشینان آن کمک خواهد کرد تا دولت عراق شرایط جابجایی افراد زندانی دراین قرارگاه رابه اجرا گذارد

عملیات آزاد سازی نهایی و دستگیری سران ترور وسرکوب موجود درصحنه باید توام باهشیاری _ دقت وسرعت انجام گیرد تا مانع هرگونه واکنش و تحرک توسط سران ترور برای استفاده ازقربانیان خودکشی گروهی گردد_ تجارب نیروهای امریکایی درچگونگی آزاد سازی با کم ترین هزینه ممکن انسانی می تواند مورد استفاده نیروهای عراقی قرارگیرد.

هم اکنون 36 نفراز این افراد بجرم درگیری با نیروهای عراقی تحت نظر دولت عراق قرار دارند _ گروه تروریستی رجوی که از محاکمه این افراد سخت آشفته گردیده سعی می کند این افراد را بادادن رشوه واستفاده از منابع خود آزاد سازد ولی هشیاری دولت عراق باعث شد نقشه سران این گروه متوقف گردد _ دولت عراق درصورتی باید این افراد را آزاد نماید که ضمن اثبات بیگناهی آنها این آزادی خطری رامتوجه اقدامات آتی آن دولت ننماید _ دولت عراق نباید فراموش کند که این 36 نفر درزمره تروریست های انتحاری و خطرناکی هستند که به قصد مرگ با نیروهای عراقی به میدان آورده شده اند.

پ _ شکست کامل گروه تروریستی در قصد تحت تاثیرقراردادن افکارعمومی ایرانیان و نهاد های بین المللی

دنیا بسیاربزرگتراز آنست که سرکرده خائن وفراری گروه رجوی آنرا برای اسیران قربانی ترسیم می کند

سرکرده فراری گروه تروریستی با آن مغز گنجشکی وجهان باوری قوطی کبریتی اش جهان ومسائل پیرامون آن را درحد اسارتگاه بسته و ایزوله شده عراق جدید(اشرف) تصور می کند! وطبعا با چنین تبیین وتفسیری درچشم انداز افکار مالیخولیایی ومتوهمانه این کوتوله شرور مذهبی _ ابروباد ومه وخورشید وجهان درکاراند تا این دیوانه آدمکش با سواستفاده از سه هزارانسان فریب خودره ومسخ شده به شرارت _ اسیرگیری _ وگردنه بندی جهانی دست زده و با شانتاژ وتهدید تروریستی برتوهمات کودکانه خود پای بفشرد! _ ولی بیشک چنین نیست و کشتی تخیلات پوسیده این تروریست بدنام وترسو ازهمان آغاز گردنکشی های ابلهانه دردهه شصت بدین سو درحال به گل نشستن است واینجا پایان خط سه دهه شرارت جنایت وسرسپردگی ومزدوری این جنایاتکار مذهبی است.

هیاهوی بسیار برای هیچ

ازیک ماه پیش سران گروه تروریستی شگردهای تبلیغاتی وسیعی را دردستور کارخود قرارداده اند تاشاید بتوانند جوامع جهانی حقوق بشر وایرانیان برون مرز را با گریه وزاری ودعای ندبه واشک مظلوم نمایی وآگراندیسمان وقایع فریب داده ودرراستای خواست های غیرحقوقی وغیرقانونی خود تحت تاثیرقراردهند _ ولی تلاش های آنها به دلیل غیرعملی وفریب کارانه بودن کوچکترین نتایجی برای این گروه دربرنداشته است _ برای نمونه سایت دیدگاه که از جمله سایت های پوششی این گروه است به مدت یکماه از عموم ایرانیان خواست تا از خواست این گروه درعراق پشتیبانی نمایند _ نتیجه اینکه ازتعداد 555 نفری که این فراخوان را امضا نمودند تنها نام سه تن از شخصیت های فرهنگی _ هنری مستقل درآن به چشم می خورد وبقیه افراد از اعضا وهواداران این گروه محسوب می گردند.

درمورد تحت تاثیرقراردادن افکار عمومی جهان نیز این گروه با بی توجهی وبی علاقگی جهانی روبروگردیده و تاکنون هیچ یک از دولت ها و مجالس جهان وشخصیت های معروف فعال حقوق بشری و شخصیت های مستقل سیاسی چه درهیات فردی ویا گروهی تسلیم نمایش نیرنگ و دروغگویی ها وصحنه گردانی های رذیلانه این گروه تروریستی نگردیده اند_ واین درحالی است که مسئولان تبلیغاتی این گروه تمامی توان و مادی _ انسانی خود راپیرامون این نمایش مسخره بسیج نموده اند.

حمایت تعداد محدودی از پارلمانترهای حقوق بگیر این گروه درکشورهای اروپایی که طرفداران اسرائیل دراین مجامع به حساب می آیند وچندشیخ مواجب بگیرعراقی تنها حاصل ونتیجه این یکماه بمباران تبلیغی بوده است.

ت _ دستگیری سران ترور _ آزاد سازی اسیران وبرملا شدن راز های همچنان پنهان مانده در اردوگاه.

یکی دیگر از نگرانی ها ی سرکردگان تروریست ها از سقوط کامل این استارتگاه و چیرگی کامل دولت عراق براین پایگاه ومقر تروریستی جهت برچیده شدن آن می باشد زیرا علیرغم اینکه طی شش سال گذشته مسئولین این قرارگاه سعی نمودند شواهد و ومدارک جنایات بیست ودوساله خویش را با شتاب ازبین ببرند ولیکن هنوز شواهد ودلائل کافی درمخفی گاه ها وقبرستان این پایگاه وجود دارد _ برملاشدن محل دفن اجساد معترضان معدوم شده این گروه و همچنین تعدادی از کردها وشیعیان عراقی که درسال 1991 پس از دستگیری وشکنجه دراین قرارگاه به قتل رسیده وبگونه ای مخفیانه مدفون گردیده اند یکی دیگر دلواپسی های سران این گروه محسوب می گردد

تاکید وحساسیت واعتراض سران این فرقه از محاصره قبرستان این اردوگاه توسط نیروهای عراقی نشاندهنده سراسیمگی از تحقیق دولت عراق دراین مورد می باشد _ بنابراین دولت عراق باید همچنان این گورستان را جهت تحقیق و جلوگیری از سواستفاده این گروه تحت محاصره خود داشته باشد..

درمورد فراری دادن سران ترور جهت درامان ماندن ازتعقیب قضایی چنین بنظر می رسد که نیروهای امریکایی طی شش ساله اخیر فرصت کافی دراختیار این سران جنایتکار جهت فرار داده باشند وشواهدموجود چنین نشان می دهد مسئولین فرقه سران ترور وشکنجه گرها وبازجویان را قبل از استقرار عراقی ها ازصحنه جرم فراری داده باشند _ اعلام رسمی سران این فرقه جهت بازگشت مشروط گروهی از این افراد به ایران صرف نظر ازاینکه می تواند یک شگرد فریب کارانه تبلیغی باشد _ همچنین می تواند گویای این حقیقت باشد که افرادی که هم اکنون دراین پایگاه مانده اند افراد ساده وبدنه تشکیلاتی ویا به تعریفی دیگر لشگریان پیاده نظام فرقه به شمار می آیند که طبعا خود زنی وخودکشی ومرگ آنها برای سران جنایتکار این گروه تروریستی بسیار مفید تر از زنده بودنشان است.

وظایف مهم دولت عراق درباره نوع جمع نمودن این اسارتگاه فرقه ای و پایگاه تروریستی.

دولت عراق درچهارچوب قواتین بشردوستانه جهانی باید به افراد عادی وبدنه این فرقه نگاهی انسانی داشته باشد زیرا عموم این افراد به دلیل دوربودن بیش از دودهه از دنیای آزاد دچار انواع بیماریهای روحی روانی جسمی بوده وبیمارنیازمند درمان محسوب می گردند _ بنابراین معاینه ودرمان این افراد پس از آزادسازی بسیارلازم وضروری بنظر می آید.

نکته مهم دیگر استفاده از تجارب افراد جداشده از این تشکیلات تروریستی وخانواده این هستی باختگان است _ جداشدگان از این گروه دارای تجارب بسیار ارزشمندی هستند استفاده از دانش وآگاهی افرادی چون خانم بتول سلطانی (عضوگریخته شورای رهبری) و مشورت با آنها درچگونگی حل مسالمت آمیز این معضل می تواند نتایج بسیار مهمی دربرداشته باشد.

نقش خانواده ها دراین شرایط بسیار حساس است _ سفر جمعی خانواده ها به عراق با مشورت وهماهنگی قبلی با آن دولت درنفس خود عملی است ضروری که می تواند گام مهمی دراین راه محسوب گردد _ وجود خانواده ها دراین اسارتگاه می تواند تابو ودیوار ساخته شده ذهنیتی این اسیران را دچارترک وفروریختگی نماید _ یادمان نرود که سران گروه از خانواده ها بعنوان دشمن نام برده اند و چنین است که ازاحساس وجود آنها دراین اسارتگاه بوحشت وسراسیمگی دچار خواهند گردید _ و طبعا درچنین صورتی دست سازمانهای مدافع حقوق بشر برای انعکاس چنین دیدارهایی درافکارعمومی باز ترخواهد شد.

نقش ایجاد دسترسی اسیران با دنیای آزاد درراه ایجاد تحول فکری _ رفتاری و ذهنی درمیان آنها.

دولت عراق همچنین بایستی دراولین فرصت با نصب کانالهای ماهواره ای و قطع تلویزیون تبلیغی این فرقه تروریستی راه رابرای آشنایی این افراد اسیر ومحروم با دنیای آزاد بگشاید _ فراموش نباید کرد این افراد بیش از دودهه است که از دنیای آزاد بی خبرند وتمامی آگاهی واخبار خودرا از کانال تبلیغی این فرقه دریافت می نمایند

آشنایی با دنیای آزاد خارج از تشکیلات واخبارجعلی ودروغ این رسانه می تواند این اسیران را درایجاد تحول ودگرگونی ذهنی از دنیای بسته تخیل به دنیای واقعی وآزاد کمک نماید.

نتیجه: جمع شدن اردوگاه عراق جدید (اشرف) با توجه به تصمیمات دولت عراق جدی است و این رخداد بی شک جنبه عملی پیدا خواهد نمود_ زمان ونوع چنین تحولی بستگی زیاد به هشیاری _ برنامه ریزی ودقت عمل دولت عراق ومیزان وچگونگی حساسیت وتحرک وکوشش خانواده اسیران وارگان های حقوق بشری دارد _ پس بجاست تا خانواده اسیران ومدافعان حقوق بشر بر میزان تحرک خود بیافزایند تا بتوانند چنین روندی را به دورازهرگونه آسیب رسانی به جان این اسیران توسط سران گروه مسدود نموده و این جابجایی را درچهارچوب رعایت حقوق انسانی این افراد دنبال نمایند _ فراموش نباید کرد هرگونه پیشروی دراین زمینه باعث عقب نشینی و تسلیم سران این گروه تروریستی به واقعیت های موجود خواهد گردید

پگاه آزادی این هم میهنان اسیرما درراه است _ هرکس به سهم خود در این امرمهم کوشش نماید.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا