باز هم دم خروس سران مجاهدین بیرون زد

بعد از آزادی 36 اسیر فرقه رجوی توسط دولت عراق که تصمیم انسان دوستانه ای بیش نبود مدتی است که شیپور ما پیروز شدیم در رسانه های منفور سازمان مجاهدین قطع نمی شود. آیا سرنگونی محقق شده است که ما بی خبریم. شما رهبران فرقه، بوزینگانی هستید که جهت منافع سیاسی خودتان افراد حاضر در پادگان اشرف را تحریک می کنید به نیروهای عراقی تهاجم کنند که قربانی شوند و ما بقی را به اعتصاب غذا فرا می خوانید. برای منافع خودتان هم که شده حاضرید همه را به کشتن دهید.
ای شاخص دمکراسی!؟ خانم رجوی چرا خودت و شوهر دیکتاتورت به اشرف سفر نکردیدکه در اعتصاب غذای اشرفیان سهیم باشید. مرده شور آن دمکراسی را ببرند که تو ادعای اجرای آن را داری. لعنت و نفرین خدا بر شما ها که فقط در جهت منافع خودتان از بندگان خدا سوء استفاده و آنها را به استثمار خودتان می کشید. همان طور که من و امثال مرا چندین سال برای هیچ و پوچ در پادگان اشرف نگه داشتید و بهترین دوران زندگی مان را به تباهی کشیدید. لعنت بر شما که مثل بوزینگانی روی درختی نشسته فقط نظاره می کنید و یک سری با خون خودشان قیمت ماندگاری شما را می پردازند.
72 روز اعتصاب نمایشی با فریب کاری رهبران فرقه. عادت دیرینه رهبری فرقه فقط لب گود نشستن و گفتن لنگش کن است. تمامی عکس و فیلم مربوط به اعتصاب غذا در سایت منفور سازمان درج شده بود را مشاهده کردم.حتی برای نمونه هم یکی از سران سازمان در عکس و یا فیلم مشاهده نشد. بعد از تغییر سیاست عراق در قبال 36 اسیر فرقه و صادر کردن حکم آزادی آنها توسط دولت عراق سران سازمان از برادر رحمان گرفته تا صدیقه حسینی و مژگان و… مثل دُم خروس بیرون زدند ودر صحنه حاضر شدند هر بحرانی که سد راه سازمان شود ستاد فرماندهی اصل مخفی شدن را بکار می گیرد. از جیب خودش بهایی نمی پردازد دست در جیب دیگران می کند. از طرفی نام سرلوحه خودش را فدا و صداقت می گذارد. تنها موردی که در سازمان مخوف مجاهدین وجود ندارد فدا و صداقت است. فداشدن و صداقت فقط متعلق به رده های پایین و خام شوندگان سحر و جادوی مریم خانم است.. برای سران سازمان فدا و صداقت مرز سرخ است. واقعا عجب صحنه مضحکی صدیق حسینی (راننده نفر بر) سینی شربت بدست گرفته و برادر رحمان (کلاش و دروغگو) گل بدست. ای تُف بر شما جانیان که این چنین خط خودتان را پیش می برید شما از انسانیت بویی نبردید ومثل زالو خون انسانها را می مکید. و آن رهبر بزدل و ترسو شما که سالهاست وعده های سرخرمن می دهد در پیام اخیرش گفته بود ای کاش با شما رستگار می شدم. من هم برای رهبر فرقه شما دعا می کنم و می گویم! خدایا هر چه زود تر این رهبر ترسو و بز دل را به اشرف بفرست تا هر چه زودتر با قربانیان اشرفی رستگار شود. آمین یا رب العالمین. فواد بصری

خروج از نسخه موبایل