رجوی و درخواست باج از دولت عراق

درحالیکه گفتگوها برای چگونگی جابجایی اسیران اشرف مسئولین دولت عراق و اداره کنندگان کمپ اشرف با نظارت سازمانهای بین المللی از جمله سازمان صلیب سرخ و کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان و ارگان های حقوق بشری ادامه دارد _ سرکرده فراری فرقه رجوی درپیامی سرشار از شکست و درماندگی و درعین حال تهدید آمیز رسما اعلام نمود که برای همکاری در امر انتقال این گروگان ها به کشور ثالث دولت عراق بایستی 20 ملیون دلار باج به گروه او بپردازد! سرکرده فراری این گروه مذهبی _ تروریستی از مخفی گاه درنوشتاری ضمن صغری وکبری چیدن وآسمان وریسمان بافی های رذیلانه همیشگی اش که سعی می کند با توجه تئوریهای احمقانه اش ثابت کند از نظر او رابطه تنگاتنگی بین گوز وشقیقه وجود دارد _ طبق معمول با یاوه بافی های شیادانه تصمیمات قانونی دولت منتخب مردم عراق را درمورد جمع نمودن این پایگاه تروریستی را نادیده گرفته و چنین امری را خواست واقدام رژیم ایران معرفی نمود! ازپرت وپلا گویی ها و چرند بافی های احمقانه ادعایی در این نوشته که بگذریم چند نکته مهم دراین نامه وجود دارد که قابل بررسی می باشد وآن عبارتست از عقب نشینی از ادعاهای قبلی وتسلیم دربرابر خواست دولت عراق که البته با شیادی های این تروریست نادم توام با تهدید های آبکی ودروغ های بیشرمانه درهم آمیخته شده است! ونکته کلیدی ادعا نامه ومهم ترین بند آن اعلام رسمی باج خواهی واشاره به مبلغ قابله معامله برای آزادی گروگان ها می باشد.. الف _ ترس و وحشت سرجوخه فراری از گسیل خانواده ها به عراق جهت دیدار بستگان اسیرشان دراشرف " ازقراراطلاع تعداد دیگری از مزدوران اطلاعات (منظور خانواده اسیران) و خانه شاگردان انجمن نجات (منظور از تلاشگران سازمان غیردولتی نجات) راهم باخود به هتل منصور آورده است. درحالیکه ده روز پیش هشت خانواده از اسیران اشرف جهت از خانواده شان باکمک سازمان غیر دولتی نجات به عراق وارد گردیدند ودر انجا پس از خود داری سران فرقه از اجازه ملاقات دست به اعتراض واعتصاب غذا زده اند _ این دروغگوی شرور این ماجرا را به دیدار دوروز پیش رئیس مجلس ایران گره زده! واوج درماندگی و وحشت وسراسیمگی خود را از ملاقات خانواده اسیران با عزیزانشان را به شرمگینانه ترین نوع ممکن به نمایش می گذارد _ نکته مهم دراین چرند بافی ودروغزنی نا خرسندی وعصبیت دیوانه وار این شیاد از تلاش های انساندوستانه انجمن نجات می باشد. ب_ دروغگویی و چرند بافی اززبان نماینده سازمان ملل درعراق.. " درحالیکه مرکب فراخوان ملل درباره حفاظت ازساکنان اشرف دربرابر کوج اجباری و ویا اخراج وبازگزداندن به ایران خشک نشده " بنا بر مطالب مندرج درسایت سازمان ملل اد ملکرت ضمن احترام به تصمیم دولت عراق مبنی بر جمع نمو دن این اسارتگاه ازاین دولت درخواست نموده تا درچهارچوب قوانین انساندوستانه ازباز گرداندن ویا اخراج این افراد به مکانی که جان آنها رابخطر می اندازد خود داری نماید _ ایشان هم چنین جامعه بین المللی رافراخوانده است تا درراستای گزینه دولت عراق مبنی بر انتقال این افراد به کشور ثالث دولت عراق را یاری نمایند_ همانگونه که مشاهده می شود ادملکرت نه می تواند درمورد جابجایی این اسیران درخاک عراق درامور دولت عراق دخالت کند ونه چنین کاری را انجام داده است ولی سرکرده شیاد ودروغزن با وقاحت تمام از قول ایشان نقل قول دروغ نموده است _ آخر کودن بیسواد دروغگوی شیاد همه که اسیران اشرف نیستند که دراوج محرومیت و بی خبری قرارداشته باشند… توچقدر پست ورذل هستی _ همه هم سواد دارند وهم می توانند سایت سازمان ملل را بخوانند جابجایی اسیران اشرف حق دولت عراق است وهیچ کس نمی تواند دراین امر دخالت کند وتو نادان کودن باید این رادرذهنیت پریشانت فروکنی که سازمانهای جهانی هرکدام یک وظیفه خاص دارند وخارج از آن وظیفه برخلاف ادعاهای احمقانه تو کوچکترین حرکنی نمای نمایند _ پست فطرت دروغگو تو ازقول همه بی شرمانه دروغ می گویی وچرند می بافی؟ حقا که یک تروریست مذهبی شرور هستی ودروغگویی بخشی از ایدئولوژی توست. پ _ عقب نشینی _ تسلیم و زانو زدن دربرابر تصمیمات دولت عراق جهت جمع کردن اسارتگاه تروریستی اشرف وادعای باج 200 ملیون دلاری بخاطر همکاری دراین راه.. " مجاهدان اشرف ازطرح دولت کنونی عراق برای انتقال به کشور ثالث درکشورهای عضو اتحادیه اروپا وامریکا استقبال نموده وبه آن مستلزم شده اند _ مشروط به اینکه مسئله دارایی ها واموال آنان که تماما حاصل هزینه ها وکار23 ساله خود آنهاست وبیش از 200 ملیون دلاراست طبق نظریه حقوق دانان حل وفصل گردد " سرکرده خائن این گروه مزدور تروریستی پس از مقدمه بافی های رذیلانه وبی شرمانه ودروغ تازه می رود سراصل مطلب وآن اینکه اعلام می کند او به این اسیران دستور داده است که بااصل انتقال به کشور ثالث موافقت نمایند ولی بااین شرط که دولت عراق 200 ملیون باج به سران این گروه بپردازند! چنین نوشتاری چند مسئله باخود همراه دارد یکی اینکه سرانجام این سرکرده کودن وناقص العقل فهمید که قوانین وتصمیمات دولت عراق شوخی بردار نیست ولذا یکباره علیرغم تهدید ها ی توخالی قبلی اش عقب نشینی کرده و دربرابر دولت عراق زانوزده واسیران را متلزم به یکی از دوگزینه دولت عراق نموده است _ مورد دوم اما باج خواهی این سرکرده فرای از دولت عراق است _ درحالیکه همه قرائن وشواهد نشان می دهد صدام حسین ازسال 64 تا 82 ملیون ها دلار از ثروت های مردم عراق را صرف هزینه های این گروه تروریستی نموده وحتی درزمان تحریم نفتی نیز جیره این گروه مزدور از محل برنامه نفت دربرابر غذا قطع نشده است _ سخن گفتن از دارایی های اسیران اشرف! یک جوک ولطیفه بسیارخنده دار بنظر می آید _ آخرمزدورنادان _ این بدبخت های اسیر طی این 23 سال به چه کاری مشغول بوده اند که دارای ثروت شده اند؟! ساختن تعدادی ماکت وساختمان مسکونی دریک کشورخارجی برای اسکان وآموزش تروریستی کاربحساب می آید؟ تو چقدرابله ورذل ودروغزن هستی کودن حقیر این درماندگان 23 سال از عمرشان رابخاطر نادانی درپای ادعاهای احمقانه ورذیلانه تو از دست داده اند وبه موجودات عاطل وباطلی مبدل گردیده اند واگر قرار باشد اینها روزی بابت این هدر دهی زندگی ادعایی داشته باشند تو پست فطرت باید پاسخگو باشی نه دولت عراق _ کوتوله متوهم دوران باج خواهی تروریست ها وگروگان گیرها دهه هاست بسر آمده ودیگر کسی به گروگان گیران وباج خواهان بها نمی دهد وتو هنوز ذهنیت پوکت دردوره های گذشته گیر کرده است و شعور وفهم ودرک اکنون را نداری………….. سرکرده فرقه رجوی باهمه کندذهنی اش فهمیده که جابجایی اسیران ودرادامه فروپاشی گروه تروریستی خائن به سرکردگی او درحال انجام است _خواسته است با این ادعای مسخره تقاضای باج نماید تا وقتی این اسیران به دنیای آزاد رسیدند واز او طلب عمر بباد رفته شان راکردند به آنها مقداری حق السکوت بدهد واین راهم می خواهی از جیب دولت عراق تامین نماید! البته این اسیران حق دارند از این جنایت کار عمر به بطالت رفته شان راطلب نمایند ولی این هزینه را باید همان اسرائیلی ها یعنی ارباب جدیدشان بپردازد که شش سالست که کلیه هزینه های این گروه رادرعراق وفرانسه واردن تامین می کند نه دولت عراق ت _ گله وشکایت ودرهمریختگی وعصبیت سرکرده فراری فرقه از افشاگریهای اعضای سابق و منتقدین "هدف از بکارگیرفتن بریده مزدوران برای زمینه سازی وتوجیه کشتاراشرفیان" سرکرده فراری گروه تروریستی دراینجا تلاش افراد سابق ومتتقدین را برای آزادی اسیران اشرف وافشای ماهیت ضدانسانی حاکم براین مناسبات این فرقه زمینه سازی برای کشتار اسیران درعراق عنوان می نماید_ وچنین دروغ وفرافکنی رذیلانه نشان می دهد این سرجوخه تواب تا چه حد از این افشاگریها وتلاش ها صدمه خورده است _ واین درحالی است که تمامی کسانی که از ماهیت تروریستی این فرقه مذهبی آگاه هستند بهروسیله ممکن تلاش می کنند تا افکار عمومی را سرکوبگری ها وگروگان گیری های سرکرده این گروه آگاه نمایند _ طبعا تلاش برای آزادی این اسیران ازچنگال گشتاپوی فرقه رجوی عملی است انسانی که باید توسط همه آزدیخواهانوطرفداران حقوق بشر دنبال گردد. بنابراین بااین عقب نشینی وتسلیم باید درآینده نزدیک شاهد جابجایی و درنهایت انتقال این اسیران به مکان های امن باشیم _ واین سرکرده خائن فراری دروغگو وبلوف زن است _ به مرگ می گیرد تا به تب راضی کند و دستور داده است که اسیران اشرف دست از لجاحت تشکیلاتی بردارند وبا همکاری بادولت عراق زمینه خروج خود رابه نقطه ای امن فراهم نمایند……. آزادی این اسیران درآینده نه چندان دور بوقوع خواهد پیوست.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا