در خواست یاری خانواده های خوزستانی از مجامع بین المللی

روز چهارشنبه مورخه 29/7/1388 بیش از20 خانواده آبادانی با ارسال نامه ای به صلیب سرخ جهانی خواهان ملاقات فوری و بدون فوت وقت با فرزندان خود در پادگان اشرف شدند. این خانواده ها که برخی از آنها بیش از 25 سال است که ازسلامتی فرزندان دربندخود اطلاعی ندارند در نامه ای خطاب به صلیب سرخ آورده اند:
ماجمعی ازخانواده های اعضای تحت اسارت فرقه رجوی که بانگرانی سرنوشت فرزندان خود را دنبال می کنیم خواهان ملاقات با نماینده صلیب سرخ به منظور فراهم شدن زمینه ملاقات بافرزندان خود در پادگان اشرف هستیم. در بخش دیگری ازنامه ارسالی خانواده هاآمده است ؛ حوادث تأسف باراخیرقرارگاه اشرف که باتحریک سران سازمان صورت گرفته مارا عمیقا نگران ساخته و نمی خواهیم که فرزندان مان بار دیگر قربانی اصرارهای غیرمنطقی رهبران سازمان که خود درکشورهای اروپایی درمنتهی رفاه وآرامش وامنیت زندگی می کنندمبنی برماندن درعراق شوند.دربخش پایانی نامه خانواده هاضمن تأکید برحق انتخاب آزادانه مسیرزندگی ازفرزندان خود خواسته اندکه حساب خود را از رهبران سازمان جداکنند.خانواده ها همچنین ازصلیب سرخ خواسته اند زمینه های تماس تلفنی بافرزندان شان رافراهم نمایند.
لازم به یادآوری است که خانواده هاباارسال رونوشتی ازاین نامه خطاب به نخست وزیر عراق و رئیس اتحادیه اروپاآنهارادرجریان قراردادند. نامه خانواده ها: آقای رئیس
احتراما ماجمعی ازخانواده های اعضای فریب خورده سازمان مجاهدین خلق که فرزندان مان طی سالیان درپادگان اشرف عراق بسرمی برند و اکثریت ما از دیدن و حتّی شنیدن صدای آنهامحروم بوده ایم مایلیم خواسته های به حق خودمان راکه جزء بدیهی ترین حقوق اولیّه و موازین حقوق بشری است به استحضار برسانیم ؛
1- ماخانواده های اعضای سازمان که بانگرانی سرنوشت فرزندان خود را دنبال می کنیم خواهان ملاقات فوری و بدون فوت وقت با اعضا یا نماینده سازمان مطبوع شما درتهران و یا خوزستان می باشیم تا بتوانیم بدون واسطه درجریان وضعیت فرزندان اسیرمان قرارگرفته و خواسته های مشروح خود را به اطلاع آنها برسانیم.
2- حوادث تأسف بار اخیر در قرارگاه اشرف مارا عمیقا نگران کرده است لذا مانمی خواهیم که فرزندان مان باردیگرقربانی تحریک ها و اصرارهای غیرمنطقی رهبران سازمان مبنی بر ماندن درعراق شوند.بنابراین ما خواهان ملاقات فوری با فرزندان مان در پادگان اشرف می باشیم.
3- ما در اولّین گام خواهان برقراری تماس تلفنی بافرزندان اسیر خود هستیم تا بتوانیم به دور از شیوه های کنترلی و نظارت مستقیم رهبران سازمان، آزادانه بافرزندان مان صحبت کنیم.
4- انتخاب آزادانه، حق تعیین سرنوشت مسیر آینده زندگی حق مسلّم فرزندان ما است لذا ما از فرزندان مان می خواهیم که خود به دور از هرگونه احساس مسیر آینده زندگی خود را به دلخواه انتخاب نمایند و ماتحت هرشرایطی ازبازگشت آنهابه ایران یا اقامت درهر کشور اروپایی با در نظر گرفتن توان و امکانات مالی حمایت می کنیم.
5- ماازسازمان صلیب سرخ جهانی و دیگررهبران کشورهای اروپایی می خواهیم که حساب رهبران سازمان مجاهدین راکه خود در کشورهای اروپایی درمنتهی رفاه و آرامش زندگی می کنند را از فرزندان ماکه درحقیقت قربانی اهداف جاه طلبانه آنها قرارگرفته اند جدا نمایند.
مابانگرانی وبی صبرانه منتظراقدام عاجل شما هستیم. با احترام
جمعی ازخانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقردرعراق رونوشت:
– آقای نوری المالکی نخست وزیرمحترم عراق
– ریاست محترم اتحادیه اروپا
– وزیرحقوق بشردولت عراق

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا