مریم قجر عضدانلو از عقیم کردن زنان قرارگاه اشرف لذت می برد

داشتم توی یوتوب میگشتم برخورد کردم با سرگذشت خانم مریم قجر عضدانلو که فرقه رجوی مدلهای مختلفی خانم مریم قجر عضدانلو را باد کرده بودن آخه باید به این فرقه رجوی گفت خانم مریم قجر عضدانلو یک نفر است شما از خانم مریم قجر عضدانلو شخصیتهای ساختید که اصلا به قیافه اش نمیخورد آخه سیاسی های توی غار مریم قجر عضدانلو مگه دلقکه که شما انقدر به شخصیتهای مسخره تشویح کردید با یک مشت دروغ که فقط خجالت کشیده اند بگویند حضرت فاطمه است. واقعیت چیه؟ مریم قجر عضدانلو سابقه مجاهدی را از خواهرش نرگس قجر عضدانلو دارد که به نوشته نشریه (پرتو ایران) چند سالی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی طی در گیری خیابانی با ماموران امنیتی (برای اینکه اسرار گروهش را فاش نکند) با سیانور به زندگی خود خاتمه داد و دری به تخته خورد و اکنون خواهرش از مواهب و امتیازات آن ولو تشریفاتی استفاده میکند مریم قجر عضدانلو با انقلاب عظیم سال 1364 وجنبش تکمیلی آن در سال 1368 یک سقف نوین از نسل کشی را بر افراشت و پرچم نسل کشی را در جنبش مقاومت به اهتزاز در آورد و با پذیرش همه نوع بر چسب و اتهام نهایت زندگی عاطفی فردی و خانوادگی خود را بی هیچ چشمداشتی وقف نسل کشی زنان و مردان مقاومت کرد. مریم قجر عضدانلو با انقلاب ونسل کشی اش در اواخر قرن بیستم فرقه را به تاریکترین دوران قرون وسطی برده است و آزادی ها را نه فقط در زندان اشرف سرکوب می کرد بلکه در همه زمینه های فردی و خانواده گی از بین برده و سرکوب و تفتیش عقاید را جایگزین آن کرده است. مریم قجر عضدانلو دقیقا لبه تیز سرکوب و ستمش را متوجه زنهای اسیر در فرقه کرده است و در این رابطه مرزهای توحش را پشت سر گذاشته و اصلا او را به نظر من با انقلاب خودش با سر کوب و نسل کشی وکشتار تحمیل میکند به همین دلیل برای بقای انقلابش ناگزیر است که انسانها را از اصل خودشان که آزادی است جدا کند و هر نوع آزادی در انسانها را از بین میبرد او حتی به تئوریزه کردن این موضوع پرداخته و معتقد است که ذات انسان از شر و فساد است و لاجرم نسل کشی رحمت است او به همین دلیل سر کوب و تحقیر میکند و برای حک کردن این ناامیدی در انسانها است و انسانهای اسیر در فرقه را به اسارت ذهنی و احساسی و فیزیکی تشکیلاتی کشانده است. آری مریم قجر مظهر نسل کشی و نا امیدی به فردای تاریکی است که میبینید. انقلاب و نسل کشی مریم قجر عضدانلو خیره کننده و شخصیت تاریخی او بیانگر زنی است به طور کامل متفاوت با زنهای معمولی. مریم قجر عضدانلو به شکلی باور نکردنی عاشق نسل کشی و تغییراست و ایمانش به نسل کشی و تغییر انسانها خدشه و شکاف بر نمیدارد. آری مریم قجر زندگیش را وقف نسل کشی وتغییر دیگران کرده است مریم قجر عضدانلو می خواست زنان و مردان پیشتاز مقاومت را با سر چشمه اصلی اسیر و زندانی و موتور محرکه نسل کشی پیوند دهد و این کار را کرد. مریم قجر عضدانلو در فرانسه 15 روز به زندان افتاد و در سخترین شرایط زندان بسر میبرد که هر دقیقه آن یک سال برایش گذشت هر روز پول میگرفت و با شکم سیر می خوابید و سابقه زندانی سیاسی هم پیدا کرد انتظار دارم با جسارت و شهامت اگر مریم قجر در خود سراغ دارد که من شک دارم به این سوال من پاسخ بده که آیا در زندان فرانسه یک سیلی هم خورده؟؟؟؟ فکر نمی کنم کاش یک سیلی میخورد تا درک میکرد افراد در زندانهای سازمان که مریم قجر فرمان شکنجه یا اعدام آنها را میداد چه میکشند؟ ژاندارک دختری بود که برای آزادی کشورش مبارزه کرد و زندان و شکنجه تحمل کرد. خنده روزگار اینکه مریم رجوی را با ژاندارک مقایسه می کنند. آخر مریم قجر کدام قسمت از زندگی اش به ژاندارک شباهت دارد؟ یا او را مقایسه می کنند با مارتین لوترکینگ. دیگه این مزخرفات در اروپا خریدار ندارد و جدا شده گان چهره واقعی شما را رو میکنند. مسئولین بالای فرقه رجوی جای باد کردن زیاد مریم قجر عضدانلو و ترکیدن مریم قجر عضدانلو و بوی گندش که امکان فراری دادن مردم اورسورواز میشود بهتر است از جنایتهای که مریم قجر عضدانلو در فرقه رجوی انجام داده بگویند که خانم مریم قجر عضدانلو از کشتن عاطفه های نفرات در زندان اشرف و ملاقات با خانواده هایشان لذت میبرد؟؟؟؟؟ از عقیم کردن زنان در زندان اشرف لذت میبرد؟؟؟؟؟؟؟؟ از خیانتی که خانم مریم قجر عضدانلو موقه حمله آمریکا به عراق کرد و به فدا و صداقت یارانت در زندان اشرف خیانت کرد و پا به فرار گذاشت؟؟؟؟؟ از زندانهای ابوغریب بگوید که قسمت امانات سازمان مجاهدین بود و ناراضیان را با فرمان مریم قجر عضدانلو برای شکنجه به انجا میفرستاد با امضای خودش و شوهرش مسعود رجوی؟؟؟؟؟ از گروه حذف بگوید که مریم قجر عضدانلو فرمانده اش بود و دستور میداد ناراضیان را بفرستید توی میدان مین تا کشته شوند و از خون آنها سو استفاده بکند فرقه رجوی؟؟؟؟؟؟؟ از نفراتی بگو که خودشان را به آتش میکشیدند از فشارهای که به آنها میاوردید به دستور خانم مریم قجر عضدانلو و در بیمارستانهای عراق به قتل میرساندند باز به فرمان مریم قجر عضدانلوکه اثر انگشتشان را بر میداشتند برای مدرک؟؟؟؟؟؟؟ از جوانان ایران بگوید که با کلک به عراق می اورد فرقه رجوی و غیر قانونی و اعتراض میکرد تهدیدش میکردید که غیر قانونی وارد عراق شدی 8سال میفرستادید زندان ابو غریب و چه لذتی خانم مریم قجر عضدانلو میبرد از بدبخت کردن خانواده ها؟؟؟؟؟؟؟ از نفراتی بگوید که به قتل میرساندید در زندان اشرف به دستور خانم مریم قجر عضدانلو و میگفتید با شلیک ناخواسته به شهادت رسیده اند؟؟؟؟؟؟؟ از حرفهای مسعود رجوی بگو که توی نشست میگفت دانشجوها را میگذارم سینه دیوار و تیربارانشان میکنم اگر دست من بود و قدرت داشتم و شما خانم مریم قجر عضدانلو حرف مسعود رجوی را تاید میکردید؟؟؟؟؟ از عملیاتهای داخل ایران بگوید که خمپاره روی سر مردم بی گناه میریختید به دستور خانم مریم قجر عضدانلو؟؟؟؟؟؟ از کرد کشیها در توز خرما که دستور به توپچیها میدادید که شلیک کنند به مردم بی گناه کرد که کار عملی را سر این بی گناهان اموزش ببینند؟؟؟؟؟ از کرد کشی بگو که کردها را روی زمین به خط میکردید و با تانگ از روی سرشان رد میشدید به دستور خانم مریم قجر عضدانلو و شوهرش مسعود رجوی؟؟؟؟؟؟؟ از خانواده های بگوید که دعوتشان میکردید با کلک که میکشاندید به اشرف و فیلم برداری میکردید و در سیما نشان میدادید که خانواده ها دستگیر شوند و شما از این تبلیغات سو استفاده کنید و با دستور خانم مریم قجر عضدانلو؟؟؟؟؟ از نوع شکنجه ها بگوید خانم مریم قجر عضدانلو صادر میکردن و فرمانش را مدادند که چند نفر در زیر شکنجه های شکنجه گران زندان اشرف جان باختن؟؟؟؟؟ از کمپ تیف بگوید که چهار سال باعث شدید عمر نفرات از بین برود که یک موقه پایشان به اروپا نرسد که ماهیتخانم مریم قجر عضدانلو را افشا کنند؟؟؟؟؟ از نفراتی بگوید که با انتخاب خانم مریم قجر عضدانلو انتخاب میشدن و میفرستادید عملیات میکردن داخل ایران و موقه برگشتن آنها را لو میدادید تا کشته شوند و از خون آنها استفاده کنید؟؟؟؟؟ از شکنجه های اسیران جنگ ایران عراق بگوی که مسئولین فرقه به عهده داشتن و جوانان ایران را شکنجه میکردن تا اطلاعات بگیرند و بفروشند به صدام؟؟؟؟؟؟؟ مسئولین سیاسی بزرگ فرقه رجوی از خانم مریم قجر عضدانلو که این انگله دنیا اسطوره نسازید و مردم دنیا را نخندانید وقتی ریئس جمهور خود برگزیده که نادر رفیعی نژاد شکنجه گر اشرف را اسطوره می نامد به دروغ از شما هم نباید انتظار داشت که او را اسطوره کنید؟؟؟؟؟؟؟ مریم قجر عضدانلو کسب قدرت برایش چنین ارزش و جایگاهی را دارد که حاضر هست به خاطر آن پای بیگانگان را ببوسید تا کشور و مردم ایران در زیر بمباران هوایی، زمینی و دریایی در خون بغلطند. خانم مریم قجر عضدانلو؛ ما جدا شدگان شما و شوهرتان را همانند دیکتاتور پینوشه تا هنگام مرگ دنبال خواهیم کرد فقط در یک صورت دست از سرت برمیدارم که شما نیز راه خود را انتخاب کنید شما هم فکر کنید و انتخاب کنید و از سر صدق فریاد بکش. با صدای رسا بگو جداشدگان؛ عزیزانم، هموطنانم، خواهرانم و برادرانم من هم مثل شما قربانی شعبده بازی مقاومت هستم. من هم از در آغوش گرفتن فرزندم که حال جوانی 20 ساله است همچون پدر و مادر ندا محرومم. چون شوهر سیاسی و مصلحتی ام فرمود نباید مهر مادری داشته باشم و بار دیگر مادری خواهم شد که فرزندم را می گیرم و به صف آزاد اندیشان و مبارزان ایرانی می پیوند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا