همراه با مصطفی محمدی و دیگر خانواده اسیران فرقه رجوی

همانگونه که بنده قبلا بعنوان یک تلاشگرحقوق بشر اشاره نمودم گسیل خانواده اسیران اشرف به عراق نقطه ضعف وپاشنه آشیل سران گروه تروریستی رجوی جهت تداوم گروگان گیری واسارت محسوب می گردد. گسیل ده ها تن از خانواده این اسیران طی هفته های اخیر از نقاط مختلف ایران وجهان جهت ملاقات افراد خانواده های خود دراسارتگاه اشرف باعث سراسیمگی ودرماندگی سران این گروه گردید _ ترس ووحشت سران این گروه از این رخداد تا آنجا پیش رفت که دستگاه های تبلیغاتی ودروغزن این گروه این خانواده هارا عوامل رژیم! معرفی وتبلیغ نمودند _ چنین فراافکنی ها ویاوه گویی های رذیلانه نشان می دهد که شرایط نگاهداری اسیران وحفظ تشکیلات سرکوبگرانه فرقه ای برای سران این گروه با توجه به رخدادهای یک ساله اخیر که تعین تکلیف نهایی این اردوگاه تروریستی دردست اقدام دولت عراق گردیده است بسیار مشکل و پیچیده شده است _ یاس وناامیدی وبی سرانجامی این افراد اسیر از یک سو و ریزش و فرار ده ها نفر طی شش ماهه اخیر را می توان از دیگر دلایل شکنندگی و آثار روشن فروپاشی این تشکیلات فرقه ای محسوب نمود. علل ترس و عصبیت دیوانه وار سران فرقه رجوی از حضور مصطفی محمدی درعراق از کجا ناشی می گردد؟ مصطفی محمدی تا سال 2003 یکی از طرفداران وفعالان ثابت قدم این گروه تروریستی به شمار می رفته است _ ایشان سالها ازعمر وجوانی خود را به خدمت پشت صحنه برای این گروه به باد داده است _ نزدیکی آقای مصطفی محمدی بااین گروه تروریستی تا آنجا پیش رفته که ایشان با دست خود دوتن از فرزندان جوانش بنام های محمدوسمیه محمدی را به دست گشتاپوی این فرقه تروریستی سپرده است _ آقای مصطفی محمدی همچنین در ژوئن سال 2003 درمقام یک طرفدار این فرقه پس از صدور دستور تشکیلاتی برای خودسوزی های این فرقه دراعتراض به دستگیری مریم قجر آمادگی خود رابرای اینگونه اقدامات تروریستی اعلام وبه این کارنیز اقدام نموده است. انجام چنین اقدام نادرستی از جانب آقای مصطفی محمدی شاید بهانه اولین درنگ ها و جرقه ها وسئوال ها را درذهنیت ایشان بوجود آورد و نامبرده را از سالها خواب وغفلت وبی خبری بیدار نمود _ آقای مصطفی محمدی راباید یکی از پشتیبانان باهوش این فرقه محسوب نمود زیرا پس از بیداری وهشایری از این خواب سالها متوجه شد که سران این گروه تروریستی چگونه از سادگی وزودباوری ایشان سو استفاده نموده است. مصطفی محمدی از دام فریب گریخته وبیدارشده فورا به فکر جبران اشتباهات خود گردید ود راولین اقدام توانست محمدمحمدی جوان را از چنگال گشتاپوی فرقه رجوی نجات دهد ولی سمیه جوان ونا آگاه همچنان دراسارت ماند_ طی این شش سال مصطفی محمدی بیش از پانزده بار به عراق سفرکرد تا شاید بتواند سمیه جوان رانیز از اسارت این فرقه نجات دهد _ دوسال پیش آقای مصطفی محمدی با تلاش بسیار توانست حکم جلب سه نفر ازسران بجا مانده این گروه درعراق یعنی مژگان پارسایی _ عباس یاوری و صدیقه حسینی را از یکی از مراجع قضایی عراق دریافت نماید _ درآن زمان اسارتگاه اشرف تحت حاکمیت مستقیم نیروهای امریکایی بود ولذا تلاش های آقای محمدی برای به محاق قانون کشاندن این افراد به جایی نرسید _ مصطفی محمدی اما دست ازتلاش خود برنداشت ودرآخرین سفر به عراق (فوریه 2010) درکنار جمع دیگری از خانواده اسیران فرقه رجوی کوس رسوایی این گروه تبهکار را بربام نهاد وماهیت ضد بشری این خائنین راهرچه بیشربرای جهانیان ثابت نمود.. عصبیت ودرماندگی وسراسیمگی سران این گروه از این حرکت اعتراضی خانواده اسیران اما قابل فهم است _ این درماندگان درواج حقارت و رذالت دنائت خوب می دانند که دولت عراق تحت پیگردقانونی قراردارن سران این گروه را بگونه ای جدی دردستور کارخود قرارداده است و درآینده نه چندان دور حکم جلب سران بجا مانده ترور درعراق وگریخته به فرانسه واردن از طریق پلیس بین المللی به اجرا درخواهد آمد که چنین سرانجامی درانتظار افرادیست که نزدیک به سه دهه درعملیات تروریستی _ نظامی ده ها هزار ایرانی وعراقی را با معرفه مزدوران صدام معدوم به خاک وخون کشیده اند _ دستگیری ومحاکمه سران این گروه باید بعنوان خواست مبرم تمامی خانواده های ترور و جداشدگان و فعالان حقوق بشر مورد پشتیبانی قرار گیرد. فراموش نکنیم سران خائن این گروه درکنار ترور و کشتار صدمات چبران ناپذیری به جنبش آزادی خواهی مردم ایران زده اند ولذا تمامی ایرانیان آگاه وآزاده ومستقل باید درافشای ماهیت پلید این فرقه مذهبی تروریستی همگام وهمصدا گردند. نتیجه:
تلاش برای آزادی چندهزار اسیر گشتاپوی فرقه تروریستی رجوی مزدور صدام از عراق ناامن وظیفه هرایرانی طرفدار حقوق بشر وآزادی انسان ها می باشد _ به هرنوع ممکن درراه آزادی این اسیران قربانی بکوشیم وپژواک صدای این هستی باختگان درمجامع حقوق بشری جهان گردیم… سحرنزدیک است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا