بیانیه خانواده های اسرای دربند اسارتگاه موسوم به اشرف

(ایران اینترلینک: این بیانیه به تناوب و در زمانهای مختلف در مقابل درب ورودی اشرف در پشت بلندگو خوانده می شود. رهبران فرقه با بلندگوهای قوی که رو به داخل کمپ گذاشته اند مانع از رسیدن صدای خانواده ها و از جمله این اطلاعیه به گوش گروگانها در داخل کمپ می گردند. به هر طریق ممکن صدای این خانواده ها را به مقامات مسئول در عراق، به نزدیکان گروگانها و به دیگر خانواده های گروگانها برسانیم تا شاید با رسیدن این صدا طلسم جور و جهل و جنایت رجوی شکسته و اسیران این اردوگاه آزاد گردند) بنام خدا
ما خانواده ها اسرای دربند اسارتگاه اشرف فریاد تظلم ودادخواهی خود رابه گوش همه آزاد اندیشان جهان بخصوص مدعیان حقوق بشررسانیده وبرای نجات ورهایی فرزندانمان ازچنگال شیطان صفتان ودیو سیرتان فرقه مجاهدین استمداد می طلبیم وازخداوند بزرگ می خواهیم که مارا درراه رسیدن به این حق مسلم که همانا رهائی وآزادی سریع اسیرانمان می باشد.ما تنی چند ازخانواده های اسرای دربند اشرف مدتهای مدیدی است تلاش کرده تا جهت مراجعه به درب اسارتگاه اشرف ویزای عراق را بگیریم فلذا با پی گیریهای مصرانه توانستیم اجازه ورود به کشورعراق رااخذ نمائیم وبرای ملاقات با بستگانمان خود را به درب اشرف برسانیم اما اکنون بعدازگذشت قریب به سه ماه هنوز اجازه ملاقات با عزیزان خود رانیافته ایم ودراین راه ازکار،زندگی،همسر وفرزندانمان گذشتیم تا تلاش خودرا وقف ملاقات با بستگان خود نماییم. دراین مدت به خاطر این خواسته انسانی آماج بدترین تهمت ها وافترا های سرکردگان فرقه مجاهدین واقع شدیم. آنها برای مقابله با ما خانواده ها، بارها مذبوحانه افرادی را بالاجباردرمقابل ما قرارداده وآنها راوادار به فحاشی وشعارهای مستهجن وهتک حرمت علیه خانواده ها نمودند. فرمانده های سازمان بخاطراینکه فریاد حق طلبانه وعدالت خواهان ما به گوش عزیزان مان نرسد به ترفند های گوناگون متوسل شده اند همچنین با بکارگیری بلند گوهای قوی درمحل بازداشت اسرایمان،مانع رسیدن صدای ما به گوش بستگانمان شده اند.درطول این مدت ازطریق بیانات خانم بتول سلطانی عضوسابق شورای رهبری این فرقه وهمچنین صحبت های اقایان ایمان یگانه و حسین علمدارکه بتازگی اقدام به فراراززندان عصر حجری اشرف نموده اند درجریان مناسبت های قرون وسطایی وضد بشری واستثمارگرایانه وشیطانی صفتانه ومتحجرنه علیه فرزندان ورشیدانمان قرارگرفتیم وعزممان رابرای رهایی عزیزانمان ازچنگال این دیو صفتان که باناجوانمردانه ترین شیوه ها انها را به بردگی کشانیده وجسم وروح وروان وذهن انهارا به اسارت چندین دهه خود درآورده اند، جزم نمودیم. درخزعبلات اخیررجوی علیه مقاومت خستگی ناپذیرودلیرانه خانواده ها درمقابل درب قلعه اشرف وی مذبوحانه تلاش نموده تا تنوره دیو خود، یعنی زندان اشرف را بسان کشتی نوح بداند وبدین سان خود را با نوح نبی (ع) مقایسه نمایدغافل ازاینکه (البته بلا تشبیه)نوح نبی هیچکس را بلاجبار وبا خدعه ونیرنگ وارد کشتی نجات خود اقدام به آدم ربایی وخرید اسیران ودوزوکلک ننمود. اما این ملعون دیوسیرت برای کشتی تا عنکبوتی خود رذیلانه ترین وضد بشری ترین شیوه ها را بکارگرفت. ابتدا شالوده وبنیان خانواده ها رادرهم فروریخت وزنان ومردان متاهل را بالاجبارواداربه طلاق نمود وبعدهم درکمال بیرحمی وقساوت قلب، فرزندان همین والدین ازهم جدا نموده است. وانچه را که خداوند برای بشر مباح وهلال دانست برفرزندان وعزیزان ما حرام کردومتقابلا همه این نعمات رابر خود مباح وروا دانست ودراین راه گوی سبقت ازپادشاهان قاجاروصفویه را هم ربوده وخودرا صاحب جان ومال وناموس همه پیروان فریب خورده خود دانسته وآنهارا به بیگاری وبهره کشی واستثمارواداشته است وازحداقل حقوق انسانی محروم نمود. ازآزادی بیان واندیشه حتی دیدن خواب عاطفی ازانها دریغ نموده. همه راازهم ترسانید جاسوسی واستراق سمع وتفرقه وجدایی را درمناسبات درون سازمانی جاری ساخت واین شعر حضرت مولانا را فراموش نمودکه: مابرای وصل کردن آمدیم نی برای فصل کردن آمدیم حقوق والدین که همواره درقرآن کریم ازسوی خداوند بر آن تاکید شده بود رانادیده گرفت وعشق وعاطفه نسبت به والدین وبستگان راجرم وگناه کبیره شمرد. رجوی بیشرمانه ادعا نمودکه ما خانواده هابرای رسیدن به جاه ومقام،پست ومنصب حاضربه معامله برسرعزیزان خود شده ایم آخرای نادان متحجرپیرمرد 70 ساله ای که سواد خواندن ونوشتن را بحد کافی ندارد وبه سختی راه می رودبدنبال چه پست ومقامی است؟ اخر ای ابله ان مادرنی که تاکنون درمحیط گرم خانواده مشغول پخت وپزورفت وروب ودوخت ودوز بوده اند بدنبال چه منصب ومسندی هستند؟ فریب کاری تا کی؟ خدعه ونیرنگ تا کی؟ قیاس کردن ما با آیت الله گیلانی قاضی شرع زمان خود قیاس مع الفارق است ایشان بنابه اعتقاد وایمانی که به کارخود داشت مبادرت به صدوراحکام اعدام برای فرزندان خود نمود. ما ازشما جزملاقات با عزیزانمان خواسته ای نداشتیم؟ اگرتو، به وفادرای پیروانت ایمان داری چرا این همه ازملاقات خانواده ها به وحشت افتاده ای؟ چرا حتی ازصدای حانواده ها دچار ترس وهراس گشته ای؟ آیا جزاین است که آنها رابالاجباروبرخلاف میلشان دراین اسارتگاه مخوف باغیرانسانی ترین مناسبات وشیوه های رفتاری ضد انسانی به بند کشیده ای؟ ما خانواده ها اسرای دربند اسارتگاه اشرف فریاد تظلم ودادخواهی خود رابه گوش همه آزاد اندیشان جهان بخصوص مدعیان حقوق بشررسانیده وبرای نجات ورهایی فرزندانمان ازچنگال شیطان صفتان ودیو سیرتان فرقه مجاهدین استمداد می طلبیم وازخداوند بزرگ می خواهیم که مارا درراه رسیدن به این حق مسلم که همانا رهائی وآزادی سریع اسیرانمان می باشد. وسیعلموالذین ظلمو ای ینقلب منقلبون خانواده های مسقر درب اشرف
5/2/1389

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا