بیانیه شماره دو خانواده های اسرای دربند اسارتگاه موسوم به اشرف

بنام خدا بیانیه شماره 2 بیانیه خانواده های اسرای دربند زندان اشرف، متحصن درمقابل درب آن زندان درخصوص نامه مریم رجوی ازسرکردگان فرقه موسوم به مجاهدین خطاب به آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا
بدینوسیله به اطلاع کلیه آزاد اندیشان جهان وهمه دولتمردان دنیا می رسانیم که خانم مریم رجوی با فرا فکنی جدیدی سعی درمخدوش کردن خواستۀ بحق خانواده های متحصن دردرب قرارگاه اشرف که همانا ملاقات با فرزندانشان می باشد، ننموده است وبا نوشتن نامه ای خطاب به اقای اوباما سعی درانحراف افکارعمومی دنیا داشته است. وی دراین نامه درکمال استیصال ودرماندگی عاجزانه از آقای اوباما خواسته اند که به تعهدات خوددرقبال حفاظت ازساکنین اشرف عمل نموده وحفظ ونگهداری آن تضمین نماید. باید ازخانم رجوی پرسید ایا منظورازحفاظت، سلامتی فرزندان اسیر ودربند ماست یا حفاظت ازموجودیت سازمان که درخطر انقراض وفروپاشی است؟ اگر سلامتی ساکنین اشرف مد نظر می باشد باید گفت که: فرزندان اسیر وگرفتارما، سالیان سال است که بدلیل اختناق شدید وغیرقابل وصف وفشارروانی شدیدی که بر انان تحمیل می شود وهمچنین با محرومیت ازابتدایی ترین حقوق خود که همانا آزادی بیان وتفکروعشق ومحبت به همنوعان خود می باشد دریاس وناامیدی ومردن تدریجی بسرمی برند ونسل آنان درمعرض خطرنابودی وانقراض است. جسم انان دربیگاری وبهره کشی،روح وروان وذهن آنان، اسیر قوانین ضد انسانی سازمان شده است. اگرسلامتی جگرگوشه های ما برای انان حائزاهمیت است پس چرا انها را گوشت دم توپ قرارداده وبعنوان سپرانسانی جلوی لودرهای عراقی انداخته اند تا با علم کردن اسامی کشته شدگان ومجروحین، فریاد تظلم خواهی سر دهند؟ چرا هرزمانی که موجودیت رهبران سازمان به خطر می افتد تعدادی ازاین بخت برگشته گان به دستور سازمان باید خود سوزی کنندتا انها نجات پیداکنند؟ ایا جز این است که حفظ جان ساکنین اشرف به این دلیل است که هرگاه ضحاک ماردوش یعنی مسعود رجوی نیازداشت، بتواندتعدادی ازاین قربانبان را به کام مرگ بفرستد؟! واقعیت امراین است که: تلاش سازمان برای حفظ ونگهداری زندان مخوف اشرف صرفآ به این دلیل است که اشرف شیشه عمررهبریت سازمان می باشدوسران سازمان به بهانه کمک رسانی به ساکنین اشرف تا کنون توانسته است ازکمک های بشردوستانه نهادها وبنگاهای خیریه جهان بهره مند شوندتا چند صباحی بیشتر، دراروپا وامریکا به زندگی ننگین خود ادامه دهند. بچه های ما بایددراردوگاه اجباری اشرف به حیات زجرآورخود ادامه دهند تا سرکردگان فرقه موسوم به مجاهدین بتوانندازقبل انان به عیاشی وخوشگذرانی های خود ادامه دهند. آقای اوباما باید ازخانم رجوی سئوال کند آنانی که درمقابل درب اشرف نزدیک به سه ماه است که تحصن کرده اند خواسته شان چیست وچه می خواهند؟ که این چنین خانه وکاشانه وکاروزندگی خودرا رها کرده وشبانه روزطبل می کوبند،فریاد وا اسفا سر می دهند؟ اقای اوباما باید ازمریم رجوی بپرسد که به چه دلیل رجوی اسرای ایران درعراق رااز صدام خریداری کرده است بدون اینکه به خانواده های انان اطلاع دهد؟ چرا افرادیکه برای کارازایران به کشورهای همجوارهمچون ترکیه مراجعه کرده بودند توسط سازمان ربوده شده وبه اسارتگاه اشرف آورده شدند تا به شمارافراد خود بیفزاید وبدون اینکه اجازه تماس تلفنی با خانواده ها را به انان بدهند؟ واین خانواده ها سالهای طولانی بدون اطلاع ازسرنوشت فرزندان خود، درهرکوی وبرزنی به جستجوی آنان پرداخته وحتی پزشکی های قانونی وغسالخانه ها راهم جستجو کردندتا نشانی ازجگرگوشه های خود بیابندوشب روزشان را بااشک واه سپری می کردند تا اینکه بعد ازسقوط صدام بود که متوجه شدند فرزندان مفقود الاثرشان درچنگال سیاه رهبران سازمان گرفتارهستند.ودران تاریخ یعنی سال 2003 با تحمل مشقات فراوان به ملاقات فرزندان خود آمدند وآنها رادرحالیکه تحت کنترل شدید نیرو های سازمان بودند ملاقات کردند.فرزندان آنان با ایماء واشاره به بستگان خود فهماندندکه اجازه حرف زندن عاطفی وشکوه وشکایت را ندارندوزیرفشارشدیدهستند وهمه جا برای آنان مراقب گذاشته اند.زندانبان اشرف حتی اجازه ندادندکه این اسرا خانواده هایشان را تادرب حروجی بدرقه کنند و تعدادی هم که تصمیم گرفتند با خانواده های خود بروندبه زوربرگردانده شدند. ملاقاتی که زیرکنترل شدید زندانیان باشد وزندانی نتواند به راحتی حرف بزند چه ارزشی دارد؟ خواسته خانواده ها ی متحصن درب قلعه اشرف این است که وابستۀ اسیرخودرا درخارج اززندان اشرف وبدن جضورزندانبان ملاقات کنند تا آنان درکمال آزادی بتوانند انتخاب کنند یا ادامه زندگی اسارت بارهمراه با حقارت وتوهین درزیریوع دیکتاتوری رجوی دراشرف ویا برگشتن به زندگی عادی دردنیای ازاد. آقای اوباما باید ازخانم رجوی سئوال کندکه چرا حق انتخاب راازاسیران اشرف گرفته است مگراین خانواده ها چه خواسته ای دارند که شما حاضربه پذیرش پیشنهاد انها نیستید؟ وفرزندان آنان درچه شرایطی بسرمی برند که خانواده ها حاضر به ترک تحصن خود نمی باشند؟ ازجان این اسیران که عمروجوانی خود رادرراه اهداف شوم سازمان تباه کرده اند وازتحصیل وشغل وازدواج ودیگرمواهب زندگی بازمانده اند چه می خواهید؟ ایا جزاین است که خانواده ها نمی خواهند که وقایع 7و8 مرداد ماه سال گذشته باردیگرتکرارشودوبچه های انان به مسلخ فرستاده شوند؟ انان به هرقیمتی درصدد نجات فرزندان خود برآمده اندتا بیش ازاین قربانی مطامع پلیدسرکردگان این فرقه ضدانسانی نشود؟ ما توجه آقای اوباما رابه اعترافات اعضای سابق این فرقه که موفق به فرارازاین زندان قرون وسطایی شده اند جلب می نماییم افرادی همچون خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری اقایان خدابنده،سبحانی وافراد دیگرکه دراروپا زندگی می کنند. وما خانواده ها همچنین توجه اقای اوباما رابرای اشراف بیشتردراین خصوص به کارنامه سیاه فرقه رجوی را به گزارش کارشناسان عالی کشورمتبوع خود به نام انیسیتو تحقیقات دفاع ملی RAND که مطالعات دقیق وتحقیقات گسترده درخصوص مناسبات درون تشکیلاتی سازمان مجاهدین وخود کامگی تمام عیاررهبریت ان، نموده است جلب می نماییم. توضیح:
با توجه به اینکه ما خانواده ها دسترسی به مجامع بین المللی نداریم فلذا ازمدیریت سایت ایران اینترلینک، قلم ودیگرحامیان که دراین مدت فریاد ما را ازجلوی درب اشرف شنیدن وبا ما احساس همدردی نمودند وهم ازکسانیکه بتازگی صدای مظلومیت مارا شنیده اند عاجزانه تقاضا داریم. بیانیه مارا به گیرندگان نامه خانم مریم رجوی خطا ب به رئیس جمهور امریکا که دراین خصوص انتشارداده اند ازطرف ما ارسال نمایید. با تشکر وسپاس
خانواده های متحصن زندانیان اسیر قلعه اشرف
7/2/89

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا