خانواده ها: آزادی اسیران از زندان اشرف، همت عالی ماست

بنام خالق یکتا آزادی اسیران از زندان اشرف همت عالی ماست نامه سرگشاده خانواده های متحصن – شماره 4 بدینوسیله به اطلاع وآگاهی همگان می رسانیم که فرقه موسوم به مجاهدین دریک اقدام مذبوحانه دیگراقدام به انجام مصاحبه اجباری با چند تن ازبستگان اسیرما چون آقایان خرم رمضانی،ایرج رمضانی ومحمد رضا راکی دراسارتگاه اشرف نموده است. ساختگی وغیر طبیعی بودن این مصاحبه ها بر هیچ کس پوشیده نیست واین سئوال را دراذحان بیدارایجاد می کند که چرا بعد ازسپری شدن بیش ازسه ماه ازحضور ماخانواده ها درمقابل درب قلعه اشرف سازمان اقدام به این حرکت رذیلانه نموده است. طبق اظهارات آقای علمدارشایگان که با یادشدگان دریک مکان زندگی می کرد، بین آقایان ایرج وخرم رمضانی رابطه خوبی برقرارنبوده است اما دراین نمایش آنها رفتارصمیمانه نسبت به هم نشان می دادندوحالت پریشانی آقای ایرج رمضانی کاملا مشهود بود.همچنین نحوی نگریستن هرسه تن بیانگر این است که انها ازروی متنی دیکته شده درحال اجرای نمایش ساختگی می باشند. بهرحال این اقدام حکایت ازاستیصال ودرماندگی فرقه رجوی درمقابل استقامت،شکیبایی وستودنی خانواده های اسرا درمقابل این زندان را دارد. انها در بدو تعدادی را بالاجباربه مقابله با خانواده ها فرستادند بااین تصور که سردادن شعارهای زننده وپرخاشگریها خانواده ها را مجبوربه عقب نشینی خواهد نمود وچون نتیجه حاصل نشد درنمایشی بعدی اقدام به گذاشتن بلند گوهای قوی وپخش برنامه های مضحک همراه بافحاشی وتوهین علیه خانواد ها نمودند تا با این حربه بتواند مانع رسیدن صدای خانواده ها به گوش اسرای دربند شوند صبر وپایداری ما خانواده ها انها راواداربه اجری حربه سوم نمایش یعنی گرفتن امضائ های اجباری از فرزندان اسیرمان نمود ودرطول این مدت به لجن پراکنی های خود علیه خانواده ها واتصاب اتهامات گوناگون به انها ازطریق سیمای بصطلاح آزادی سعی درمخدوش نمودند. سازمان مجاهدین (فرقه رجوی) درراستای این فریب کاری کنترل خود براسراء را شدید ترنموده وگشتی های خود راافزایش دادند وبرقطروارتفاع سیم های خارداربرای جلوگیری ازفراراسراء افزودند وپرده اخراین نمایش مضحک،مصاحبه بافرزندان ما بود که با زور واجبار وتهدید وارعاب صورت گرفته است. ما خانواده ها این حرکت ددمنشانه وضد انسانی فرقه رجوی (سازمان مجاهدین خلق) را قویا محکوم نموده وهمچنان محکم واستواربرمواضع خود مبنی برملاقات با بستگان خود درخارج ازاسارتگاه اشرف تحت نظارت صلیب سرخ ونهاد های حقوق بشری ایستاده ایم وفریب این کمدی های تکراری را نخواهیم خورد. خانواده های متحصن درمقابل درب زندان اشرف پنج شنبه شانزدهم اردیبهشت 89 مصادف با ششم می 2010

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا