همکاری دولت فرانسه با دادگاه عالی جنایی عراق گامی مهم درراه مبارزه با تروریسم

به بهانه صدور حکم باز داشت 39 تن از سرکردگان فرقه جنایتکار وخائن رجوی مزدورصدام توسط دادگاه عالی جنایی عراق……… تبریک به خانواده های ترور_ اسیران وکوشندگان حقوق بشر همانگونه که پیش بینی می ش با ترک اندک سربازهای باقی مانده دراسارتگاه فرقه رجوی درعراق وتحویل کامل این پایگاه تروریستی بجا مانده از صدام به دولت وارتش عراق آخرین بندهای مرعی ونامریی پشتیبانی امریکایی ها از این فرقه منفور کاملا قطع گردید _ ونتیجه فوری چنین تحول سازنده ای صدور احکام دستگیری سرکرده فراری فرقه ومریم قجر و37 نفراز فرماندهان ترور وسرکوب توسط دادگاه عالی جنایی عراق بود. چنین اقدامات قانونی وحقوقی گرچه باید 7 سال پیش صورت می گرفت ولی پشتیبانی گروه " طرفداران اسرائیل " درپارلمان های برخی از کشورهای اروپایی و امریکا که خودرا درچهره حمایت دولت امریکا از این فرقه تروریستی نفرت انگیر نشان می داد باعث شد تا این پروسه قانونی به عقب بیافتد _ واکنون با ترک بقایای سربازان امریکایی از این اردوگاه اسارت ذهنی و همچنین ترک وتحویل پادگان FOB GERIZZLY در روزهای پیش رو نشان می دهد که اکنون به درستی همه موانع درمورد تحت پیگرد قانونی قراردادن سران این گروه تروریستی برطرف گردیده که درچنین شرایطی دستگاه قضایی دولت عراق می تواند اقدامات قانونی خودرا با توجه به پرونده سنگین مملو از جرم وجنایت وخیانت این گروه را به جریان بیاندازد. چنین تحول سازنده وبجایی را دردرجه نخست باید به خانواده قربانیان ترور این گروه درایران وهمچنین در ادامه به افراد سابق این گروه وهمچنین مدافعان حقوق بشر و خانواده متحصن اسیران فرقه رجوی درعراق تهنیت گفت _ به درستی همه این عوامل در وقوع چنین رخداد خرسند کننده ای نقش سازنده داشته اند _ ودراینجا بنده بعنوان یک فعال حقوق بشروزنان تشکر ویژه دارم از خانواده هایی که مدت 5 ماه است درسخت ترین شرایط ممکن زیستی درعراق ناامن وبد آب وهوا ودرآن بیابان وبرهوت با مقاومت سرسختانه وپایداری تحسین برانگیر خود چهره دیگری از این گروه تبهکار تروریستی را درانظار جهانیان به نمایش گذاشتند. سرانجام دادگاه عالی جنایی عراق مریم قجر رابه رسمیت شناخت! دستگاه تبلیغی فرقه تروریستی بیش از دودهه است که درکمال وقاحت وبی شرمی از جهاناین درخواست والتماس می کند که این گروه تبهکار تروریستی _ مذهبی را به رسمیت بشناسند! و آخرین بار آن درگردهمایی این گروه درفرانسه باشرکت طرفداران اسرائیل همچون بولتن وازنار بود که این زن هذیانگو ویاوه سرا درخواست های توهم آلود سرکرده فراری فرقه راباز دوباره خوانی نمود وباردیف کردن یک کلکسیون از انواع دروغها _ درنهایت نگرانی و وحشت از سرانجام خفت بار محتوم خود و مواجب بگیرانش دوباره ملتسمانه درخواست که که جهان باید او واندک طرفدارنش را بعنوان " اپوزسیون " برسمیت شناخته و تغییر ات دموکراتیک!درایران را بدو سپارد! باتوجه به سابقه بلند مدت این گروه تروریستی درعراق بعنوان بخشی از دستگاه سرکوب وجاسوسی و نظامی صدام و درحالیکه بنابرشواهد وقرائن متعدد سران این گروه همچنان با عوامل بجامانده از صدام و گروه القائده درارتباط وهمکاری ادامه می دهند وهمچنین با دراختیار داشتن دلارهای خونین مزدوری برای صدام بی شک سران این گروه با داشتن جاسوسان ومزدورانی دردستگاه های دولتی عراق بی تردید سران این گروه قبلا از زمینه های عملی دادگاه عالی جنایی عراق باخبر بودند وچنین بود که مریم قجر دراین یاوه پراکنی ها نوک پیکان حمله خودرا به سوی دولت قانونی عراق نشانه گرفت و ضمن تهمت وتوهین به این دولت مراتب وحشت خودرا از این احکام قضایی به گونه ای غیرمستقیم تحت عنوان " دولت وابسته به ایران! " ابراز نمود. طبیعی است که فرقه تروریستی رجوی تاکنون نه تنها هیچ گاه بعنوان اپوزسیون حکومت ایران توسط هیچ دولت وگروهی برسمیت شناخته نشده بلکه برعکس عموم ایرانیان بخاطر پرونده سنگین تبهکاری ومزدوری وخیانت وسرسپرگی درجوامع حقیقی ومجازی مورد تنفر وانزجار قراردارند _ چنین است که مریم قجر دراین گردهمایی حمایت شده از جانب اسرائیل مخاطب ایرانی ندارد بلکه این زن متوهم وتروریست دریک دنیای کاملا تخیلی برای دولت مردان اروپایی و امریکایی سخن گفته است که ضمن آن با التماس ودرخواست وزاری تمنا می کند که " نیروهای سازمان ملل " جانشین سربازان امریکایی قیومیت وسرپرستی اسیران وگروگان های این فرقه را بعهده بگیرند_ مسلم است چنین درخواستی نوعی توهم وتخیل رویایی است زیرا اولا جانشینی نیروهای صلح بان سازمان ملل با نیروهای امریکایی تصمیمی است که بایستی توسط شورای امنیت صورت گیرد _ دوما بفرض چنین تصمیمی چنین اقدامی هیچ گونه ربطی به چگونگی جمع شدن این پایگاه تروریستی نخواهند داشت زیرا بنا براظهار نظر سریح وروشن دولت امریکا و سازمان صلیب سرخ و سازمان همیاری سازمان ملل (یونامی) کلیه مسئولیت ها درمورد این پایگاه تروریستی بجا مانده از صدام تنه وتنها ا بعهده دولت قانونی ومنتخب مردم عراق است می باشد. بنابراین دادگاه عالی جنایی عراق به درخواست مریم قجر پاسخ داد واین زن تروریست رابنام یک خلافکار وتروریست خطرناک به رسمیت شناخت وحکم تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن نامبرده را از طریق پلیس بین الملل به دنیا اعلام نمود! سراسیمگی ووحشت وسردرگمی سران فرقه تروریستی رجوی درواکنش به رای دادگاه عالی جنایی عراق بلافاصله از انتشار این خبر دررسانه های موقق ازجمله رادیو فردا _ یکی از تروریست های مقیم اشرف بنام مهدی عقبایی درگفتگو با خبرنگار این رسانه ضمن تائید آن این اقدام دادگاه عالی جنایی عراق را" آخرین هدید دولت مالکی به دولت ایران " خواند! ولی یک روز بعد تروریست دیگری بنام محمد محدثین با استفاده از شخصی بنام پیام یزدیان درصدای امریکا از بیخ وبن چنین خبری رانادرست خواند! واین درحالی بود که این خبر به سرعت درجوامع فارسی زبانان منتشرومورد استقبال ایرانیان قرار گرفت…. چنین پرت وپلا گویی نشان ازاین دارد که سران این فرقه سخت بوحشت افتاده ودریک بهم ریختگی واز هم پاشیدگی وسیع وگسترده قرارگرفته اند. تحت پیگرد قراردادن سران فرقه تروریستی رجوی چگونه ممکن خواهد شد؟ دادگاه عالی جنایی عراق تا کنون حکم 39 نفرازجمله مسعود رجوی مریم قجر وامیرکاظمی را به نام صادر نموده است و بنظر می رسد بخش عمده این متهمان فراری دراین کشوفرانسه لانه گزیده باشند _ گرچه نویسنده با دلائل وشواهد روشن معتقد است که مسعود رجوی در خانه ای متعلق به صدام درکشور اردن تحت نظر نیروهای امنیتی آن دولت به زندگی فسیلی خود ادامه می دهد _ بخش کوچکی از این تروریست های تحت تعقیب از جمله عباس یاوری _ مهدی برایی _ مژگاه پارسایی وصدیقه حسینی هم ظاهرا دراسارتگاه اشرف بسر می برند _ گرچه بنده معتقدم دست کم تعدادی از رهبران ترور بجامانده درصحنه از جمله افراد کلیدی این فرقه نیز هم توانسته اند طی این 7 سال با کمک امریکا به کشور اردن بگریزند. نقش دولت ودستگاه قضایی فرانسه دراجرای تصمیم دادگاه عالی جنایی عراق. بهرصورت اجرای این پروسه پیگردقانونی دادگاه عالی جنایی عراق کمک وهمکاری دولت های فرانسه واردن لازم وضروری بنظر می رسد _ تا آنجا که به دولت ودستگاه قضایی فرانسه مربوط می شود مریم قجر و تعداد قابل توجهی از اطرافیاتش از 17 ژوئن 2003 به دلیل اتهاماتی چون پولشویی _ مخفی کردن اسلحه وپول کثیف _ قاچاق انسان _ نقشه های عملیات تروریستی تحت پلیس ضد تروریستی ودستگاه قضایی فرانسه قرارداشته ودارای پرونده ای گشوده می باشند _ استرداد این افراد به دستگاه قضایی عراق با توجه به پرونده سنگین اتهامات این گروه تبهکار درفرانسه بستگی به مدارک واطلاعاتی مستند و لازمی دارد که دستگاه قضایی عراق بتواند به سیستم قضایی آنکشور ارائه وتحویل نماید _ البته بنظر می رسد با توجه به هزاران دادخواست وشکایت علیه سران این گروه دردادگاه های عراق تحویل چنین مدارک ومستنداتی کار دشواری نباشد _ بهرصورت باید منتظر اقدامات دادگاه عالی جنایی عراق بود _ دراینجاست که چگونگی پایبندی دولت فرانسه به مبارزه با پدیده زشت ترور وتروریسم آزمونی را پیش پای دولت فرانسه قرار می دهد _ درصورتیکه دولت این کشور به راستی موضع روشنی دربرایر ترور وتروریسم ادعا دارد بهتراست دراولین فرصت ممکن با همکاری با سیستم قضایی دولت عراق این تروریست ها را تحویل آنکشور نموده وپایگاه تروریستی اوور را تعطیل نماید. نقش سازنده وروان کننده دولت اردن در این پروسه قضایی دادگاه عالی جنایی عراق. همه می دانند ومی دانیم که سرکرده فراری ومخفی شده این گروه تروریستی نقش اصلی را در جنایات وخیانت های نزدیک به سه دهه این فرقه بعهده داشته است ولذا استرداد این سرکرده جنایتکار توسط دولت اردن می تواند نقطه کلیدی درحل این ماجرا باشد _ بعد از سرنگونی صدام بسیاری از هم خونها و مزدوران این دیکتاتور به کشور همسایه عراق یعنی کشوراردن گریخته ودرآنجا لانه گزیده اند ازجمله مسعود رجوی وتنی چند از نزدیکانش دراین زمره هستند _ درصورتی که قرارداده استرداد مجرمین بین دولت عراق واردن وجودداشته باشد استرداد این افراد چندان هم مشکل بنظر نمی رسد ولی غیراینصورت دولت عراق راهی جزاقدام از طریق پلیس بین الملل نسبت به تحت پیگرد قراردادن این افراد ندارد _ بهرروی دستگیری مسعود رجوی راه رابرای تعقیب ودستگیری دیگر متهمان بسیارهموار خواهد ساخت. دستگیری سران ترور بجامانده درصحنه (اردوگاه عراق جدید) با تحویل کامل اسارتگاه اشرف دستگیری این فرماندهان ترور وشکنجه گراان وبازجویان فرقه رجوی کاملا دردسترس قرار گرفته است وطبعا دستگاه قضایی عراق بایستی دراولین فرصت ممکن این افراد را دستگیر نماید _ با چنین اقدامی بقایای تشکیلات مافیایی رجوی ازهم پاشیده گشته و اسیران وگروگان ها آزاد خواهند گشت. سران فرقه تروریستی رجوی با احکام دادگاه عالی جنایی عراق چه خواهند کرد؟ دستگاه تبلیغی این فرقه تروریستی بلا فاصله بعد از انتشار خبر صدور احکام دادگاه جنایی عراق چنین اخباری را مورد تائید قرارداد _ واین نشان می دهد که سران این فرقه قبلا از صدور چنین احکامی بااطلاع بوده اند _ گرچه باسرهم کردن کلی دروغ درانتها اعلام نمودند که از تشکیل یک داگاه عادلانه استقبال می کنند _ دادگاه عادلانه به گمان این گروه تروریستی کدام است؟ فرقه تروریستی رجوی طی 7 ساله درپناه حمایت امریکا برخوردخصمانه ای بادولت قانونی عراق داشته است و در سایت های رسمی وغیررسمی خود ضمن حمله وتهمت وتوهین ودروغزنی این دولت را مورد حمله شدید تبلیغاتی قرارداده است وطبیعی است که چنین برخوردهای خصمانه ای تنها واکنش به مصوبه دولت عراق برای جمع نمودن اسارتگاه اشرف بوده است_ درمقابل دولت عراق طی یک ونیم سال کنونی برخوردی انسانی وعادلانه با این گروه داشته وتلاش نموده از طریقی قانونی و باتوجه به رعایت حقوق انسانی این افراد تحت نظر سازمانهای بین المللی این مشکل را حل نماید _ بنابراین با توجه به برخورد ناخوشایند سران این فرقه با دولت عراق بنظر نمی رسد سران این فرقه دادگاه مورد ادعای خود را درعراق جستجو کنند_ بنابراین حدف اعلام شرکت دردادگاهی عادلانه منظور دادگاه های کشورهایی خارج از عراق است _ سران این فرقه منفور خوب می دانند که پروسه دادگاه درکشورهای اروپایی بسیار طولانی وکشدار است ولذا چنین دادگاه هایی مطلوب خواسته سران اینگروه است که بتواند با هزینه کردن دلارهای خونین اهدایی صدام معدوم وخرید گروه وکلای گران قیمت شاید بتوانند تاحدودی بررای این دادگاه ها اثربگذارند _ دادگاه های عراق بهترین محل رسیدگی به اتهامات علیه سران فرقه رجوی است نویسنده یک سال پیش نوشتم دادگاه های عراق بهترین مکان جهت رسیدن به اتهامات سران این فرقه تروریستی می باشد و خانواده های هزاران قربانیان ترور درایران هم ضمن موافقت با تشکیل چنین دادگاه هایی درعراق طی یک سال اخیر شکایات خود رابه این دادگاه ها تسلیم نموده اند _ بنابراین باتوجه به این مسائل وهم چنین شکوائیه های مردم عراق علیه این فرقه تروریستی درکشتار اکراد وشیعیان درسل 1991 درمقام بخشی از سیستم سرکوب دولت عراق دلائل مهمی هستند که تشکیل این دادگاه ها دراین کشور را قابل توجیه می نماید. زمان آزادی اسیران وگروگان های فرقه تروریستی رجوی نزدیک ترشده است. با پایداری ومقاومت 5 ماهه خانواده اسیران فرقه رجوی درجلوی درب پادگان تروریستی عراق جدید (اشرف) وبا توجه به فرار چند نفراز اسیران دراین مدت وباتوجه به احکام صادره توسط دادگاه عالی جنایی عراق وهمچنین تحویل کامل این اسارتگاه به نیروهای عراقی و قطع دست پشتیبانی امریکا از این گروه بنظر می رسد نزدیک ترین نتیجه این تحولات فروپاشی تشکیلات مافیایی فرقه رجوی وآزادی اسیران باشد که چنین تحول مهمی خود راه رابرای آزادی اسیران هموار تر خواهد ساخت _ سران فرقه خائن ومزدور رجوی بدانند که اینجا پایان خط است _ پایانی بر نزدیک به سه دهه خیانت وجنایت وسرکوب وکشتار مردم ایران وعراق _ دست قانون علیه شما بلند وبلند ترشده است و شمارا دیگرراه گریزی نیست ولذا درآینده نه چندان دور باید دربرابر این پرونده سنگین اتهامات خود پاسخ گوباشید _ برهمه آزادگان وفعالان حقوق بشر لازم است با پشتیبانی از آرای صادرشده توسط دادگاه عالی جنایی عراق درروند آزاد سازی گروگانها واسیران قلعه فراموش شده اشرف بهرطریق ممکن از خواست این خانواده ها حمایت نمایند به امید آزادی همه اسیران قلعه متروک اشرف ودستگیری سران وشکنجه گران وفرماندهان ترور فرقه مذهبی _ تروریستی رجوی……

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا