به بهانه حمله نظامی مشترک صدام – رجوی در مرداد 67 – قسمت اول

درروز اول مرداد 1367 گروه تروریستی رجوی درحمایت همه جانبه ارتش صدام _ آنهم درزمان قبول آتش بس از جانب ایران (قطعنامه 598) تحت عنوان فتح تهران! به خاک میهن حمله نمود وهزاران مدافع میهن رابه خاک وخون کشید وظرف مدت کوتاهی با بجا گذاشتن 1500 کشته وصدهامجروح به داخل خاک عراق عقب نشینی کرد نگاهی به عملیات فروغ جاویدان ودوباره خوانی سخنان مسعود رجوی درشب حمله….. کلیدهای ورود به متن… 7 فروردین 1367_ حمله نظامی مشترک رجوی _ صدام بخاک ایران تحت نام عملیات آفتاب 28 فروردین 1367_ حمله نظامی مشترک رجوی _ صدام بخاک ایران تحت نام عملیات چلچراغ چهاردهم تیرماه _1367 قبول آتش بس (قطع نامه 548 شورای امنیت) از جانب دولت ایران و توقف جنگ اول مرداد 1367 _ حمله مشترک صدام _ رجوی به خاک ایران درزمان آتش بس و زمین گیر ونابود شدن مهاجمین در پای تنگه چارزبر(عملیات فروغ جاودان) سوم مرداد 1367 _ شکست وعقب گرد ونابودی مهاجمین به خاک ایران وپناه بردن دوباره به عراق شهریور 1367 _ اعدام 3445 نفر از زندانیان سیاسی درزندان های ایران به علت جشن وسرور آزادی! به تلافی نظامیان کشته شده درحمله نظامی مشترک رجوی _ صدام در مرداد ماه 1367 بنابراطلاعاتی که توسط جداشدگان از گروه رجوی منتشر شده سرکرده فراری این گروه درطول جنگ عراق _ ایران بارها به طرفداران خود اعلام نموده بود که دولت ایران هرگز قطع نامه 598 را نخواهد پذیرفت چون " صلح طناب دار رژیم است* "! ولی این بارهم این ادعاهای ابلهانه مانند ادعاهای قبلی اش غلط از آب درآمد ودولت ایران درروز 14 تیرماه 1367 رسما اعلام نمود که:" قطع نامه 598 شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته وبه جنگ خاتمه می دهد" بعد از پذبرش آتش بس از جانب ایران سرکرده گروه تروریستی رجوی که کشتی توهمات مالیخولیایی اش را به گل نشسته می دید هراسان به حضور ارباب خود صدام شتافت تا مجوز حمله نظامی وکمک ارتش صدام را اخذ نماید صدام گرچه باچنین حمله ای موافق نبود ولی از آنجایی که دشمنی دیرینه او با مردم ایران هنوز دروجود اوزنده بود با این درخواست سرکرده گروه موافقت نمود ولی یک شرط گذاشت وآن اینکه " تنها دوهفته به آنها برای اینکار وقت داد * حمله به ایران البته گرچه درتقویم گروه تروریستی رجوی وجود داشت ولی این حمله برای شهریور ویا مهر 67 برنامه ریزی شده بود_ سرکرده گروه تروریستی رجوی به این امید که ارتش ایران خسته شده وفروپاشیده! اما این حمله را بعات قبول آتش بس را یکی دو ماه به جلو انداخت _ وبادادن فراخوان تعدادی از طرفدارانش را ازاروپا وامریکارا برای حمله نهایی! به عراق کشانید. نگاهی به سخنرانی این هفت تیر کش شکست خورده در شب عملیات فروغ نشان دهنده توهمات وافکار مالیخولیایی یک شیاد جنایت کار وفریب کار مذهبی است که باذهنیت بیمار خودتصور می کردوبه طرفدارانش قول می داد که ظرف سه روزپس از فتح تهران در میدان آزادی برای آنها سخنرانی کند!…. بازخوانی برخی نکات درسخنرانی ابلهانه وتوهم آلود سرکرده فرقه رجوی درشب حمله فروغ. " عصرآدینه 31/4/1367 ساعت 11و30 عصرمریم ومسعود وارد سالن شدند ورجوی درجمع طرفداران خود گفت: کارهای بزرگی درپیش داریم _ مگرمانگفته بودیم اول مهران بعدا تهران؟…… (کف زدن حضارباشعار امروز مهران فردا تهران) درهمین موقع دونقشه بزرگ ایران آوردند ودرطرفین او نصب کردند و رجوی ادامه داد: دیگر وقت آن رسیده است که به ایران برویم _ طرح عملیاتی بزرگی را کشیده ایم که درنهایت منجربه فتح تهران وسقوط رژیم می شود! (هورای جمعیت) وادامه داد……. البته این دفعه نیاز به ماکت وکالک منطقه ای نداشتیم چون این بار قراراست به تهران برویم. (دست زدن حضار) _ وسپس با اشاره چوب به نقشه ایران مسیرقصرشیرین _ کرمانشاه وتهران کرد وگفت: همه مانند شهاب باید به تهران برویم از لحظه ها حتی کوچکترین لحضه ها باید استفاده کرد.. این عملیات باید ظرف 2 ویا 3 روز انجام شود _ چون فقط اگر عملیات بااین سرعت انجام شود رژیم فرصت بسیج نیروپیدا نخواهد کرد _ چون اصلا به فکرش هم نمی رسد که طی این مدت مابتوانیم به تهران برسیم واحتمالا نمی تواند هیچ عکس العمل موثری انجام بدهد. بنابراین ما فکر کردیم که درعملیات بعدی حداقل اینست که یک استان رابگیریم _ دراینصورت مگرمادیوانه ایم که یک استان رابگیریم وآنرا ول کنیم وبرگردیم؟ خوب یا همانجا می مانیم ویا بطرف تهران حرکت می کنیم وباز درمقایسه با کارقبلی دیدیم یک استان خیلی کم وکوچک است _ آخرشما دیگر بچه نیستید بروید یک شهررابگیرید _ اگربخواهید وسیع تراز عملیات قبلی عمل کنید هیچ راهی غیراز فتح تهران ندارید… ما نشستیم وفکرکردیم ودیدیم باید از طریق کرمانشاه برویم چون عراق تا قصرشیرین وسرپل ذهاب پیش رفته و این بار نیاز به خط شکنی نداریم وبرحتی می توانیم به کرمانشاه برویم چون نزدیک ترین نقطه مرزی است از آن به بعد براساس تقسیمات انجام شده 48 ساعته به تهران خواهیم رسید _ البته روی لشگر 84و88 شناسایی انجام داده ایم _ اگرموقعیت سیاسی مثل قبول قطعنامه 598 شورای امنیت از طرف ایران پیش نمی آمد شاید درهمانجا (کرمانشاه) عمل می کردیم ولی حالا ایران خیلی ضعیف شده است وما یک راست می رویم تهران را می گیریم _ باید بدانید ماقبلا تصمیم انجام این عملیات بزرگ راداشتیم ومی خواستیم آنرا دیر تر انجام دهیم اما پذبرش قطع نامه کارمارا تسریع کرد یعنی به دلایل سیاسی جدید مجبوریم یکی دوماه آنرا زود تر انجام دهیم. تصمیمی که ماگرفتیم تصمیم بسیار حساس ومشکلی بود_ ماچاره ای جز عمل نداریم واگرالان اقدام نکنیم فرصت از دست خواهد رفت زیرا بعد از اینکه بین ایران وعراق صلح شود مادراینجا قفل می شویم واز لحاظ سیاسی تبدیل به فسیل می شویم _ پس باید آخرین تلاش خودمان رابکنیم ویک بار دیگر کل سازمان رابه صحنه بفرستیم ومطمئن هستیم که پیروزیم _ از همین اکنون من این پیروزی زا به شما وخلق قهرمان تبریک می گویم………….. درواقع این حمله نظامی با پشتیبانی همه جانبه ارتش عراق را می توان فرار از نوعی واعقیت تلقی کرد _ چراکه مسعود رجوی از سال 60 بدین سو تلاش کرد تا با عملیات تروریستی وبمب گزاری وترور حکومت اسلامی را سرنگون نماید! و طبق مستندات موجود هر سال به طرفدارانش قول داد وازآنها تعهد گرفت که مدتی دیگر باید صبر کنید(تا آخر این سال _ تا نوروز _ تا سال دیگر همین موقع و…) وحالا یعنی درسال 67 همه دروغها وتوهمات وکشتی تخیلاتش از جمله سرنگونی رژیم با پایان جنگ کاملا به گل نشسته بود_ این فرد متوهم که همواره تصور وتبلیغ می کرد که مردم ایران از این رژیم به تنگ آمده اند وآماده قیام برای سرنگونی هستند (ادعایی که 29 سال است همچنان تکرار می شود) _ بنابراین با استناد به همین سخنرانی نامبرده می توان دلایل پافشاری نامبرده را درانجام این عملیات نظامی بی ارزش وجنون آمیز و محکوم به شکست بیرون کشید. یکم _ شکست کامل طرح سرنگونی با عملیات تروریستی از سال 60 تا 67 دوم _ قبول قطع نامه 598 توسط دولت ایران و توقف جنگ که می توانست به صلح بین دوکشور منجرشود سوم _ شکست کامل طرح " آتش افروختن درکوهستانها! " و " سفر به جوار میهن "یعنی تبدیل شدن به زائده ای درجنگ ایران وعراق و تبدیل شدن به بخشی از ارتش متجاوز عراق. چهارم _ توهم وخود برتر بینی ناشی از نتایج عملیات چاچراغ (که منجر به اشغال چند ساعته شهرمهران شده بود) پنجم _ هراس از آتش بس وصلح بین عراق وایران وبی کار و بی دلیل شدن ومتلاشی شدن نیروهای شبه نظامی گروه درعراق ششم _ توهم وتخیل نادرست ناشی ازهم فروپاشی کامل ارتش ومدافعان ایران هفتم _ قول وقرارهای صدام به سران گروه مبنی برپشتیبانی کامل همه جانبه از جمله پشتیبانی هوایی دراین حمله اینها وچند دلیل دیگر باعث شد سرکرده گروه تروریستی درنهایت خود بزرگ بینی بچه گانه و واحمقانه چنین با اطمینان کامل به طرفداران خود القا کند که " ظرف دو ویا سه روز تهران را فتح خواهید کرد" وچنین شد که درروز اول مرداد 67 حدود سه هزاروپانصد نفر از این شبه نظامیان پس از آتش باری سنگین ارتش صدام بر خاک ایران از طریق سرپل ذهاب وارد ایران شدند وبعد از دوروز موفق شدند کرند غرب واسلام آباد را به تصرف خود درآورند _ آنها سپس به سوی کرمانشاه روان گردیدند وتا نزدیکی تنگه چارزبر پیش رفتند _ آنجا که نیروهای ارتش ایران در آنسوی تنگه موضع دفاعی گرفته بودند _ جنگ خونینی درگرفت و نیروهای ارتش ایران توانستند به آسانی حمله نیروهای رجوی را متوقف و آنها رااززمین وهوا مورد تهاجم قراردادند _ وچنین شد که مهاجمین درپشت تنگه چارزبر متوقف شده وپس از تلفات فراوان مجبور به عقب نشینی وفرار به خاک عراق گردیدند_ کل عملیات همان سه روز طول کشید ولی مهاجمین برخلاف ادعاهای رجوی به جای فتح تهران دوباره به خاک عراق گریختند! نتایج حمله فروغ جاویدان برای گروه رجوی _ بنا بر اعتراف کسانی که دراین عملیات شرکت داشته وجان سالم به دربردند _ درروز سوم هلی کوپترهای هوا نیروز همگام با آتش سنگین نیروی زمینی چنان جهنمی برای مهاجمان بوجود آوردند که آنها با سرعت وشتاب مجبور به عقب نشینی گردیدند ودراین فرار حتی نتوانستند زخمی ها و جنازه کشته شدگان را نیز باخود ببرند _ دست کم 1500 کشته (حدود نیمی از مهاجمین)و صدها مجروح ومصدوم ومعلول حاصل این تهاجم برای گروه رجوی بود.. عملیات فروغ جاودان کوچکترین ارزش نظامی نداشت وبیشتر یک عملیات انتحاری به حساب می آمد زیراهم از پشتیبانی کامل نیروهای هوایی عراق برخوردار نبود وهم حرکت درسطح جاده ها با تانک ها سبک چرخدار برزیلی این نیروهای مهاجم را کاملا درتیررس مدافعان ایران قرارداده بود وبهین دلیل عموم مهاجمان درپای تنگه چارزبر تارومار گردیدند _ یکی دیگر از نکات بسیار خنده دار وطنز آلود دراین حمله ابلهانه این بود که برخی از مهاجمین دروغ های سرکرده فرقه را کاملا باور کرده بودند که سه روز دیگر درتهران هستند! این افراد ساده دل و بازیخورده آلبوم های عکس ووسائل شخصی وحتی کادوهایی را که برای بستگانشان خریده بودند را با استفاده از دوکامیون نظامی به صحنه نبرد آورده بودند! _ سرانجام عصر روز سوم نبرد با شکست وفرار مهاجمین پایان یافت وآنها با بجا گذاشتن صدها جنازه وصدها مجروح درنهایت شکست وحقارت به آغوش صدام بازگشتند _ دراین نبرد تعدادی از مدافعان میهن وسربازان ایرانی نیز جان باختند که گرچه تاکنون آمار دقیقی از تعداد این رزمندگان مدافع میهن منتشر نشده ولی می توان تعداد این جان باختگان را چند ده ویا صد نفری تخمین زد که بادلاوری وجانبازی قابل ستایش جان خودرا فدای دفاع از میهن نمودند که یادشان گرامی باد. دستگاه تبلیغی رجوی پس از شکست وفرار درهمان زمان دررسانه های دروغگوی خود تعداد این جانبازان مدافع میهن را چهل هزار (40000) اعلام نمودند که گرچه دروغ بزرگ وغیرقابل باوری بود ولی حداقل این حسن را داشت که این خائنین به کشتن هزاران ایرانی درهمین حمله اعتراف نمودند و برگ سنگینی دیگری برپرونده مملو ازجنایات خود افزودند. هدف از این نوشتاردرکنار بزرگداشت جان باختگان ومعلولین جنگ ایران وعراق بویژه کسانی است که درسه روزه اول مرداد 1367 با دفاع از خاک میهن و شکست محاجمین صدام _ رجوی آنهم درزمان آتش بس درس بزرگی به مهاجمان ضدایرانی دادند _نگاهی گذرا ومستند به سخنان ابلهانه سرکرده رجوی درشب این عملیات است _ اقدام نابخردانه ایکه شکست آن از پیش مشخص بود و طبعا این عملیات احمقانه خودکشی نظامی اثرات کوتاه وبلند مدتی نیز دربرداشت که می توان از بعنوان دلایل بیماری _ پریشانحالی و افکار واندیشه های مالیخولیایی سرکرده فرقه در ادعاهای پوشالی اش درفتح تهران ظرف 3 روز! نام برد _ نتیجه ملموس ودراز این تهاجم فروپاشی تدریجی این تشکیلات تروریستی می باشد سازمانی مذهبی _ تروریستی که هم اکنون به مرگ شدید بالینی دچارشده ودرزیر چادر اکسیژن اسرائیلی ها به سختی نفس می کشد. درنوشتار بعدی به باز خوانی بخش دیگری از این سخنرانی توهم آلود وتخیلی خواهم پرداخت و به نتایج دیگر این تهاجم خائنانه یعنی دلایل اعدام چند هزار زندانی سیاسی بعد از این حمله درزندانهای ایران خواهم پرداخت _ حمله فروغ درحقیقت زمینه ساز کشتن تعدادی از زندانیانی گردید که با تقاضای عفو به زندان محکوم شده بودند و سران فرقه رجوی با نشر دروغ " ما آمدیم " درزندانها زمینه ساز این کشتار ضدانسانی گردیدند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا