به بهانه حمله نظامی مشترک صدام – رجوی در مرداد ۶۷ – قسمت دوم

کلید های ورود به متن… هفتم فروردین 1367 _ حمله مشترک رجوی _ صدام بخاک ایران تحت نام عملیات آفتاب بیست وهشتم فروردین ماه 1367 _ حمله مشترک رجوی _ صدام بخاک ایران (عملیات چلچراغ) چهاردهم تیرماه 1357 _ پذیرش قطع نامه 598 شورای امنیت توسط دولت ایران و توقف جنگ اول مرداد 67 _ حمله مشترک رجوی _ صدام درزمان آتش بس تحت نام فروغ جاودان سوم مرداد 67 _ شکست عملیات مشترک رجوی _ صدام وفرار خفت آلود بقایای مهاجمین به خاک عراق شهریور 1367 _ اعدام حدود 2000نفر اززندانیان رخدادهای سال 60 به علت جشن وسرور آزادی! وبه تلافی جانبازان مدافع میهن درحمله نظامی شکست خورده رجوی _ صدام درمرداد 1367 دربخش نخست این نوشتار نگاهی انداختم به بخشی از سخن رانی مسعود رجوی درشب هنگام 31/4/67 درجمع شبه نظامیان این گروه تروریستی دراردوگاه اشرف و این سخن پراکنی متوهمانه وتخیلاتی وخنده آور را تا آنجا مرور نمودم که نامبرده ضمن دادن قول سه روزه فتح تهران و سرنگونی رژیم! پیشاپیش این پیروزی رابه خلق قهرمان تبریک گفت! دربازخوانی این سخرانی طنز آلود نکات مهم وقابل تامل این سخنرانی را مورد بررسی قرار می دهم. شتردرخواب بیند پنبه دانه گهی لف لف خورد گه دانه دانه سپس مسعود رجوی چنین ادامه داد..>>>>>>>>> ابتدای سخنان ابلهانه رجوی 1 _همه از جنگ خسته شده اند وکسی به جبهه نمی آید _ کسانی که درجبهه هستند آنهایی هستند که آنها رابه زور از روستاها دستگیر کرده اند وبه جبهه فرستاده اند ومیلی به جنگیدن ندارند 2 _ تمام لشگرهای رژیم ضربه خورده وپراکنده هستند ویارای مقابله با ماراندارند _ البته درعملیات چلچراغ یک نفر به کمک شما آمد وآن حضرت علی بود واین بار هم حضرت محمد وامام حسین به کمک شما می آیند! 3 _ کاری که ما میخواهیم انجام دهیم درحد واشل یک ابرقدرت است! 4 _ مادرکرمانشاه اعلام جمهوری دموکراتیک اسلامی می کنیم 5 _ وقتی همدان وصدا وسیما راگرفتید صدای مجاهد راپخش کنید وبه مردم اعلام کنید ماداریم می آئیم 6_ رادار همدان باید منهدم شود تاهواپیماها نتوانند درست کارکنند_ از پایگاه نوژه هم ترسی نداشته باشید هرسه ساعت سه ساعت دستور می دهیم هواپیماهای عراقی بیایند آنجا رابمباران کند_ پایگاه تبریز راهم هرسه ساعت سه ساعت مورد هدف قرار می دهیم 7 _ دراین عملیات نیروهای زیادی از مردم به ماکمک می کنند_ ازطرفی درب زندانها که بازشود آنها هم بما پیوسته وبا ماخواهند آمد. 8_ محمود وقتی تهران راگرفتی درخیابان طالقانی به ساختمان بنیاد علوی می روی درطبقه پنجم آنجا اتاقی است که روزی اتاق من و اشرف و موسی بوده _ اگر مردم آنجا بودند جای دیگری به آنها بده چون مارا بعد از انقلاب از آنجا به زور بیرون کردند _ آن اتاق رابرای من نگاهدار تا وقتی به تهران آمدم درآنجا مستقرشوم! 9 _ آیا ما دیوانه نیستیم که می خواهیم چنین کاری بکنیم؟ آیا بنظرشما چنین کاری شدنی است؟ وآیا احمقانه نیست؟ 10 _ البته اگر دراین عملیات شکست هم بخوریم تاثیرش آنقدرهست که باعث برپایی قیام توسط مردم شود چون رژیم وضعیتی ندارد که تا عید (سال 1368*) دوام بیاورد!. 11_ مریم قجر: مادرخرداد60 ازروی استیصال وضعف بارژیم برخوردکردیم ولی امروز از موضع قدرت بااو برخورد خواهیم کرد! _ عده ای هم راجع به وضعیت بچه های کوچک سئوال کردند که ما بچه ها رابعد از اینکه تهران فتح شد سوار اتوبوس می کنیم وبه تهران می آوریم! 12 _ البته همه افراد باید بدانند چه کار می خواهند چکارکنند_ ماکاری می خواهیم بکنیم که همه دنیا تعجب کنند ویکدفعه بفهمند مادرتهران هستیم وخمینی دیگر وجود ندارد! 13 _ تانک های 6 چرخ سرعتشان زیاد است وهرسه تا از آنها که وارد یک شهر شود همان رژه اش جووحشت را حاکم می کند مابرای همین از این تانک ها استفاده می کنیم…….<<<<<<<<< پایان سخنان ابلهانه رجوی گرچه سخنان ابلهانه مسعود رجوی درجمع چندهزارنفراز شبه نظامیان تروریست این فرقه به قدری خنده دار وتخیل آلود است که بیشتربه طنز و شوخی وهمانند داستانهای تخیلی شبیه است تا یک سخنرانی جدی درشب حمله نظامی ولذا فاقد قابلیت هرگونه نقد وبررسی وتفسیر می باشد ولی چند نکته وسئوال پیرامون آن درذهن هر نقادی نقش می بندد _ و آن اینکه این شیاد مذهبی تروریست با چه شگرد ودروغ بافی هایی توانسته بود با داستان سرایی صدام حسین را که خود یک نظامی بود ودست کم سابقه نزدیک به هشت سال جنگ باایران را درپرونده خودداشت فریب داده واورا وادار کند درزمان آتش بس این همه تجهیزات و قول وقرار پشتیبانی از حمله ای را به اوبدهد که شکست آن از پیش مشخص است؟ دراینجاست که فرضیه دیگری مطرح می شود وآن اینکه صدام حسین خوب می دانست که این حمله باشکست مواجه می گردد وبهمین خاطر برای آزادشدن از دردسر های این گروه تروریستی باچنین حمله ای موافقت کرده تا یکباربرای همیشه با بکام مرگ فرستادن آنها پرونده اینگروه مزدور را درعراق مختومه نماید _ ضمن اینکه دلیل دیگری هم وجود داشت وآن اینکه آتش بس درجنگ طبعا به صلح باایران منجر می گردید که درراستای آن وجود این فرقه تروریستی درعراق غیرموجه و غیرلازم بنظر می رسید. بهرروی نیمی از شرکت کنندگان دراین عملیات انتحاری کشته شدند _ گروهی هم دستگیر گردیدند وبقیه هم زخمی وشکست خورده به خاک عراق گریختند و یک بار دیگر کشتی توهمات مالیخولیایی مسعود رجوی جنایتکار به گل نشست. نتایج وتبعات حمله انتحاری گروه تروریستی رجوی درمرداد ماه 1367 (عملیات فروغ) درایران درشهریور 67 گروهی از زندانیان سیاسی که دوران محکومیت خود را سپری می کردند دریک اقدام انتقام جویانه و غیرقابل توجیه اعدام گردیدند _ تعداد این قربانیان را حکومت اسلامی به حدود هزارنفر تائید کرده است _ حزب توده ایران هم این تعداد رابانام ومشخصات 1770 نفر اعلام نموده است و سازمان عفو بین الملل نیز تعداد این افراد را حدود دوهزارنفر با مشخصات ثبت نموده است که این آمار را می توان به واقعیت نزدیک دید _ این اقدام تلافی جویانه اما از طرف حکومت اسلامی دلایلی هم داشت گرچه این دلایل به هیچ وجه نمی تواند توجیه پذیر باشند ولیکن می توان این دلایل را هدف برانگیزانندگی حکومت اسلامی دراین اقدام ناشایست تلقی نمود. برای بارخوانی این دلایل باید درابتدا نقبی به گذشته زد _ درتاریخ 28 خرداد 60 گروه تروریستی رجوی که درفاز نظامی باشکست کامل مواجه شده بود طی صدوراعلامیه سیاسی نظامی شماره 25 خود وارد فاز نظامی ودرگیری مسلحانه با حکومت اسلامی گردید ودرگیری بین این گروه وحکومت از تاریخ 30 خرداد عملا شروع شد _ درکنار این گروه بخش کوچک وجداشده ای از سازمان چریک های فدایی خلق نیز به ازاین اقدام پشتبانی بعمل آورد _ از این تاریخ بمب گزاری وکشتار از جانب تروریست ها ودستگیری های گسترده توسط نیروهای امنیتی شرایط سخت ودشواری را آنهم درزمان امنیتی ویژه دوران جنگ واشغال ایران از طرف نیروهای بعثی برای مردم ایران فراهم نمودند که زمینه ساز اصلی آن گروه مذهبی تروریستی رجوی بود. از تاریخ 30 خرداد 60 ده ها هزارنفر از فعالان این دوگروه وهمچنین دیگر فعالان سیاسی که نقشی دراین ماجراجویی نداشتند نیز دستگیر شدند _ ازبین دستگیر شدگان گروه اندکی از طرفداران جوان و ماجراجو وفریب خورده فرقه رجوی دربازجویی ها بر مواضع تروریستی سازمان اصرارورزیده و حاظر به ارائه پشیمان نامه وتعهد نامه نگردیدند که بهمین دلیل به مرگ محکوم شدند (که صد البته به این جوانان هیجان زده باید فرصتی برای تامل وبازنگری درمواضع وعملکرد هایشان داده می شد که متاسفانه چنین نشد) _ بهرصورت از هزاران نفردستگیر شده درسراسر ایران بجز این تعداد اندک بقیه با قبول اشتباه تعهد نامه وپشیمان نامه به زندان محکوم شدند. متاسفانه تعدادی از زندانیان آزاد شده که توانسته اند از ایران خارج شده ودرکشورهای اروپایی اقامت گزینتد با سرهم کردن دروغ و نادرست گویی این حقیقت را انکار کرده واز کنار آن می گذرند که کلیه این افراد تعهد نامه و پشیمان نامه و توبه نامه امضا نموده اند و بهمین دلیل توانستند از مرگ گریخته و پس از تحمل سالها زندان آزاد گردند _ بنده بعنوان یک پژوهشگر و فعال حقوق بشر از اواخر دهه شصت بدین سو با تعداد قابل توجهی از این زندانیان آزاد شده درایران مصاحبه نموده ام و همگی این زندانیان مسئله ارائه پشیمان نامه وتعهد نامه را از طرف کلیه زندانیان دهه شصت را مورد تائید قرارداده اند _ بنا براین بنده به این دوستان زندانی رها شده ومقیم برون مرز پیشنهاد می کنم دست ازاین دروغگویی ها بردارند وفکر نکنند که باکتمان حقیقت ونادرست گویی می توانند از کنار این واقعیت به سادگی عبور کرده ودیگران رابفریبند _ اینکه شما پشیمان نامه امضا کرده اید نشان اینست که از مرحله احساسات کودکانه وماجراجویانه به واقعیت رسیده اید واین نشان هشیاری شمابوده است _ بنابراین انکار وپرده پوشی و خلاف گویی شما واقعیت های ثبت شده تاریخی را تغییر نمی دهند ولذا سعی کنید صادق باشید. بهرصورت ازده ها هزار نفر دستگیرشده گان در اوائل دهه شصت عموما به زندن های از 7 تا 15 سال محکوم شدند که البته پس از گذراندن دوسوم این دوره محکومیت آزاد گردیدند و حتی گروهی از این افراد توانستند بادریافت گذرنامه وبگونه ای قانونی از کشور خارج شوند واینهم یکی دیگر از دروغگویی های برخی از این زندانیان سابق است که برای تکمیل پروند های سیاسی خود ادعا می کنند که غیرقانونی وازطریق کوه ها از ایران گریخته اند! _ البته این به معنی زیر سئوال بردن همه این نوع ادعا هانیست بلکه گروهی واقعا از این طریق ها از ایران خارج شده اند _ ولی این شامل همه نمی شود بلکه گروهی از این زندانیان سابق واقعا دروغ می گویند. شرایط زندان های ایران دراواخر دهه شصت. بنا برتحقیقات انجام شده درواخر دهه شصت (سال 67) بیش از هفتاد درصد زندانیان سیاسی پس از گذران دوران محکومیت خود از زندان آزاد گردیدند _ دراین سال تنها حدود چهار هزارنفر از دستگیرشده گان ومحکومین دهه شصت درزندان ها بسر می بردند _ چگونه عملیات شکست خورده فروغ چگونه زمینه ساز اعدام حدود دوهزار زندانی سیاسی درسال 67 گردید؟ همانگونه که درسخنان سرکرده فرقه رجوی دربالا آمده است پس از ورود مهاجمان به خاک ایران درروز اول مرداد 67 رادیوی فرقه رجوی شروع به پخش مارش نظامی و شعارهای دروغینی تبلیغاتی مبنی براینکه " ما آمدیم " را دردستور کاری خود قراردادد واینگونه تبلیغ نمود که آنها به سرعت درحال پیشروی هستند و ظرف 48 ساعت به تهران خواهند رسید! _ بنا برخاطرات تنی چند از زندانیان سیاسی دهه شصت _ عوامل بیرونی فرقه تروریستی رجوی این تبلیغات دروغین را به داخل زندانها کشاندند و گروهی از زندانیان هم این دروغزنی هارا باور کرده وشعار پیروزی سرداده و این موفقیت های دروغین را جشن گرفتند! این افراد زود باور ساده دیگران را هم به این پیروزی دروغین دعوت می کردند و سرنگونی وفتح دردسترس تهران! وآزادی وسرنگونی رابهم تبریک می گفتند! تعدادی از دیگر زندانیان هم فریب خورده وبه این جمع پیوستند.. اما اگرچه این هیجان زدگی بچه گانه ودروغین پس از سه روز با شکست و فرار مهاجمان به خاک عراق فروکش کرد و لی مسئولین زندانها نام این افراد را که همگی جزو تواب ها وپشیمان شدگان بودند را برای مقامات بلند پایه حکومت گزارش نمودند که درنتیجه این افراد که سالهای پایانی محکومیت خودرا می گذرانندند دوباره مورد بازجویی قرار گرفتند و درصورتی که همچنان برسر مواضع خود اصرارمی ورزیدند همانند همانند سال شصت به مرگ محکوم شدند وچنین شد که حدوددوهزارنفر از زندانیان سیاسی که 90 درصدشان را طرفداران فرقه رجوی تشکیل می دادند اعدام گردیدند…… رخداد شهریور 67 یعنی اعدام زندانیان سیاسی با این توجیه و درتلافی کشته شدن مدافعین میهن درحمله رجوی _ صدام (فروغ جاودان) گرچه عملی بود نادرست وغیرقابل قبول که محکوم ومردود است ولیکن هرگز نمی توان به نقش زمینه سازی فرقه تروریستی رجوی دراین رخداد تلخ بی توجهی نمود _ درحقیقت اعدام حدود دوهزار زندانی سیاسی درشهریور 67 نتیجه انتقامجوعی حکومت ایران درمقابل کشته شده گاه حمله انتحاری رجوی _ صدام درمرداد 67 بود و بااطمینان می توان گفت اگر این عملیات احمقانه انتحاری صورت نمی گرفت طبعا جان زندانیان سیاسی هم به خطر نمی افتاد واین رخداد تلخ هرگز به وقوع نمی پیوست. لزوم بررسی بیطرفانه رخداد های مرداد وشهریور 67 توسط محققان وپژوهشگران.. رخداد های تلخ مرداد وشهریور 67 هرگز فراموش نخواهند شد و بجاست که دراین مورد بدون تعصب وجهت گیری بررسی دقیق وکامل بعمل آمده _ زمینه شناسی انجام گرفته و عوامل وزمینه سازان واوامر ومجریان این رخداد تاثر برانگیز به گونه ای کامل به اطلاع عموم برسد _ متاسفانه تاکنون دراین مورد تحقیق وبررسی بیطرفانه صورت نگرفته و آنچه کم وبیش منتشر شده یک جانبه و کامل وواقعی نیستتند که عموما هم از جانب طرفداران این فرقه تروریستی دراین وآنسو بگونه ای سانسور شده تبلیغ ومنتشر می گردد _ بهرصورت کشتار حدود دوهزار زندانی سیاسی رابطه مستقیم وتنگاتنگ و غیرقابل انکاری با عملیات انتحاری رجوی _ صدام (عملیات فروغ) دارد وکسانی که درپی کتمان بخشی از این رخداد تلخ هستند بدانند که مدارک وشواهد غیرقابل انکاری از جمله شهادت و اظهار نظر زندانیان سابق دراین مورد وجود دارد ولذا هرگروهی بخواهند دراین مورد بررسی دقیق بعمل آورند باید به این مهم توجه کنند که هرگز نمی توان نقش زمینه سازی گروه تروریستی رجوی دراین ماجرا را انکار نمود. نتیجه = امروز 22 سال از سخنرانی ابلهانه سرکرده فرقه رجوی درپایگاه تروریستی درحال تخلیه اشرف می گذرد و لذا نگاهی دیگر به این سخنرانی می تواند پاسخ گوی هزاران سدوال بی جواب درمورد سلامت فکری سرکرده فراری ومخفی شده این گروه باشد _ مسعود رجوی یک جنایتکار وبیمار است که به ده ها بیماری فکری _ شخصیتی دچار است _ او از سال 60 تاکنون باعث مرگ دست کم دهها هزار ایرانی وعراقی شده است و محفی شدن او درپناه پادشاه اردن ودرخانه صدام درآن کشور دلیلی جز خفت وخواری وشرمندگی وشکست وبزدلی ندارد ولی این فرد تبهکار باید بداند تحولات جهان بدانسو می رود که درآینده نه چندان دور همانند ارباب معدومش صدام اورا از مخفی گاه بیرون کشیده وتحویل دادگاه های رسیدگی به جنایالت سازمان یافته علیه بشریت خواهند داد دیر و زود دارد ولی سوخت وسوز………… نه درهمین جا بجاست تا یادی کنیم از خانواده های اسیران فرقه رجوی درعراق که بیش از 5 ماه است با مقاومت واستواری همچنان درجلوی اسارتگاه ذهنی _ فیزیکی به تحصن نشسته وخواهان دیدار فرزندان واهل خانواده های خود هستند که بیش از دودده است درچنگال گشتاپوی فرقه تروریستی رجوی اسیر ند _ به این خانواده های مصصم این مقاومت ذا تبریک گفته _ از خواست آنها پشتیبانی کامل نموده واز مجامع حقوق بشری درجهان تقاضا می کنم بهرطریق ممکن امکان دیدار این افراد با اعضای خانواده هایشان رافراهم آورند… سحر نزدیک است……

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا