نگاهی به نتایج تحصن هشت ماهه خانواده اسیران فرقه رجوی

پشتیبانی از خواست انسانی خانواده های متحصن درجلوی پادگان اشرف راباید به یک خواست ملی وفراگیر مبدل کنیم _ ده ها تن از خانواده این اسیران طی این هشت ماه به درستی وباهشیاری خواست خودرا بگونه ای مصممانه پیگیری نموده ودردشوارترین شرایط ممکن برتقاضای خود پای فشاری تحسین برانگیزی نموده اند _ چنین اقدامی گرچه بسیار سازنده بوده است که کم ترین نتیجه آن فرار چند تن از اسیران اشرف می باشد. از اسفندماه 1388 تاکنون ده ها نفر از خانواده اسیران فرقه تروریستی رجوی در شرایط سخت و دشوار درجلوی پادگان تروریستی اشرف به تحصن نشسته وخواهان دیدار وگفتگو با فرزندان وافراد اسیر خانواده خود هستند. ازهراسیمگی و دست و پازدن و التماس و درخواست و گریه ولابه کردن سران فرقه رجوی چنین میتوان نتیجه گرفت که چنین اقدام شایسته و بجا و درخور تحسینی بسیار سازنده ومفید وکارساز بوده وکمان رهایی اسیران نشانه درستی را هدف قرارداده است.
اکنون بجاست تا توجه با دست آوردهای این اقدام تعین کننده به فکر راهکارهای نو وتازه برای تداوم این حرکت سازنده باشیم.. نگاهی به دست آوردهای 8 ماهه اخیر خانواده های متحصن درعراق 1- انعکاس در افکار عمومی
این خانواده ها با شایستگی توانستند مسئله نقض حقوق انسانی اسیران فرقه رجوی را از یک مسئله داخلی در مناسبات ضد انسانی محدود در یک پادگان دربسته ومحصور را به گونه ای گسترده به افکارعمومی ایران وجهان بکشانند _ این کار بزرگ درحالی انجام گرفته که دستگاه تبلیغی و دروغزن رجوی تمامی امکانات رسمی و پوششی خود را برای مخدوش نمودن این اقدام به صحنه آورده بودند. 2- فرار تعدادی از اسیران فرقه رجوی
طی هشت ماه گذشته دست کم شش تن از اسیران فرقه رجوی موفق گردیدند با دریا دلی از این اسارتگاه گریخته وخود را به دنیای آزاد برسانند _ این رها شدگان از قوانین سخت تر برای جلوگیری از فرار تحت نام " تعهدعدم فرار" وهمچنین تشدیدمحافظت امنیتی گزارش کرده اند و چنین اقدامی توسط سران فرقه نشان دهنده این واقعیت است که تعداد قابل توجهی از اسیران مترصد فرصتی هستند تا از این اسارتگاه مخوف بگریزند واین درحالی است که بنا به گفته همین افراد _ سران فرقه رجوی اسیران را از فکر فرار ترسانده و به آنها گوشزد می نمایند که درصورت فرار توسط نیروهای عراقی به قتل خواهند رسید! 3- تعمق غیرقابل ترمیم شکاف تشکیلاتی
شکاف تشکیلاتی درفرقه رجوی پس از شکست عملیات جنایتکارانه واز پیش محکوم به شکست فروغ آغاز گردیده وبا پیاده کردن طرح زنبارگی رجوی تحت نام " انقلاب ایدئولوژیک! " ادامه یافته و با سرنگونی رژیم ارباب صدام به عمق بیشتری فرورفته ودرادامه با جداشدن وفرار چند صد تن از اسیران طی سالهای 2004و2005 به اوج خود رسید_اکنون این شکاف پس از تحویل اسارتگاه به نیروهای عراقی درسال 2009 و سپس خروج باقی نیروهای امریکایی درسال 2010 ازاین پایگاه دیگرشکاف نیست بلکه تبدیل به حفره عمیقی گردیده که پرکردن و ترمیم آن برای سرکوبگران تشکیلاتی غیرممکن شده است _ درچنین شرایطی تحصن 8 ماهه ده ها تن از خانواده اسیران باعث شده است که تمامی دیوارهای این تشکیلات مخوف کامل ترک خورده و به ساختمان نیمه ویران و ناامن وبدون استحکامی مبدل شده که هرارتعاشی هرچند کم جان می تواند باعث فروریزی کامل آن گردد _ وبهمین دلیل است که امروزه سران این فرقه برتمامی ادعاهای سابق خود مبنی برسرنگونی! رژیم اسلامی را کنار نهاده و وجود خانواده های متحصن را دشمن فرضی خود تعیین نموده اند! _ چنین اوضاع وخیمی که گریبانگیر سران مشوش و درمانده این فرقه راگرفته است _ آنها را به واکنش های عصبی _ روانی کشانده بگونه ای که خواست ها وادعا های قبلی خود را فراموش کرده وبرای آسوده شدن از این دست توانایی که گلوی آنها را می فشارد به التماس ولابه وگریه و زاری روی آورده و خواهان جلوگیری از این اقدام سازنده و نهایی خانواده ها توسط نیروهای امریکایی وسازمان ملل شده اند! چنین درخواست ابلهانه وخنده دار از جانب این علیلان فکری گرچه نشان اوج وقاحت وبی شرمی و نادانی است وبرای دیگران به یک شوخی می ماند ولیکن یادمان باشد چنین تبلیغاتی فقط خوراک اسیران درمانده ونا آگاه وهستی باخته مستقر در اشرف است _ این درماندگان دهه هاست تنها منبع خبررسانی شان رسانه دروغگوی سیمای رذالت وبی شرمی ودروغ است ولذا چنین ادعاهایی خارج از این جو محصور و بسته فاقد هرگونه ارزش می باشد. 4- شکست کامل طرح توهین وترور شخصیتی خانواده ها
سران فرقه رجوی وقتی دراسفند 88 با گردهمایی وتحصن تعدادی از خانواده ها درجلوی اشرف روبروشدند فکر می کردند چنین اقدامی گذرا و موقتی است و بااین خیال این خانواده ها را در ابتدا مامور رژیم اسلامی خواندند! _ باتداوم بست نشینی این خانواده ها و پخش عکس های این عزیزان درسطح افکار عمومی اما همه نقشه های ترور شخصیتی خانواده ها بهم ریخت و بهمین دلیل دریک چرخش وعقب نشینی ضمن تائید وجود این خانواده ها اعضای اسیر این خانواده ها را مجبور به شوی تلویزیونی نمودند تا از زبان آنها نسبت خانوادگی بااین درماندگان را انکار نمایند! _ این دیگر شرم آورترین بخش این سرکوب تشکیلاتی بود که فرزندی مادر خود را " نامادری " دیگری پدر خود را " ناپدری " و دختر و پسر ناتنی بخواند! شوی انکار نیز برای سران فرقه نتیجه ای نداشت وبا تداوم تحصن این برنامه هم شکست خورد و به همین خاطر دوباره به توهین روی آورده ودوباره به فاز مامور رژیم خواندن خانواده ها روی آوردند _ همه این دجال گریها ودروغ بافی ها وشیادی ها نیز درآخر با تداوم تحصن خانواده ها نه تنها هیچ نتیجه مثبتی برای این سرکوبگران نداشت بلکه باعث هرچه رسواترشدن این شیادان درنزد افکار عمومی گردید. 5- تکمیل مدارک نقض فاحش ومستمر حقوق بشر دراین فرقه و رفع تمامی ابهامات
تداوم هشت ماهه تحصن خانواده ها در جلوی درب اشرف باعث شد رسانه ها و سازمانهای مدافع حقوق بشر گزارشگران خود را به عراق گسیل دارند _ گفتگوی این گزارشگران با افراد این خانواده ها وحشتی بود که سراپای سران فرقه رجوی را دربر گرفته بود ولی این مهم نیز انجام شد و سازمانهای مدافع حقوق بشر و رسانه های بین االمللی این ایستادگی ومقاومت تحسین برانگیر را به جهان گزارش نمودند _ گرچه برخی از رسانه ها که بااین فرقه عقد اخوت وبرادری دارند همانند " بخش فارسی صدای امریکا " دراین مورد به سکوت مرگ فرو رفتند ولیکن این عمل تحسین برانگیزخانواده ها درعموم رسانه های مستقل انعکاس یافت و همچنین سازمانهایی چون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر این عمل ضدانسانی فرقه رجوی دربرخورد با خانواده ها را در بایگانی خود ضبط نمودند_ چنین گزارشاتی از عراق باعث شکست حقارت بار دیگری برای سران فرقه گردید و برای کسانی که اندکی درمورد نقض گسترده وسازمان یافته سی ساله این فرقه تردید هایی داشتند رفع ابهام گردید. 6- نقش سازنده زنان در فروپاشی تشکیلات رجوی
خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری! فرقه رجوی که با آگاهی رسانی های شجاعانه خود راز و رمز بهره کشی از زنان توسط سرکرده فرقه را افشا نمود. ***
گرچه سرکرده خائن و فراری فرقه رجوی با سو استفاده از طبع لطیف وشکننده ومهربانی زنان تلاش کرد از آنها موجوداتی کاملا سرسپرده _ مطیع وفرمانبردار و انسانهایی صفر صفر بسازد تا بتواند به طرق مختلف ازجمله بهره کشی فیزیکی _ احساسی _ جنسی به روح وروان وجسم آنها تجاوز نماید ولی درنهایت همین زنان بودند که کوس رسوایی این فرقه جنایتکار را بر بام نهادند _ برای نمونه می توان از اعترافات تلخ خاتم بتول ابراهیمی و بتول سلطانی (عضوگریخته شورای رهبری) نام برد _ آگاهی سازی این زنان ازخواب رهیده ودیگرجداشدگان از این فرقه خطرناک تروریستی نیرو و توان دوچندانی را در مادری بنام " ثریا عبداللهی " (ازخانواده اسیران اشرف) متجلی ساخت که هشت ماه است با شهامت وبردباری ومقاومت درخور تحصین نمایندگی خانواده های متحصن رابعهده گرفته ودرشرایطی سخت درجلوی پادگان اسیران اشرف کوس رسوایی هرچه بیشتر این تشکیلات تبهکاری را برقله های جهان بکوبد _ درود براین زنان و دیگرمادرانی که با صبر واستقامت وبردباری وشکیبایی کم نظیر خود پایه های موریانه خورده این پایگاه اسارت را به لرزه انداخته اند _ بی شک نام این زنان شیردل بعنوان ناجیان اسیران این فرقه منفور درتاریخ آزاد سازی بردگان وگروگان ها واسیران این فرقه منفورباقی خواهد ماند. مادر شجاع ودریا دل ومقاوم ثریا عبداللهی که باایستادگی هشت ماهه خود درجلوی اسارتگاه اشرف بعنوان نمایندگی خانواده ها کوس رسوایی نقض مستمر حقوق بشر درفرقه رجوی را بربام جهان کوفت… سخنی با جداشدگان و خانواده های اسیران اشرف…
دوستان خانواده های اسیران اشرف با تحصن 8 ماهه خود کلیه پیچ ومهره های این ماشین سرکوب راشل کرده و وظایف خودرا به نحو احسن انجام داده اند _ برای به نتیجه قطعی رسیدن تلاش این عزیزان باید همه دست بکار شوند وبهر نوع که می توانند به کمک این خانواده ها بشتابند تا تکلیف این اسیران هرچه زود تر روشن شود. باید بنشینید و فکر کنید که چگونه می توانید باتلاش بیشتر به این روند رو به موفقیت سرعت بخشید. بنده بعنوان یک فعال حقوق بشر راهکارهایی را به شما پیشنهاد می کنم: الف _ حضور فیزیکی در عراق
اعضای خانواده های اسیران اشرف مقیم اروپا و دیگرنقاط جهان درصورت امکان برای دلگرمی خانواده های متحصن خود را به عراق برسانند _ چنین حضوری بی شک در روند آزاد سازی اسیران مفید فایده خواهد بود.. ب _ آگاهی رسانی درسطح بین المللی
به اعضای سابق این فرقه و تمامی مدافعان رهایی این اسیران پیشنهاد می گردد به هرصورت ممکن از نوشتن نامه جمعی وجمع آوری تقاضا تا مراجعه به سازمانهای حقوق بشری _ از شرکت درجوامع مجازی تا ارتباط گیری با اعضای مستقل پارلمان ها وکمیسسون های مدافع حقوق بشر و زنان دراین جوامع _ از گردهمایی های روشنگرایانه تا ارسال نامه به زبانهای مختلف درکشورهای محل اقامت _ از ارتباط گیری با رسانه های مستقل دیداری وشنیداری تا مطرح نمودن شکوائیه در مراجع قضایی وخلاصه برتلاش های خود بسیار افزون کنید ویادتان باشد هم اکنون دستگاه تبلیغی این فرقه در حال شکست کامل وعقب نشینی وتسلیم است _ بنابراین همت کنید تا این گام آخر رادرکنار خانواده های متحصن بلند تر بردارید… تلاش های شما می تواند دراین شرایط به گل نشستگی سران فرقه سخت موثر افتد _ فرصت را از دست ندهید رهایی اسیران اشرف درآستانه عمل نهایی قرارگرفته است _ پس بر تلاش ها وکوشش های خود بیافزائید ومطمئن باشید که هم اکنون سران این فرقه درزیر چادر اکسیژن به سختی نفس های آخر را می کشند _ دست بدامن امریکا شدن والتماس ودرخواست وزاری وگریه وگلایه وشکایت های بی جواب بهترین دلیل این مدعاست. سحرآزادی اسیران فرقه تروریستی رجوی بسیار نزدیک است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا