آغاز خوش برای اسیران ؛ پایان بد برای رجوی

روز شنبه 20 اذر خانواده های اسیران فرقه مافیایی رجوی همگام با مردم استان دیالی تجمع اعتراضی نسبت به حضور این گروه تروریستی در خاک عراق و به اسارت نگه داشتن عزیزان خود توسط رجوی برپا کردند. این تجمع اعتراضی برای اولین بار بعد از 11 ماه تحصن خانواده اسیران در جلو درب اسارتگاه رجوی بر پا شد که از چند نظر قابل توجه است. یکم: مقا ومت خانواده ها و تحمل شرایط طاقت فرسای عراق تا تحقق خواسته بر حقشان برای ملاقات با عزیزانشان سران فرقه را چنان به ترس؛ سوز و گداز انداخته که در هر نشست و بر خواستی که در جمع خودشان دارند و یا با یک عده جیره خوارانشان نمی توانند این ترس وسوز گداز را پنهان کنند بطورخاص انتشار کتابی بعنوان خانواده مجاهدین یا مزدوران ارتجاع که در ان کتاب رجوی ماهیت اصلی خودش را بر ضد ارزشهای انسانی نشان داده و درون مایه کثیف خودش را به نمایش گذاشته مبین این واقعیت هست و همچنین مادر خوانده این فرقه (مریم قجر) در اروپا در هر نشست و بر خواستی در هر اطلاعیه و نامه ای که می نویسد به عناوین مختلف ترس و هراس خودش را از حضور خانواده ها در جلو درب اسارتگاه رجوی بیان می کند. دوم: اگر چه خانواده ها یک تنه 11 ماه است علاوه بر تحمل شرایط سخت استقراری و امکاناتی تهمتها و فرا فکنی های رجوی را تحمل کردند؛ اما حضور انها باعث شد که طی این مدت 6 نفر به امید وجود همین خانواده ها از اسارتگاه فرقه رجوی فرار کرده و خود را نجات دهند. سوم: رجوی تا دیروز مدعی بود که مردم عراق خواهان ماندن این فرقه تروریستی همپیمان و هم دست صدام دیکتاتور ملعون هستند! حال باید به رجوی باید گفت اشتباه نکنی این عراقیانی که به جلو درب پادگان اشرف امده بودند برای رقص رهایی با تو نیامده بودند بلکه امده بودند بگویند گورت را از سرزمین انها گم کن. چهارم: حمایت از حضور خانواده ها در درب اسارتگاه اشرف از طرف جدا شده ها و افشاء مناسبات و رفتارهای غیر انسانی سران فرقه رجوی با اعضاء اسیر و همچنین رساندن صدای این خانواده ها به ارگانهای بین المللی ؛ حضور خبرنگاران و رسانه های عراقی و بین ا لمللی و همچنین مردم عراق و حمایت انها از خانواده های ایرانی که در جلو درب اشرف به تحصن نشسته اند افکار مردم عراق و دنیا را به جنایت فرقه رجوی روشن کرده و حقیقت گفته های ما جدا شده ها در رابطه با رفتارهای ضد بشری این فرقه در درون مناسبات و تشکیلات و جنایتکار بودن سران این فرقه به اثبات می رسد. پنجم: رجوی و سران فرقه مافیایی در پادگان اشرف بهتر از هر کس می دانند که در صورت باز شدن درب اسارتگاه اشرف و در اولین فرصت توسط همین اعضاء باز خواست خواهند شد و اولین کسانی که بر علیه رجوی و دیگر سران فرقه شکایت خواهند کرد ومناسبات فرقه گرایانه و ضد بشری رجوی را افشا خواهند کرد همین افرادی هستند که اکنون رجوی انها را به اسارت گرفته و به همین خاطر تمام تلاش خود را بکار میگیرد تا یک نفر هم از جهنم رجوی ازاد نشود. ششم: از انجایی که نه صدامی هست که اعضاء را با فرستادن به زندان ابوغریب و یا میدان مین ایران و عراق بترسانند و نه سلاحی هست که اعضاء را با ان سرگرم کنند سران فرقه علاوه بر مشکلات کنترل نیرو که قبلآ داشتند حضور خانواده ها در جلو درب اسارتگاه فرقه رجوی یک مشکل بزرگی را روی میز سران فرقه گذاشته که این مشکل پیامدهای جدی برای سران فرقه دارد ؛ کنترل اعضاء تا فرار نکنند؛ توجیه اعضاء به شیوه فرقه تا چطور خانواده ها را به جای دشمن به اعضاء تلقی کنند؛ گذاشتن هزاران ساعت نشست توجیهی برای اعضایی که خانواده هایشان به جلو درب اشرف امده اند و گرفتن فیلم از انها بر علیه خانواده هایشان که طبعآ این عواقب بدی در روحیه اعضایی که مجبور به مصاحبه شده اند و بر علیه خانواده های خود موضعگیری کرده اند و حتمآ تر و خشک کردن انها بعد از این مصاحبه های کذایی و مهمتر از همه ایجاد بی اعتمادی در میان اعضاء که حتی نمی توانند در مجموعه بهداشتی هم بدون نفر کنترل باشند و… همه اینها تشکیلات رجوی را دچار اشفتگی زیادی کرده که میتوانم حدس بزنم که الان در داخل مناسبات فرقه چه میگذرد و سران این فرقه در اوور پاریس و یا در پادگان اشرف 24 ساعته در حال ریختن طرح و نقشه شوم و نوشتن سناریوخودشان هستند تا چطور بتوانند اسیران اشرف را ولو شده یک روز بیشتر در اسارت نگه دارند. اما انچه در اخبار خواندم و فیلم کوتاهی از این گردهمایی جلو درب اسارتگاه فرقه رجوی دیدم یک نکته خوشحال کننده بود! سران جنایتکار فرقه رجوی مرتکب حماقتی شدند که من از این حماقت فرقه استقبال میکنم و ان اوردن اعضاء اسیر به رو در رویی با خانواده ها! چرا از این حماقت فرقه استقبال میکنم و امید وارم سران این فرقه هر روزبه جای برگزاری نشست عملیات جاری و غسل هفتگی ؛ نشست سرنگونی رژیم که هر هفته توسط سران این فرقه در اشرف برگزار می شد و در بین اعضاء تبدیل به جک شده بود! انها را به جلو درب بیاورد! چون اعضاء اسیر به چشم خواهند دید که انهایی که در جلو درب اشرف هستند بر خلاف ادعاهای سران فرقه مافیایی رجوی نه افراد وزارت اطلاعات هستند نه گردان قدس بلکه پدران و مادران پیر و خانواده هایی که دست خالی با چشمان گریان و حسرت به دل دیدار عزیزانشان به تحصن نشسته اند. از انجایی که سران فرقه با شیادی و کار گذاشتن دستگاههای پارازیت مانع رسیدن صدای خانواده ها به عزیزانشان هستند حداقل با امدن به نزدیک حصارهای درب اشرف می توانند صدای پدر یا مادر خود را بشنوند و مطمئن هستم که اعضاء اسیر با دیدن خانواده های خود و یا با شنیدن صدایشان در درون خود دچار تحول خواهند شد که این میتواند شروع تصمیم برای گسستن از فرقه رجوی باشد. به هر روی انچه در روز شنبه 20 اذر در جلو درب اسارتگاه رجوی اتفاق افتاد نوید ازادی اسیران فرقه رجوی بود و اینکه سران فرقه باید بدانند تا ابد نمی توانند انسانها را برای ادامه خوش گذرانی های خودشان قربانی کنند و اگر سران فرقه دل به یک عده جنگ طلب و سرویسهای جاسوسی و اسرائیل بسته اند و پشت گرمی؛ باید بگویم که بد جوری اشتباه کردید از اینها برای شما ابی گرم نخواهد شد و ارزوی رسیدن به قدرت را به گور خواهید برد چون رجوی و سران این فرقه مافیایی و جنایتکار از خدا و خلق بریده و هم کاسه صدام شد و رجوی کتاب خدا را تحریف کرد تا به امال و امیال کثیف خودش با زنان برسد ؛ کسی چون رجوی در درون مناسبات خودش انسانهای بیگناه را زندان و شکنجه می کند ؛ کسی چون رجوی خانواده های اعضاء را سگان زنجیری خطاب میکند و کسی چون رجوی برای بستن دهان منتقدان و مخالفان خودش هر تهمت و افترا میزند و چون رجوی به همه دروغ می گوید تا خودش را بی گناه جلوه بدهد و چون رجوی و سران این فرقه برای رسیدن به نیات پلید خودشان حاضر هستند انسانهای بیگناه را به کشتن بدهند و دستور خود سوزی بدهند و چون رجوی و سران این فرقه برای ادامه زندگی خفیف و خائنانه خود حاضر هستند خود را به هر شکلی که مورد پسند ارباب باشد در می اورند و چون رجوی و سران این فرقه انسانها را به بردگی گرفته اند تا به اسم مبارزه از انها سود ببرند و خودشان دراروپا وامریکا در ناز و نعمت باشند اما انها را از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم کنند و دهها چون دیگر ؛به همین خاطرمطمئن هستم که رجوی پایان خوبی نخواهد داشت چون این حکم خدا؛ حکم تاریخ و حکم طبیعت هست. به سران فرقه و جیره خواران فرقه میگویم اگر باور ندارید این تاریخ را یاداشت کنید و یا به خاطر بسپارید. در اینجا جا دارد ضمن قدر دانی از استقامت این خانواده ها تشکر کنم از همه ارگانهای حقوق بشری بطور خاص از انجمنها و ارگانهای عراقی که ازخانواده های اسیران اشرف حمایت کردند و در عراق پشتیبان انها هستند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا