بازگشت

 • مجاهدین خلقUN و پروسه تعیین تکلیف

  UN و پروسه تعیین تکلیف

  UN و پروسه تعیین تکلیفامید پویا، سایت مجاهدین اس دبلیو، بیست و هفتم مارسبر اساس اظهارات یک عضو جدا شده، پروسه تعیین تکلیف افراد مستقر در تیف آغاز شده است. این روند در صورت تسریع و اعزام این افراد به کشورهای دیگر می تواند تاثیرات…

 • مجاهدین خلقجداشدگان، خاری در چشم رجوی

  جداشدگان، خاری در چشم رجوی

  جداشدگان، خاری در چشم رجویسایت پرونده سیاهرجوی با حیله وفریب نسلی را به ا نحراف وتباهی کشاند، جوانانی که می توانستند برای این آب وخاک مثمرثمر واقع شوند واز سرمایه های ملی میهن بودند را با تبلیغات فریبکاری تمام عیاردزدید، آنان را در اردوگاه های…

 • مجاهدین خلقتوهین و اهانت به خانواده‎ ها چرا؟

  توهین و اهانت به خانواده‎ ها چرا؟

  توهین و اهانت به خانواده‎ ها چرا؟سایت پرونده سیاهاخیرا فرقه تروریستی رجوی در اغلب سایت های خود محل استقرار جدا شدگان وناراضیان معروف به تیف را چراگاه نام نهاده وتمامی خانواده های که برای دیدن فرزندان خود به آنجا می روند ویا تماس می گیرند…

 • مجاهدین خلقسرمقاله نشریه نجات یافتگان شماره20

  سرمقاله نشریه نجات یافتگان شماره20

  سرمقاله نشریه نجات یافتگان شماره20 (ژانویه 2006)ایران اینترلینک، بيست و يکم ژانويهیکی از مقاله‎های این ماه که فعالیت‎های انجمن قربانیان مجاهدین خلق را بررسی کرده بعضی از خاطرات خاص را یادآوری نموده است.یکی از چیزهایی که از فعالیت‎های سال گذشته روشن است این است که…

 • مجاهدین خلقآزموده را آزمودن خطاست

  ترفندها لو رفته وشناخته شده فرقه تروریستی مجاهدین خلق

  پاشیدن بذر نفاق، خراب کردن پل های پشت سر افراد، گرفتن اعتراف اجباری، گواهی ومدرک واین قبیل ترفندها لو رفته وشناخته شده فرقه تروریستی رجوی است. ریل شناخته شده ای که سالیان سال بکار گرفته شده وتبدیل به یک تاکتیک سوخته شده است واین دست…

 • مجاهدین خلقکمپ امریکایی، کابوس مرگ‎بار رجوی

  کمپ امریکایی، کابوس مرگ‎بار رجوی

  کمپ امریکایی، کابوس مرگ‎بار رجویسایت پرونده سیاهاز روزی که استراتژی رجوی به علت اشتباهات بنیادی سر به گل نهاد وصدای خرد شدن استخوان های پوسیده تشکیلات همه جا را فرا گرفت، سران وارفته فرقه تروریستی به دست وپا افتادند تا از طریق بر گزاری مراسم…

 • مجاهدین خلقراز اشک‎ها

  راز اشک‎ها

  راز اشک‎هاجواد فيروزمند به مژگان همایونفر ***چشم هایم را نمی بندم اشک هایم را نمی بارم از خنده لب فرو نمی بندم همان شکوه دیرین را میهمانم من عاشقانۀ کهن چشمه ای که با تلاوت عشق جوشید راز زخم های پارین را چگونه بر گونه…

 • مجاهدین خلقخطاب به فرشید

  خطاب به فرشید

  خطاب به فرشید ضد مجاهد و ضد ضد مجاهدو ضد رژیم و ضد ضد مرگ وبقیه ضد هاهادی شمس حائری، اول نوامبریکبار گفتم که لطفا شما برای ما نسخه مبارزه با رژیم نپیچید و پز مبارزه با رژیم ندهید و مثال آوردم که پیش قاضی…

 • مجاهدین خلقانجمن نجات را بهتر و بیشتر بشناسید!

  انجمن نجات را بهتر و بیشتر بشناسید!

  انجمن نجات را بهتر و بیشتر بشناسید!جستاری درباره ی اهداف و آرمان انجمن نجات انجمن نجات ؛ گلوی سبز خزان زدگانی است که میل به شکفتن دارند. انجمن نجات ؛ گلوی رسای همه ی جوانان اسیری است که به شوق رهایی از قفس ظلمانی تشکیلات…

 • مجاهدین خلقوظیفه ما در مقابل

  وظیفه ما در مقابل”خط جدید گشتاپوی مجاهدین” چیست؟”

  وظیفه ما در مقابل خط جدید گشتاپوی مجاهدین چیست؟کانون آواهفته گذشته مطلبی را در مورد افشای خطوط جدید گشتاپوی مجاهدین نوشتم. در آن مقاله اشاره کردم که:راه اندازی این سایت ها، از جمله سایت ایران ـ افشاگر ، دو منظوره خواهد بود. یعنی هم جنگ…

 • مجاهدین خلقاپوزیسیون یا جداشدگان

  اپوزیسیون یا جداشدگان

  اپوزیسیون یا جداشدگانسایت پرونده سیاهفرقه تروریستی رجوی بدلیل عملکرد منفی خود خصوصا عدول از اصول وخود فروشی سیاسی و اید ئولوژی ابتدا به صدام واکنون هم در جاسوسی در خدمت امپریالیزم، و خیانت به آرمانهای که از روز اول مجاهدین برای آن و حول آن…

 • مجاهدین خلققـیمت یک مزدور

  قـیمت یک مزدور

   قـیمت یک مزدور حميد نکته بين، چهارم اکتبر( قسمت اول : پروسه کوتاه وادادگی! )مقدمه اول :اینجانب حمید نکته بین در پیشگاه تمامی مزدور ستیزان اعلام می کنم برای مدتی مزدور شده بودم تا هیجانات ناشی از آن را درک کنم ضمن اینکه به پول…

دکمه بازگشت به بالا