Home » Albania » Albania’s destabilization? You have forgotten hundreds of Mojahedin!

Albania’s destabilization? You have forgotten hundreds of Mojahedin!

Day after day somebody articulates a scenario about the destabilization of Albania. Someone talks about the Serbian scenario, others about the Russian scenario… but nobody mentions a time bomb, which is several hundred terrorists, known as the Mojahedin from Iran, brought to our country under the umbrella of ‘humanitarian aid’.

In many countries, this group continues to be known as a terrorist organization and to be treated as such. They are known especially for war crimes against their own country on behalf of Saddam Hussein in the Iran-Iraq war.

Today, a considerable part of this army is located on the outskirts of Tirana and they move freely in the capital and other cities, becoming the cause of tension between Iran and Albania. From Tirana, this organization conducts activity to overthrow Tehran’s government, which places our country in a hostile position without any need. We can observe them in their distinctive clothing in the capital’s streets, they move in small or large groups, but never alone. They have no family and obey as a typical military organization.

So, as we calculate a Russian, a Serbian or any other scenario, it is not a bad thing to bear in mind that this foreign army – we repeat, considered for long time as a terrorist organization by the EU, US, Canada, and Great Britain, etc – is today deployed and active inside of Tirana!

Destabilizim i Shqipërisë? Keni harruar qindra muxhahidinët!

Po artikulohet ditë pas dite kohët e fundit një skenar destabilizimi i Shqipërisë. Dikush flet për skenar serb, të tjerë për skenar rus….por askush nuk përmend një minë me sahat, që janë disa qindra terroristë, të njohur si muxhahedinët nga Irani, dhe që janë sjellë në vendin tonë nën petkun e “ndihmës humanitare”

Në shumë vende ky grupim vazhdon të njihet si organizatë terroriste e të konsiderohet si e tillë. Ata janë të njohur sidomos pèr krime lufte kundër vendit të tyre, për llogari të Sadam Huseinit në luftën Iran – Irak.

Sot, një pjesë e konsiderueshme e kësaj armate ndodhet në rrethinat e Tiranës dhe lëviz e lirë në kryeqytet e qytete të tjera, duke u bërë objekt tensioni mes Iranit dhe Shqipërisë. Nga Tirana kjo organizatë zhvillon aktivitet për përmbysjen e pushtetit të Teheranit, gjë që e vendos vendin tonë në një pozitë armiqsore, pa qenë nevoja. Ju ka qëluar t’i shihni me veshjet karakteristike udhëve të kryeqytetit, tek lëvizin në grupe të mëdha ose të vogla, po kurrë vetëm. Ata nuk kanë familje dhe i binden një organizimi tipik ushtarak.

Pra ndërsa llogarisim një skenar rus, apo serb a kushedi ç’tjetër, s’është keq të mbajmë parasysh edhe. Këtë ushtri të huaj, e përsërisim, të konsideruar për shumë kohë si organizatë terroriste nga BE, SHBA, Kanada, Britani e madhe etj, sot e kemi të dislokuar dhe aktive brenda në  Tiranë!

PA RRENA, Albania, Translated by Iran Interlink

You may also like

Leave a Comment