مرور

انجمن نجات مرکز اراک

خاطرات اسارت فواد بصری – قسمت دوم

با پذيرش قطعنامه، نفرات خيلی زيادی زن و مرد تحت پوش عمليات سرنگونی از خارج به عراق منتقل کردند در مقرها با کم بود جا مواجه بودند نفرات جديد شب ها در سالن غذا خوری استراحت می کردند . رجوی در رابطه با عمليات نشست توجيهی را در سالن اجتماعات…

خاطرات اسارت فواد بصری در مجاهدين – قسمت اول

در مقری ما را گذاشته بودند که از بيرون شبيه به زندان بود. به لحاظ روحی خسته شده بودم احساس می کردم ذهنم به تدريج از کار می افتد رفتم با حجت موضوع فضای بسته ونبود تفريح در مقر را مطرح کردم پاسخ داد مناسبات ما همين است غير از اين نمی تواند…