اضمحلال فرقه رجوی

جنازه فرقه رجوی در سردخانه تاریخ – قسمت سوم

سرانجام تعین تکلیف نهایی اسیران فرقه تروریستی رجوی و جمع شدن بساط شیادی اشرف درعراق باسرعت به سرانجام خود نزدیک می گردد _ چنین سرانجامی ممکن نشد مگر با مقاومت و پایداری خانواده اسیران این فرقه که مدت یکسال است درشرایط ناامن عراق با امکانات اندک وابتدایی خود همچنان به بست نشینی ادامه می دهند _ چنین تحصنی طبعا تا آزادی اسیران وتحت تعقیب قرارگرفتن سران ترور توسط دستگاه قضایی عراق ادامه خواهد یافت. باید بردستان این مادران وپدران رهایی بخش بوسه زد واز انها سپاسگزاری نمود. ظهور و فروپاشی فرقه مذهبی تروریستی رجوی _ تحولات عراق و فرقه رجوی گرچه ریزش نیرو و سقوط فرقه خائن ومنفور رجوی بعد از شکست حمله احمقانه وجنایتکارانه فروغ به خاک ایران درمرداد ماه 1367 آغاز شد ولیکن با حمله نیروهای ائتلاف و فروپاشی حکومت صدام درسال 2003 این فروریزی وارد مرحله تازه ای گردید _دوره ایکه حال وخیم ودرحال مرگ امروز این فرقه آخرین نمایه آن می باشد. نگاهی کوتاه به عملیات خائنانه فروغ و رخدادهای ناشی از آن _ نگاهی به متن های گذشته. درتاریخ 14 تیرماه 1367 دولت ایران قطع نامه 598 را پذیرفت وتجاوزگری رژیم صدام وجنگ ایران وعراق متوقف گردید _ فرقه تروریستی رجوی که مخالف توقف جنگ بود وادامه انرا تبلیغ می کرد بااین رخداد به حالت سراسیمگی ودرماندگی افتاد زیرا که توقف جنگ و صلح بین ایران وعراق موجودیت این فرقه راکه بعنوان بخشی از زائیده جنگ بود با چالش جدی مواجه می کرد _ بهمین دلیل سرکرده فرقه درتاریخ پانزدهم تیرماه 1367 به دست بوس اربابش صدام شتافت تا مجوز حمله نظامی به ایران در" زمان آتش بس " را از او دریافت نماید _ گفتگوهای صدام واین مزدور اجاره ای به نتیجه رسید وصدام قول داد همه گونه کمک های نظامی _ اطلاعاتی و همچنین پشتیبانی هوایی جهت این حمله دراختیار این فرقه بگذارد _ قول وقرار صدام اما یک شرط داشت وآن اینکه این حمله بایستی فورا وحداکثر تادوهفته انجام گیرد _ البته هدف صدام از این مهلت گزاری این بود که می خواست با قربانی کردن این تروریست ها برای همیشه از شرشان خلاص گردد. بهر روی فرقه رجوی فراخوان داد وحدود 120 نفرازطرفدارانش را از امریکا واروپا نیز به عراق کشاند تا این افراد راهم درکنار دیگرقربانیانش به مسلخ بفرستد _ درشب حمله سرکرده فرقه دریک توهم مالیخولیایی به قربانیان قول داد که ظرف سه روز رژیم اسلامی را سرنگون نموده ایران را آزاد ودرمیدان آزادی سخنرانی کند! _ یکی از نکات بسیار دردناک ودرعین حال خنده دار این حمله احمقانه این بود که فراخواندگان از امریکا واروپا آنقدر ساده ونادان وناآگاه بودند که باور کرده بودند این حمله منجربه سقوط رژیم اسلامی می گردد بنابراین هم کلیه وسائل شخصی ازجمله آلبوم های عکس های خانوادگی خود را به جبهه جنگ آورده بودند وهم برای افراد فامیل خود درایران سوغاتی و کادو تهیه کرده بودند! بنابرخاطرات کسانی که توانسته بودند از این حمله جان سالم به دربرده واز چنگال فرقه رجوی بگریزند دوکامیون نظامی فقط سوغاتی ها ووسائل شخصی این فریب خوردگان رابه صحنه جنگ حمل کرده بودند!
حمله نظامی مشترک ارتش صدام _ رجوی درتاریخ دوم مرداد 1367 آغاز شد و ظرف سه روز باشکست مفتضحانه به پایان رسید وحاصل این تهاجم کشته شدن نزدیک به دوهزارنفرازمهاجمان و زخمی ومعلول شدن ده ها نفراز حمله کنندگان بود _ وبقیه مهاجمین هم به شتاب فراوان از خاک ایران گریخته ودوباره به آغوش ارباب خود صدام و به خاک عراق بازگشتند. حمله محکوم به شکست فروغ باعث ظاهرشدن و نمود نارضایتی در بین بجاماندگان این حمله گردید_ سرکرده فرقه رجوی پس از این شکست حقارت آمیز درجمع بقایای خود اعلام نمود که دلیل شکست دلبستگی حمله کنندگان به عنصرخانواده بوده است! وبنابراین برای توجیه این عمل جنایتکارانه خود نقشه تازه ای تحت عنوان " انقلاب ایدئولوژیک" نمود که بنابرمواد آن همه افراد متاهل باید از همسران خود طلاق می گرفتند _ طلاق اجباری اما باعث شدت یافتن اعتراضات دربین بجاماندگان گردید و درهمین راستا بین سالهای 1367 _ تا 1372 ده ها نفر از مناسبات این فرقه جداشده واز عراق گریختند _ گروهی از مخالفان نیز دردادگاه های این فرقه به شکنجه وزندان ومرگ محکوم گردیدند و تعدادی هم تحویل دستگاه استخبارات عراق گردیده ودرزندان ابوغریب محبوس شدند _ گروهی هم پس از جدایی از این فرقه به ایران بازگشته ومورد عفو وبخشودگی قرارگرفتند.. تعداد اعضای این گروه تروریستی رادرسال 1367 درعراق حدود هشت هزارنفربرآورد نموده اند که از این تعداد گروهی کشته و بقیه نیز یا جدا شدند و یا از این فرقه گریختند بطوریکه جمعیت شناسایی شده این گروه درسرشماری سال 2003 توسط ارتش امریکا 3400 نفرمحدود گردید. طی سال های 2003 بدین سو دست کم نزدیک به هزارنفرازاعضای سابق وگریخته ازاین فرقه تحت نظرصلیب سرخ به میهن خود بازگشته ومورد عفوقرارگرفته وهم اکنون به گذران زندگی طبیعی خود درایران مشغولند. حمله نیروهای ائتلاف و عقیم ماندن عملیات انتحاری فروغ 2 پس از حمله نیروهای ائتلاف به عراق از آنجائیکه اعضای این فرقه بعنوان یک گروه تروریستی وبخشی از ارتش مفلوک عراق مورد شناسایی قرارگرفته بودند توسط ارتش امریکا رصد شدند _ سرکرده این فرقه دستور داد همه نیروهاراهی مرزهای ایران گردند وبخاک ایران حمله کنند! _ این نیروها درراه رسیدن به مرزایران توسط ارتش امریکا متوقف گردیدند _ امریکایی ها به این نیروهای درمانده دستور دادن با برافراشتن پرچم سفید تسلیم جملگی راهی قرارگاه اشرف گردند _ سرکرده گان فرقه پس از قبول تسلیم و آتش بس از خاک عراق گریختند _ مسعود رجوی با سی وسه نفرازنزدیکانش درخانه صدام درکشور اردن مخفی گردیدند ومریم قجرتروریست نیز باتعدادی از گماشتگانش باشتاب از کشور اردن به فرانسه فرارکردند _ پس از متمرکز شدن ارتش لت وپار و از هم گسیخته رجوی دراشرف این قرارگاه توسط نیروهای امریکایی محاصره وخلع سلاح گردید _ نیروهای امریکایی دراردیبهشت سال 1382 دوهزار اسلحه سنگین ونیمه سنگین وده ها هزار اسلحه سبک اهدایی صدام معدوم را ازبقایای این فرقه باز پس گرفتند. پس از تحویل اسلحه و مهمات به امریکایی ها افراد مایوس ودرمانده فرقه رجوی درقرارگاه تروریستی اشرف علیه سرکردگان فرقه شورش کردند که درنتیجه تعداد دست کم پنجاه نفراز این معترضین دستگیر وشکنجه شده و توسط تشکیلات فرقه رجوی به مرگ محکوم گردیده وبه قتل رسیدند. ارتش آمریکا پس از پنج سال حمایت وحفاظت وسرپرستی از افراد این فرقه سرانجام دردسامبر 2008 بنا بر قرارداد امنیتی خود با دولت عراق پرونده امنیتی و حفاظت از اسیران بجامانده از این فرقه را رسما دراختیار ارتش ونیروهای امنیتی عراق قرارداد واخرین رشته های امید این فرقه نیز پاره گردید. جنازه فرقه رجوی درسردخانه تاریخ وآخرین تحولات درمورد این فرقه منفور تروریستی. سال 2011 بی شک سال جمع شدن اسارتگاه اشرف وآزادی اسیران این فرقه می باشد _ از دسامبر 2010 تحولاتی پیرامون سرانجام این فرقه درحال انجام است که فهرست وار چنین هستند 1- تحصن یک ساله خانواده اسیران فرقه رجوی درعراق مورد پشتیبانی سازمان های مدافع حقوق بشر و مردم عراق قرار گرفت. 2- بنا بر گزارش سایت عدن تایمز بخشی از مزدوران فرقه رجوی باکمک امریکا تحت مزدوری علی عبدالله صالح دیکتاتور حاکم بریمن قرارگرفتند تا دولت یمن از آنها جهت سرکوب شیعیان حوثی استفاده نماید. 3 – بنابر یک خبر کاملا موثق وتائید شده سرکرده فرقه رجوی و سی ودوتن از همراهانش دردسامبر 2010 از کشور اردن اخراج گردیده وبا نام وگذرنامه اردنی وارد کشور ایسلند درقطب شمال گردیدند. 4- بنابرگزارش موثق دیگری بخشی از مزدوران رجوی توسط امریکا درژانویه 2011 وارد کشور عربستان سعودی شدند _ ارتش ودولت این کشور عربی قراراست از این مزدوران برای حمله به محل استقرار شیعیان حوثی استفاده نماید. 4- بنابرگزارش آقای بهزاد علیشاهی از اردوگاه فرقه رجوی درپاریس تازگی دوقبر موازی دراین قرارگاه حفرشده و تزئین گردیده است _ مریم قجر مبتلا به بیماری سرطان وهمچنین نوعی بیماری خون است. 5- تداوم خیانت سرکردگان فرقه رجوی درکاسه لیسی وپای بوسی سیاستمداران اخراجی وجنگ طلب امریکا _ اسرائیل مانند بولتن و ونوشتن واجرا وتدوین فیلم مستند " ایرانیوم " مبنی بر تبلیغ برای تشویق به حمله نظامی به ایران _ درباره فیلم و نقش فرقه رجوی _ اسرائیل وجنگ طلبان بازنشسته امریکایی به آینده موکول می کنم. خروج آخرین نیروهای آموزشی امریکا از عراق تا اخرسال 2011
بنابرقرارداد امنیتی بین عراق وامریکا آخرین سربازهای امریکایی باید تا دسامبر سال جاری عراق را ترک نمایند _ چنین تحولی البته باعث ناراحتی وعصبیت ویاس و وحشت وسرخوردگی سران فرقه رجوی گردیده است _ فرارسرکرده فرقه و تنی چند از همراهانش درماه دسامبر 2010 میلادی از کشور اردن به جزیره ای درقطب شمال (ایسلند) با مدارک شناسایی جعلی را باید درهمین راستا مورد توجه قرارداد _ نیروهای امریکایی گرچه درسال 2003 این پایگاه تروریستی را محاصره وافراد تسلیم شده آنرا خلع سلاح نمودند ولیکن برخلاف قوانین بین المللی که انحلال ودستگیری سران گروه های مزدور را تجویز می کند _ نه تنها چنین نکردند بلکه مدت پنج سال بگونه ای علنی و طی سه سال اخیر بگونه ای نیمه پنهان مزدوران اجاره ای صدام را مورد حمایت همه جانبه قرارداده واز آنها سرپرستی نمودند. نتیجه = فرقه تروریستی رجوی که از ابتدای سال 1358 درایران پا به عرصه وجود گذاشت درسال 1382پس از سقوط صدام عملا از هم فروپاشید و سران این فرقه به اردن وفرانسه گریختند _ پس از تعین تکلیف اسارتگاه اشرف طی چندماه آینده نوبت به تحت تعقیب قرار گرفتن سرکرده فراری این فرقه _ مریم قجر فرماندهان ترور و شکنجه گران و بازجویان این فرقه خواهد رسید _ دراین مرحله باید پرونده بیش از دودهه این گروه خطرناک تروریستی دردادگاه های کشور عراق به جرم جنایت وکشتارمردم ایران وعراق گشوده شود _ دستگاه قضایی دولت عراق صدها برگ مدارک مستند از دخالت این گروه درعملیات تروریستی ازسال 2003 بدین سو وهمچنین صدها شکایت نامه از طرف قربانیان این فرقه ومستندات بسیاری از مزدوری اعضای این فرقه برای رژیم سرنگون شده صدام دراختیار دارد _ چنین مستنداتی می تواند باعث دستگیری سران فراری این گروه از طریق پلیس بین الملل گردد. به امید جمع آوری هرچه زودتراسارتگاه اشرف وآزادی اسیران وتحت تعقیب قرارگرفتن سران این فرقه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا