مسعود رجوی

شناخت شخصیت و سرانجام مسعود رجوی خائن و جنایتکار

بانگاهی به تاریخ و نظری به مرگ بدنامان ودیکتاتور وجلادان وآدمکشان تاریخ به درستی درخواهیم یافت که اینگونه افراد قبل ازدچارشدن به مرگ فیزیکی دچار مرگ عقیدتی وشخصیتی گردیده اند _ فاصله وزمان مرگ شخصیتی تا مرگ فیزیکی دربین این افراد گرچه می تواند متفاوت باشد ولیکن آنچه مسلم است اینست که اینگونه افراد پس از مرگ عقیدتی _ شخصیتی اگر سالها نیزهمچنان زنده باشند زندگی آنها معمولی وطبیعی نیست وتارسیدن زمان مرگ فیزیکی درمخفی گاه ها نوعی روزمره گی وزندگی گیاهی توام با ترس و وحشت و نگرانی را سپری می کنند. درجایی خواندم که اینگونه افراد درحقیقت مرده وجنازه هایی هستند که درانتظار تدفین شدن می باشند. گرچه مثال ونمونه دراین مورد فراوان است ولیکن من فقط جهت کوتاهی سخن به نمونه " پل پوت "رهبرخمرهای سرخ اشاره می کنم _ این شخص جنایتکار برای پیاده کردن یکی از شعارهای مائوتسه تونگ تحت نام " بوسیله روستاهاباید شهرها را تسخیر کرد" پس از به قدرت رسیدن در کامبوج دستور داد شهرها را تخریب کرده وبه صورت روستا درآورند او شهرنشینان را "طبقه ای فاسدوضدانقلابی " ودستور قتل عام افراد شهرنشین راصادر کرد که به باور او به دلیل خورده بورژوا بودن نمی توانند " انقلاب راهضم نمایند" بنابر آماری که بعد از سقوط او منتشر گردید دست کم "سه ملیون کامبوجی" به دلیل شهرنشین بودن قتل عام گردیدند _ او تنها کودکان را از این حکم مرگ مصون داشت تا بتواند باورهای مالیخولیایی خود را به ذهنیت جوان این قشر تلقین نماید. سرانجام پس از چندین سال جنایت حکومت انقلابی! او سقوط کرد واین فرد با تنی چند از نزدیکانش به منطقه ای دوردست وجنگلی درمرز فرار کرد تا زندگی مخفی وگیاهی خود را درنهایت درماندگی وشکست دنبال کند _ پل پوت درواقع زمانی مرد که درپیاده کردن طرح های ضدانسانی خود شکست خورده وفرار کرد _ گرچه چندین سال بعد خبر مرگ فیزیکی او دریک جنگل دوردست منتشر گردید. چنین نمونه ای بصورت کمدی آن همانند است با زندگی وسرانجام فردی بنام "مسعودرجوی " است با این تفاوت که گرچه پول پوت دراثر یک به هم ریختگی وسقوط حکومت سیهانوک در کامبوج به قدرت رسید ولی مسعود رجوی درآرزو وجهت دست یابی به قدرت سیاسی ودرراستای پیاده کردن شعار " سرنگونی رژیم "مدت سی سال است به جنایت وخیانت ومزدوری مشغول بوده است _ مسعود رجوی نیز پس از اشغال عراق وسرنگونی رژیم دوست وهمخونش صدام و اعدام او که مساوی بود با شکست کامل طرح های او دچار سکته مغزی گردید وبه حالت مرگ فرورفت _ حال وروز مسعود رجوی هم اکنون نیز همانند پول پوت است بااین تفاوت که پول پوت دوران مرگ فیزیکی خودرا درمحلی متروک درمرزکشور خود سپری کرد ولی مسعود رجوی جنایتکار مجبوراست این دوران را درمحلی بافاصله هزاران کیلومتر از محل به دنیا آمدن خود بگذراند تا خبر مرگ فیزیکی و چال کردن جنازه متعفنش به گوش دیگران برسد. مسعود رجوی کیست ودوران زندگی خفت بارش راچگونه گذرانده است؟ مسعود رجوی درسال 1328درشهرکوچک طبس بدنیا امد _ در19 سالگی به سازمان مجاهدین پیوست درسال 1350 ودرپی فروپاشی سازمان دستگیر گردید این فرد پس ازهمکاری باساواک ولودادن دوستان خود و تقاضای عفو ملوکانه به زندان دراز مدت محکوم گردید _ درسال 1357 پس از بازشدن درب زندانها کلیه خلاف کاران ازجمله این فرد ودوستانش از زندان بیرون آمده و دوباره سازمان متلاشی شده مجاهدین را بنیان گذاری کردند. نمودارهای شخصیتی مسعود رجوی مسعود رجوی موجودی است تشنه قدرت و معروفیت و برای رسیدن به قدرت حتی دراندازه های یک کرسی درمجلس حاضر است دست به جنایت وکشتاربزند _ درسال 1358 بعنوان نماینده مردم تهران کاندیدای انتخابات مجلس گردید که علیرغم حمایت گروه های چپ نتوانست رای لازم راجهت ورود به مجلس بدست آورد _ درسال 1359 ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور منتخب مردم ایران را فریب داد تا به کمک هم رژیم را سرنگون کنند! در28 خرداد شصت پس از شکست درفازسیاسی ودرپی نزدیکی به بنی صدر اعلامیه شماره25سیاسی _ نظامی صادرکرد و سازمانش را وارد فاز سرنگونی رژیم نمود که این نمایش همچنان سی سال است ادامه دارد! مسعود رجوی بسیار بزدل و ترسو است _ سواد این شخص درحد خواندن ونوشتن است _ اوبسیار کینه جو وعاشق جنگ و خشونت و تروراست _ او درعین حال بسیار خودخواه و جان دوست است وحاضر است به خاطرزنده بودنش هزاران نفررابه کشتن بدهد _ اگر بخواهیم کلیه ضعف های شخصیتی رنگارنگ افراد را درکنار هم قرار دهیم مسعود رجوی همه نقایص و ضعف های فردی را یکجا در خود دارد. مسعود رجوی راباتوجه به تاریخچه زندگی اش می توان چنین تعریف نمود _ مسعود رجوی اوج ونهایت وآخر رذالت _ پستی _ فرومایگی _ دنائت _ شیادی _ دروغگویی _ فریبکاری _ دجالیت_ بی سوادی _ نادانی وحماقت _بزدلی _ پاچه خواری _ سرسپردگی _ مزدوری _ زن ستیزی _ بلاهت _ دریوزگی _ عهد شکنی _ خیانت _ ریاکاری _ بیشرمی و…. می باشد. چنین جانورکم یابی درعمرننگین وسراسر جنایت وخیانت خود همیشه زائده وسربار بوده است و زندگی خفت بارش به مزدوری وبیکاری و بی عاری سرسپردگی گذرانده است. مخفی گاه مسعود رجوی درکجاست؟ گاها دیده شده برخی این سئوال را مطرح می کنند که رجوی کجاست؟ مسعود رجوی درسال 1360 ازایران به فرانسه گریخت _ درسال 1364 ازکشورفرانسه اخراج و وارد عراق گردید وتا سال 2003 درآن کشور زندگی می کرد. مسعود رجوی درسال 2003 بوسیله امریکایی ها و با توجه به نزدیکی قبلی این فرد با ملک حسین پادشاه فوت شده اردن به آن کشور فراری داده شده است _ مسعود رجوی با توجه به اسنادی که در اختیار دولت عراق قرار دارد تا اواخرسال 2010 درخانه رغد صدام (دخترصدام) به زندگی توام باخفت وخواری راسپری می کرده است _ دراثر فشار دولت عراق به پادشاه اردن جهت تحویل نامبرده ملک عبدالله درسال 2008 از مسعود رجوی و32 تن از محافظانش خواست که کشوراردن راترک گویند _ طی سال های 2003/2008تلاش مشترک امریکا اسرائیل برای اسکان دادن این جنایتکار دنبال گردیده ودرنهایت دراواخر سال 2010 مسعود رجوی و32 نفراز همراهانش پس از اخراج ازاردن با گذرنامه اردنی خاک آن کشور ا ترک کرده ودر کشور ایسلند (جزیره ای درقطب شمال) درساختمانی متعلق به دولت اسرائیل اسکان داده شده وتحت حفاظت قرارداشته و زندگی خفت بار وگیاهی خود را سپری می کند. برخورد دوگانه امریکا باتروریسم وتروریست ها آنچه مسلم است وجای هیچگونه تردیدی درآن وجود ندارد اینست که امریکا طی این سالها از مسعود رجوی حمایت وحفاظت کرده است _ این فرد شیاد درآخرین نوشته که به او نسبت داده اند درکنار روضه خوانی برای بهمن عتیقی که به دستور خود او درتصفیه 19 فروردین کشته شده است اشاره ای می کند به: حصرخانگی هشت ساله!خود _ چنین ادعایی از آن جهت قابل توجه است که نشان می دهد نگاهداری وحفاظت از این فرد طی این سالها مشروط بوده وبه دلایلی نمی توانسته بطورزنده سخن بگوید ویا تصویرش پخش گردد. برای من بعنوان یک ایرانی هدف امریکا از پناه دادن به این جنایتکار خائن وتروریست تحت تعقیب بین المللی روشن نیست؟_ امریکا درحالی این فرد جانی را طی این هشت سال درپناه ومحافظت خود قرارداده که ادعای مبارزه با ترور و تروریسم را می نماید. امریکا مسعود رجوی را تحویل مراجع قضایی عراق نماید در اینجا به مسئولین امریکایی هشدار می دهم خطروجود مسعود رجوی کم تر از بن لادن نیست _ درست است که شمادقیقا تحرکات این تروریست را زیر نظر دارید ولیکن از آنجا که این تروریست رهبری یک فرقه خطرناک را نیز بعهده دارد لذا مسئولیت هرگونه اتفاقی (از جمله حوادث سال 88 و90) درمورد افراد اسیر دراین تشکیلات تحت امراو بعهده شماست که طی این سالها بجای تحویل سرکرده فرقه به دستگاه قضایی عراق از او و پادگان تروریستی اش محافظت کرده اید _ بنابراین همانند گذشته هشدار خود را تکرار می کنم برای حل وضعیت نهایی ومسالمت آمیز جمع آوری قرارگاه اشرف بهترین وکوتاه ترین راه تحویل این فرد به دستگاه قضایی عراق است. پناه دادن به مسعود رجوی توسط امریکا را فراموش نخواهیم کرد. تنها درچنین صورت است که امکان هرگونه تحرک تروریستی ازجانب این تشکیلات محدود خواهد گردید وگرنه این شخص چنان جنایتکار خبیثی است که برای فراری دادن بازجوها وشکنجه گران و رهبران ترور مستقر در صحنه حاضر است تعداد بیشتری از این اسیران را قربانی کند و طبعا نقش شما بعنوان حامی این فرقه از نظر دور نخواهد ماند… مسعود رجوی کم تر از بن لادن ادم نکشته و عملیات ترور انجام نداده است _ چگونه است که شما این تروریست خطرناک را درپناه خود جای داده اید؟ _ مخالفان ترور وتروریسم این عمل شما را بعنوان نوعی پشتیبانی از جنایتکاری که کشتن ده ها هزار ایرانی وعراقی را در پرونده تبهکاری خود دارد فراموش نخواهند کرد و روزی این پرده ها کاملا کنار زده خواهند شد و ان وقت این شماهستید که همانند ماجرای کودتای 28 مرداد باید پاسخگوباشید. نتیجه: به باور نویسنده مسعود رجوی پس ازسقوط حکومت اربابش صدام مرده است وکشیدن جنازه او توسط امریکا واسرائیل از این مخفی گاه به آن مخفی گاه نوعی حمایت از تروریسم وبی احترامی به مردم ایران بویژه خانواده های ده ها هزارایرانی وعراقی است که به فرمان این جنایتکار به قتل رسیده اند _ رجوی سالهاست مرده است _ گرچه شاید هنوز لاش مرده متعفنش چال نشده باشد _ بنابراین بهتر است بجای مطرح کردن گاه وبیگاه این جنایتکار قرن به افشای تحرکات مریم قجر تروریست بپردازیم که چندسالی است خورده های آن جنایتکار فراری را نشخوار می کند و تلاش می نماید با شیادی بر بیش از سه دهه جنایات این فرقه خط بطلان کشیده وخود را طرفدار دموکراسی و سکولار! جابزند _ افشای تحرکات وارتباطات این زن تروریست مزدور صدام وامریکاواسرائیل را با جدیت دنبال کنیم. هرتیر قلمی که به سوی این زن خلافکار پرتاب شود بیشک به جنازه مسعود رجوی خائن نیز اصابت خواهد نمود.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا