تلاشهای ضد جداشده ها

روند رو به رشد فروپاشی و سوز و گداز رجویهای خائن

سیمای رسوای دروغ پرداز فرقه تروریستی رجوی در بخش اخبار خود به طرز بی سابقه ای ترس و وحشت خود را از ادامه روند رو به رشد اضمحلال و فروپاشی محتوم این فرقه و فرار و ریزش نیروهایش از کمپ ترانزیت لیبرتی را برابر انظار عمومی به نمایش گذاشت. سیمای ضدآزادی رجویها، با انتشار بیانیه ای، به نقل از کانون ورشکستگان مستمری بگیر،به اصطلاح شورای ملی مقاومت، زمین و زمان را بهم دوخت تا بلکه بتواند قدری از سوزش افشاگریهای اخیر اعضای جدا شده را در افکارعمومی جهانیان بکاهد. دم و دنبالچه های هذیان گوی رجوی مدعی شده اند،که مارتین کوبلرنماینده دبیرکل سازمان ملل به همراه نیروهای یونامی مستقردرکمپ ترانزیت لیبرتی، دست در دست اعضای جدا شده و وزارت اطلاعات، درصدد توطئه ای برای جداکردن اعضا واعزام آنها به خارج ازعراق، به منظورافشاگری برعلیه سازمان هستند. سران درمانده و در گل نشسته فرقه تروریستی که بعد ازتحمل ضربه استراتژیک اخراج از پادگان اشرف بکلی تعادل روحی و روانی خود را ازدست داده، وعملا توجیهی برای این عقب نشینی مفتضحانه، علیرغم آنهمه شعر و شعارهای غلیظ و عربده جویی رجویهای آنچنانی ندارند ودرتنگنای فرار روزافزون نیروها، بدجوری قافیه را باخته اند. به مصداق آن ضرب المثل معروف آی دزد، آی دزد،وبا اتخاذ تاکتیک فرار به جلو سعی دارند، ریزش و فرار نیروها را به عوامل خارج از مناسبات این فرقه مرتبط سازند و پیشاپیش با افشای آن خود را درقبال تاثیرات سیاسی و بین المللی آن از تک وتاب نیندازند.دریک مرور و بررسی اجمالی از روند جدایی و فرار اعضا و حضور آنها درصحنه های اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپایی به خوبی می توان به عمق علت سوزش رجویها پی برد.
رجوی روزی در جریان نشستهای موسوم به طعمه دریک نشست همگانی خطاب به اعضای معترض و خواهان جدایی از فرقه اش گفت: "ما درب خارجه را برای همیشه گل گرفته ایم، فکرنکنید می گذاریم به کشورهای اروپایی بروید و باافشاگری علیه ما هرکدام یک چگوارا شوید.برعکس ما شما را به ایران خواهیم فرستاد تا مارک مزدور وزارت اطلاعات بخورید و مشروعیت سیاسی و مبارزاتی خود را ازدست بدهید." آری رجوی خائن و خیانتکار که درطی این سالیان با سیاست به قول خودش مشت آهنین و سرکوب وحشیانه و اختناق بی سابقه توانسته بود اعضای ناراضی را مرعوب و وادار به ماندن در پادگان اشرف نماید و یا بخش دیگری را به شکنجه گاه مخوف بدنام ابوغریب گسیل دارد هیچگاه به سرنوشت محتوم سرنگونی اربابش صدام جنایتکار و برچیده شدن بساط خوان گسترده مزدوریش فکر نکرده بود این قانونمندی هستی است، رجویها باید آن همه جنایت و خیانتی که در حق اعضایش مرتکب شده امروز باید اینگونه ازترس به خود بلرزد رجویها به عینه می بینند که علیرغم تمام لغزخوانیها وعربده کشیهایش چگونه غل و زنجیرهای اسارت اعضا ازهم می گسلد وهرروزبا رهایی بخش دیگری ازاسیران ناقوس رسوایی او در انظار جهانیان به صدا درمی آید رجویها ودیگرهمپالکی هایشان بدرستی باید ازورود سیل اعضای جداشده به دنیای آزاد بهراسند. دوران عوامفریبی و شیادی به سرآمده و دیگر نمی توان اعضای دربند را با الفاظی چون مزدور، به اسارت گرفت و مانع ازافشاگری آنها شد. حنای رجویها مدتهاست که دیگر رنگی ندارد. وبا گام گذاشتن هرعضو رها شده از بند اسارت رجوی به دنیای آزاد، فرقه جهنمی رجوی یک گام به سرنوشت محتوم خود که همانا فروپاشی و اضمحلال است نزدیکتر خواهد شد.
علی اکرامی                                                                    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا