مجاهدین و گروههای تروریستی

برهم زدن مرز بین انقلاب وضد انقلاب، خیانت دیگر فرقه ی رجوی

وجود اختلافات مربوط به بحران سوریه، عراق  و… بین بلوک بندی های مرتجعین منطقه، سبب سردرگمی هر ناظر وتحلیلگر این جریانات است و بتبع این اختلافات و رقابت های پاره ای از دول مرتجع منطقه، گروه های ریز ودرشت درگیر در مسائل سوریه وعراق، علیرغم شباهت های عمده ای که درتجزیه ی این کشورها و ایجاد دولت های کوچک وحرف شنوتر بین این گروهها وجود دارد،  بدلیل تضاد منافع ودیدگاههای اربابان تغذیه کننده ی هریک از آنها، خود نیز دچار تشتت وحتی دشمنی های نسبی گردیده اند.
باند مافیایی رجوی که درتمامی تحولات جهان، منطقه وایران، خود را نخود هرآشی می بیند، ناگزیر به حمایت از گروههای دلخواه خود – گروههایی که حاضرند تعریف وتمجید ازآنها کرده و دامنه ی این تعریف ها حتی میتواند به لباس های گرانقیمت خانم مریم رجوی هم محدود باشد- شده اند!
علیرغم التماس هایی که این فرقه ی منحط به داعش کرد و داعش حاضر به قبول شرایط آنها نشده ویا خود را درحد واندازه ای ندید که ناز رجوی را بکشد واو را تایید کاملی بکند، مجاهدین رجوی با  توسل به چرتکه انداختن هایی چند،  متحد خود را در سیمای " شورای ملی سوریه " یافته و موظف شدند تاتمامی امکانات تبلیغی خود رادرخدمت این گروه (با رهبران خارج نشین وجدا ازمردم داخل سوریه) قراردهند.
مسلما تحلیل فرقه ی مورد بحث این بوده که دربین تروریست های رنگارنگ موجود، شورای نامبرده پذیرش بیشتری از طرف آمریکا یافته وظاهرا تمامی تخم مرغ های خود را درسبد نامطمئن آمریکا ریختند و باحتمال زیاد عمق مسائل وآنچه در پشت پرده سیاست سازان تجاوز پیشه میگذرد را درک نکردند!
 در تعقیب سیاست های خود، رسانه های رجوی صفت رجوی! در خوش خدمتی به " شورای ملی سوریه "  وتحلیل اوضاع بشدت پیچیده ی عراق بیانیه ی این شورا را منعکس کرده اند:
" آنچه در عراق می گذرد انقلابی مردمی علیه رژیم ایران و تروریسم مالکی است… شورای ملی سوریه آنچه را که در عراق می گذرد یک انقلاب مردمی علیه سیاست تخریب و سلطه طلبی رژیم ایران و عامل آن نوری مالکی در عراق توصیف کرد… به قیام مردم عراق درود می فرستیم و آنها را فرا می خوانیم که از انقلابشان با همان نظرگاه ملی فراگیر حفاظت کنند و از سازمانهای بنیادگرا و تروریست مشکوکی که کنترل آنها به دست همان کسانی است که برای عراق و منطقه خیری نمی خواهند دوری کنند.
شورای ملی سوریه همچنین جیغ و دادهای دخالت نظامی در عراق از سوی سرکردگان رژیم ایران را محکوم کرد و از کشورهای عربی و اتحادیه عرب خواست با مردم عراق اعلام همبستگی کرده و به آنها کمک کند تا از انقلابشان دفاع کنند تا وحدت مردم عراق و تمامیت ارضی آن حفظ شود. شورای ملی سوریه از کشورهای عربی و اتحادیه عرب خواست در مقابل پروژه های تفرقه افکنانه و توسطه طلبانه و تخریب رژیم ایران که تمامی امت و در رأس آن عراق و سوریه و لبنان و کشورهای خلیج (فارس) را هدف قرار داده است بایستند ".
ما ضمن اینکه موظف به دفاع از کارهای منفی ای که دولت نوری المالکی میتواند داشته باشد و برخورد  ضعیف نیروهای مسلح رسمی عراق با داعش به تقویت این سوء ظن (کم کاری وضعف دولت آقای مالکی) کمک میکند، نبوده وبا اطمینان قاطع، حرکات اخیر گروه تکفیری وبشدت مشکوک داعش را درراستای تجزیه ی عراق، تصرف پشت جبهه های سوریه وتضعیف وسقوط دولت قانونی بشار اسد، دست اندازی به لبنان و… میدانیم.
اعتقاد راسخ نویسنده ی این سطور برآنست که حرکت اخیر داعش در تکمیل اهداف امپراطوری جهانی آمریکا برای خارج کردن خود ازبحران لاعلاج اقتصادی- اجتماعی موجود درآن کشور بزرگ واقمارش یوده ودر حکم صدور بحران بخارج میباشد و البته اینکه این اقدامات خونین سازمان یافته توسط این ابر قدرت جهانی محقق خواهد شد یانه، بحث دیگری است و باید منتظر حوادث بعدی و رویت ورق های بازی جدید زورمداران و واکنش متقابل مردم ستمدیده ی جهان وافکار عمومی آمریکا و.. بود.
اینجانب بعنوان یک فرد خوشبین و انسان دوست، با اعتقاد به معجزه آفرینی هایی که گاها این نوع ستمدیدگان میکنند،  آرزو وپیش بینی سرنوشت بهتری برای کل بشریت و همسایگان خود دارم.
بیانیه ی موصوف، حرکت منطبق برروابط استعماری گروه داعش را یک عمل انقلابی؟؟!! نام نهاده وآنرا درسمت وسوی ازبین بردن دخالت های ایران درامور عراق دانسته است! با این تفاوت که سعی بلیغی شده که مردم بی هویت، نامعلوم  ومبهم عراق را  که گویا دارند شهرهای عراق را بتصرف خود درمیآورند، بجای داعش بنشانند که ماهیت این اقدامات ننگین را لوث نموده و هم ازتبلیغ بنفع گروه رقیب داعش خودداری کرده باشند!
سئوال من دراینجا این است که اگر قرار بود بجای اعمال جنایتکارانه ای که شما انقلابش مینامید، پس تعریف ضد انقلاب چیست؟؟
آیا قرار است که انقلابی به سبک وسیاق رجوی انجام گیرد وطی آن تمامی اعضای داعش (ببخشید انقلابیون) همسران خود را اجبارا طلاق داده ومجردین همسر اختیار نکنند و هرزن ودختری را که درقلمرو حکومت انقلابی داعش! دراختیاررهبر این گروه (البغدادی) قراردهند؟؟ ومردم حق هیچگونه اظهار نظری نداشته باشند وتبدیل به برده های او- همانطور که درمناسبات مجاهدین وجود دارد- گردند؟؟
دراین صورت، مردم آن قسمت ازاراضی اشغال شده ی عراق به سیستم برده داری کشیده میشوند که لااقل چند سده پیش ازآن از این سیستم ارتجاعی رهائی یافته اند.
کجای این عملی که سیر به قهقرا دارد، انقلاب نامیده میشود؟؟ آیا این همان پیش قراولی از پیکان تکامل است که شما خود را درراس آن میبینید؟؟
علیرغم نسبیت زیادی که درامر فرموله کردن مراحل  وخصوصیات انقلاب وجود دارد، اندیشمندان تاریخ به فرمول های کم وبیش جهان شمولی دراین مورد دست یافته اند. چرا شما درصدد حذف این دستآوردهای بشری درزمینه ی اندیشه وکشفیات جامعه شناسانه هستید ومنظورتان ازناآگاه ماندن مردم چیست؟؟
بقیه ی مطالب بیانیه ی شورای سوریه که طی آن ازدولت های عربی درخواست نموده مانع توسعه طلبی ایران باشند و… کشک است و هرانسانی با شعور پایین تر ازمتوسط که من نیز جزء آنها هستم، توسعه طلبان واشغالگران را خوب میشناسد وتضاد موجود بین این دولت های عربی مورد نظر شما را بهتر درک میکند!
هموطنان فرقوی من!
امکانات خود را صرف انتقال برده هایتان به کشور امن تر ثالث کنید وبدانید که امام زاده ای که شما بدان تمسک جسته اید، قدرت معجزه گری ندارد.
کشورها مسائل  ومشکلات  خاص خود را دارند وشما نمیتوانید ایرانی را که طی هزاران سال ازاستقلال مطلق تا نسبی برخوردار بوده، با کشورهایی که تنها طی یکصد سال اخیر ازتنه ی امپراطوری عثمانی جدا شده وتجارب بمراتب عملی کمتری نسبت به ایران دارند، مقایسه کرده و درصدد نسخه پیچی مشابه برای آن باشید. حادثه ای که درکشوری اتفاق میافتد، لزوما درکشور دیگری اتفاق نمیافتد وبازهم توصیه میکنم که بجای خربزه که آب است، به فکر نان باشید. شما درحال حاضر وظیفه ی عاجلی غیر از انتقال اسرای خود ندارید وبصلاح شماست که بآن بچسبید!
برای حسن ختام نوشته، سخنی از یک سناتور آمریکائی را نقل کرده وپته ی باند رجوی را در درزگیری وپنهان کردن نقش داعش درتشنجات موجود، هرچه بیشتر بر روی آب میریزم:
«راند پاول» سناتور جمهوری‌خواه، سیاست‌های نادرست آمریکا و مداخله بیش از حد دربحران سوریه را عامل به وجود آمدن پناهگاهی مناسب برای تروریست‌های خاورمیانه و کشیده شدن هرج و مرج‌ به شمال عراق دانست.
سعید

منبع

یک دیدگاه

  1. سلام بر حمید عزیز خیلی ممنون از تو وتمام دوستان عزیز بله حمید جان بلاخره توانستم غل وزنجیرها را بشکنم و به دوستان خوبم که در دنیای ازاد زندگی می کنند بپیوندم اما متاسفانه با تاخیر امیدوارم که با کمک شما دوستان عزیز تمام اسیران در بند فرقه رجوی جنایتکار را نجات دهیم باز هم از شما سپاسگزارم خدا به شما قوت بدهد به امید دیدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا