نگاهی به سخنان مسعود رجوی _ وصیت نامه و یا فرمان خود زنی به اسیران در کمپ موقت لیبرتی؟

پیشنوشت _ اخیرا درجامعه مجازی نواری منتسب به سخنان مسعود رجوی در ماه های رمضان (دوسال پیش) ومحرم امسال منتشر گردیده است _ دراین نوار مسعود رجوی با وارونه نمایی و دروغگویی و شیادی طبق معمول از همه شکست های ۳۳ ساله فرقه خود پیروزی های خیالی ساخته است _ محمور های این سخنان بردو پایه برداشت ناقص از واقعه کربلا و زیارت نامه عاشورا و موضوع ” هزار زن قهرمان ” به جای شورای رهبری است _ این سخنرانی سرشار از دروغ و وارونه نمایی را می توان درحقیقت اعتراف مسعود رجوی به شکست ها و ناکامی ها و پاسخ نادرست به هزاران سئوالی باشد که طی دودهه گذاشته درمقابل او قرارگرفته است _ دراین وصیت نامه نامبرده تلاش نموده با زرنگی و وقاحت وبی شرمی تمام به همه منتقدان واعضای سابق وسئوال کنندگان تاخته و با عصبیت و پرخاشگری تقریبا همه را تهدید به حسابرسی و کیفر حواله دهد _ ازسویی دیگراین سفارش نامه می تواند فرمان نامبرده به بقایای فرقه درعراق جهت ماندن و آماده شدن برای یک خودزنی جمعی تلقی گردد _ به درستی هدف انتشار این نوار چیست؟ دراین نوشتار تلاش براین است که نکات مهم وکلیدی دراین سخن پراکنی مورد نقد وکنکاش قرار گیرند.

***
نوار با سلام و و تبریک بخاطر ” تشکل هزارزن قهرمان ” شروع می شود _ ماجرای این هزارزن چیست و زن ذیصلاح مجاهد انقلابی کیست؟
۱_ پروژه حرمسرا سازی با هزار زن اسیر تشکیلات ” هزار زن قهرمان!
درنوشته های قبل اشاره کردم که پس از عملیات خودزنی و توام با شکست کامل فروغ نزدیک به ۱۳۰۰ تن از مهاجمان مرد به هلاکت رسیدند و از آنجا که عموم این افراد متاهل بودند زنانشان بی شوهر وتنها شدند وچنین شد که مسعود رجوی تمام تقصیرها را به گردن مهاجمین گذاشته وگفت ” علت شکست ما این بود که شما درزمان حمله خواستتان به خانواده هایتان بوده است ” پس درهمین راستا دستور انقلاب ایدئولوژیک (طلاق های اجباری) را صادر کرد _ دراجرای این دستور حتی مجرد ها هم مجبور بودند اصولا ” فکر کردن به زن را هم درذهنیت خود طلاق گویند “
وچنین شد که پروژه حرمسرا سازی “طرح مسعود رجوی با همکاری وشرکت گسترده مریم قجر تحت عنوان “شورای رهبری” کلید خورد _ درابتدای این طرح ۱۲ نفر ازسرسپرده ترین و ذوب شده ترین زنها دررهبر فرقه _ ازجمله فهیمه اروانی _ رقیه مشهدی آقا _ زهره اخیانی _ عذرا علوی طالقانی _ مهوش سپهری _ صدیقه حسینی _ زهرا مریخی و… به عضویت شورای رهبری (زنان حرمسرا وهووهای مریم) در آمدند _ طبق این پروژه قرار بوده کلیه زنان عضو (حدود ۸۰۰ نفر) به مرور بصورت چند ده نفره پس از گذراندن دوره های سرسپردگی و وفاداری تام عضو حرمسرا شوند _ حمله امریکا به عراق وبه طبع آن فرار مسعود رجوی از عراق اجرای کامل این طرح را با مشکل روبروساخت وبنا بر آمار منتشر شده تنها بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ زن توانستند عضو حرمسرای رهبر فرقه گردند _ با تخلیه خفت بار وخونین اشرف و شکست های پی درپی دیگر شورای رهبری (حرمسرا) بدون حضور صاحب حرمسرا معنایی نداشت وچنین شد که نام شورای رهبری به ” شورای مرکزی ” تغییر یافت _ در حقیقت مسعود رجوی با این ادعا ها می خواهد اوج بدبختی و عصبیت خودرا نسبت به تخلیه قرارگاه اشرف و تحویل حرمسرا ” مقر۴۹″ ابراز نماید.
۲ _ توجیه خیانت به ایران و ایرانی تحت نام ” قرارداد صلح با صدام “
درسال ۱۳۶۴ مسعود رجوی که از “حکم اخراج از فرانسه” خود آگاه می گردد بدنبال امن گاه دیگری می افتد _ تماس با سفارت عراق در پاریس و بدنبال آن ملاقات با طارق عزیز ” را باید درهمین راستا ارزیابی نمود _ پس از این تماس ها وملاقات ها صدام با درخواست ورود مسعود رجوی به عراق موافقت می کند وچند ماه بعد نامبرده و گروهی از نزدیکانش وارد بغداد می شوند _ ملاقات با ژنرال حبوش (از نزدیکان صدام) وسپس ملاقات با صدام به این دوستی می افزاید _ مسعود رجوی به صدام قول همکاری فروش اطلاعات جنگی می دهد و درمقابل صدام هم برای رجوی حق مزدوری (سهام ماهیانه نفت) تعین می نماید و این خیانت به ایران وایرانی تا سقوط رژِیم بعث عراق در سال ۲۰۰۳ همچنان رو به گرمی وگسترش ادامه داشته است _ رجوی صدام را سید الرئیس وهم خون خود می دانسته است
دراین نوار رجوی عزیمت پس از اخراج از فرانسه به عراق و دلیل ۱۷ سال خیانت وجنایت و مزدوری برای صدام را بستن قرارداد صلح (!) لقب داده است …..
۳ _ اقایان نوری المالکی ومارتین کوپلر وانجمن حمایتی ” نجات ” وخانواده های اسیران کابوس ناتمام رهبر فرقه
نوری المالکی نخست وزیر قبلی عراق (معاون رئیس جمهور فعلی) ومارتین کوپلر (نماینده سازمان ملل درعراق) دو شخصیتی هستند که وجود ۲۵۰۰ نفر ازاعضای فرقه درکمپ موقت لیبرتی مدیون تلاش ها و کوشش ها ومداراهای آنهاست وگرنه با سابقه جنایت وخیانتی که این فرقه درعراق دارد (کردکشی وعملیات تروریستی) این عده هم اکنون درقید حیات نبودند _ درتاریخ جهان سابقه ندارد که یک دولت وجود یک گروه جنایتکار ومافیایی بااین پرونده سنگین تبهکاری را درخاک خود تحمل نماید _مارتین کوپلر هم درسلامت وامنیت این افراد وانتقال آنها ازکمپ اشرف به مکان کنونی نقش مهمی بعهده داشته است که خانواده اسیران باید سپاسگزار این دو باشند _ موضوعی که باعث خشم وکینه این تروریست فراری شده قرارداد بین دولت عراق و یونامی درباره این فرقه می باشد _ قراردادی که نه تنها این تروریست فراری در آن نقش وسهمی نداشت بلکه طبق این قرارداد اعضای این فرقه بعنوان ” ساکنین کمپ اشرف ” مورد اشاره قرارگرفته ودرهمه نامه نگاریها _ گفتگوها از همین صفت وعنوان استفاده شده است _ به کلامی روشن تر سازمان ملل _ امریکا و دولت عراق موجودیت این فرقه را هرگز به رسمیت نشناخته واز آنها دربهترین حالت ممکن بعنوان ” متقاضیان پناهندگی “نام برده اند وبهمین دلیل است که رجوی عصبی و دیوانه شده که چرا اینهمه اسم وصفت قلابی از قبیل سازمان مجاهدین و ارتش ازادی ووو از دیدگاه جهانی به ” سطل آشغال ” ریخته شده است؟
نوک حمله عصبی _ روانی بعدی مسعود رجوی متوجه انجمن حمایتی نجات می باشد _ انجمن نجات که توسط برخی از اعضای سابق این گروه تشکیل گردیده تلاش می کند درحد توان خود خانواده اسیران فرقه را کمک فکری وراهنمایی نموده و آنها را از اخرین تحولات درعراق پیرامون این گروه آگاه نماید _ کمک به خانواده ها یی که درخواست ملاقات اعضای خانواده خود را درمناسبات این فرقه محصور دارند یکی دیگر از کمک های این انجمن می باشد _ انجمن نجات همچنین درانتقال این خانواده ها طی سالهای ۲۰۱۰/۲۰۱۱ به عراق وبست نشینی با درخواست ملاقات ده ها خانواده بی خبر ومنتظر نقش وسهمی هرچند کوچک داشته است _ گرچه خانواده ها از این بست نشینی حدوده سه ساله دست خالی بازگشتند ودرطول اقامت درمقابل اردوگاه مخوف اشرف با شدید ترین توهین ها و حتی سنگ پراکنی فدائیان رجوی مورد هدف قرارگرفتند ولیکن درنهایت این پایداری ها بیش از صد نفر از اعضای اینفرقه دراثر این ایستادگی موفق به فرار از این قلعه مخوف گردیدند و سرانجام این دکان شیادی فرقه رجوی تعطیل گردید _ دشمنی وکینه توزی سرکرده فرقه از انجمن نجات به همین دلیل است _ مسعود رجوی درطول این تحصن خود شخصا شعارهای توهین آمیز را ساخته و مریدان بی مغز خودرا به درگیری با خانواده ها تشویق می کرد _ عصبیت و زنجیر گسیختگی سرکرده فرقه از انجمن نجات بخوبی نشان می دهد که این انجمن حمایتی در انجام مسئولیت خود کاملا موفق بوده است _ خانواده ها باید از تلاش های انساندوستانه و بی انتظار افراد وتلاشگران این انجمن سپاسگزار باشند.
۴ _ مسعود رجوی پس از ۳۳ سال قول وتعهد وتوهم سرنگونی همچنان از ارتش آزادی می گوید (؟!)
مسعود رجوی ازسال ۱۳۶۰ تاکنون قول سرنگونی داده وهرسال آنرا تمدید کرده است! _ اکنون نیز نامبرده با وقاحت وبی شرمی همچنان از دریایی از خون و جنگ و انقلاب وارتش ازادی سخن می راند _ حال ببینیم این ارتش کیست و در چه حال است؟
هم اکنون حدود ۲۶۰۰ نفر درکمپ موقت لیبرتی به سر می برند _ بنابرامارها ازاین عده حدود ۸۰۰ نفر بیمارسخت و معلول هستند _ گروهی دیگر از اعضای قدیمی دردوران سنی ۷۰ به بالا با مشکلات دروان سالخوردگی دست به گریبان می باشند _ جوان ترین اعضای این جمع درسنین بین ۴۰ تا ۵۰ سالگی می باشند و مسعود رجوی به این جمع درنوبت مرگ وبازنشستگی می گوید ارتش آزادی در رزمگاه لیبرتی (!) ومی خواهد با استفاده از همین افراد از لیبرتی به تهران پل بزند _ وازطرف دیگر دائم گلایه می کند که اینجا زندان است و درهمین حال التماس ودرخواست لیفتراک می نماید و مجاهدین بیکار توان دار را مجبور به بیگاری می کند تا سرشان گرم شود _ درهمین اردوگاه بنابرگزارش ها همچنان عملیات جاری وغسل هفتگی برپاست و جداسازی و مراقبت از اعضا جهت جلوگیری از فرار همچنان ادامه دارد _ از همین کمپ علیرغم همه موانع و مراقبت ها تاکنون حدود ۵۰ نفر فرار کرده اند _ بنابرهمین گزارش ها موج بی آیندگی و یاس وناامیدی ومخالفت به سطوح بالا ی اعضا نیز کشیده شده است و درچنین حالت وشرایطی ادعای داشتن ارتش یک لطیفه بسیار خنده دار بیش نیست _ موج نارضایتی ها آنچنان گسترش یافته که رجوی پس از دهسال مجبور به دخالت وپیام دهی باصدا شده است و دراین نوار می گوید ” من امشب اینجا هستم تا چراغ خاموش اعلام کنم “
حال سئوال این است که اگر قراراست این بازنشستگان از کمپ سالخوردگان لیبرتی با دست خالی راهی ایران شوند پس چه نیازی به چراغ خاموش و تعهد نامه و اتمام حجت می باشد؟
۵ _ آیا اعضای گرفتار درلیبرتی به دستور رجوی آماده خودزنی و یا خودکشی جمعی می شوند
دراین نوار مسعود رجوی نه تنها هیچ سخنی از تلاش برای انتقال این ۲۶۰۰ نفر که بقول خودش ۸۰۰ نفرشان بیمار هستند نمی کند بلکه همچنان بر مقاومت وایستادگی وماندگاری درعراق تاکید می نماید _ شاه سخن رجوی آنجاست که می گوید: بحث تصفیه واخراج نیست هرکس می خواهد می تواند تقاضای جداشدن نماید تا ما اورا درنوبت قرار دهیم (!) ولی درمورد بقیه نوعی فرمان مقاومت با چنگ ودندان داره واظهار می کند ” اگر حمله ای به لیبرتی صورت گیرد هیچ کس نباید جان سالم به دربرد “ و چنین ادعایی می توند نشان از نوعی خطر درآینده نه چندان دور باشد که رجوی از آن باخبراست _ این رخداد خونین چیست؟ آیا قراراست به لیبرتی حمله شود؟ ودراین صورت گروهی افراد بیمار ومسن وظاهرا غیر مسلح چه کاری می توانند انجام دهند؟
هشدار به سازمان ملل _ امریکا و مدافعین مستقل حقوق بشر
نگارنده با توچه به خودزنی های گذشته ورخداد خونین تخلیه اردوگاه اشرف و خمپاره زنی های مشکوک به لیبرتی وعدم هرگونه اقدام سازنده جهت انتقال افراد به خارج از عراق تصور می کنم رهبر این فرقه تصمیم گرفته این افراد را بنوعی به دام مرگ بفرستند _ بنابراین اینجانب از همین طریق به سازمان ملل _ امریکا و سازمان های مدافع حقوق بشر هشدار می دهم تا دیر نشده این اسیران قربانی را از چنگال تشکیلات این فرقه نجات دهید _ رهبر فراری فرقه به فکر یک تصفیه خونین دیگر است که از این اقدا+م ضدانسانی کسی جان سالم به در نخواهد برد _ سرانجام همه فرقه ها پس از شکست بهترین گواه این مدعاست …

پدرام میرپارسی ـ ساکن اروپا

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا