نامه تعدادی ازخانواده های اسیران دربند تشکیلات فرقه ای رجوی به رییس جمهور آلبانی

خدمت:
ریاست محترم جمهوری آلبانی
نخست وزیر محترم آلبانی
وزیر کشور محترم آلبانی
وزیر محترم امور خارجه آلبانی
باستحضار عالیجنابان میرسد
سازمان مجاهدین خلق ایران از آغاز دهه ی 1360خورشیدی دست به اقدامات تخریبی وتروریستی هولناکی زده ودراین میان قسمت اعظم مسئولین جمهوری نوپای اسلامی ایران را به قتل رسانده واین کشتار را به هرصنف وطبقه ای ازمردم ایران تسری داد.17000 نفر کشته وچندین برابر زحمی!
این کشتارها باهمکاری مردمی که مصرانه درصدد دفاع ازحکومت منتخب جدید خود بودند، بعد ازچند سال متوقف شد واین سازمان تحت رهبری مسعود رجوی مجبور به عقب نشینی به کوه های مرزی وسرانجام به داخل کشورعراقی شد که به خاک ایران تجاوز وتعرض وسیعی را انجام داده بود وسرگرم نابودی منابع انسانی وزیر ساخت های ایران بود.
در ایام این جنگ، سازمان مورد بحث تمامی امکانات خود را صرف گردآوری اطلاعات وگذاشتن آنها دراختیار دولت صدام حسین تجاوزگر کرد که این همکاری روزبروز وسیع تر شده وبا ایجاد یک ارتش ازاعضای مجاهدین خلق درداخل عراق، حالت کیفی بخود گرفت.
نیروهای رجوی درعملیات متعدد ضد میهنی که ازخاک عراق به ایران میکرد، هزاران نفر را کشته ودستگیر کرد واغلب این دستگیر شدگان را به نیروی نظامی خود تبدیل کرده ودراواسط تابستان 1367 با حمایت ارتش صدام به خاک میهن حمله کرده ونام این عملیات ضد ملی را " فروغ جاویدان "  گذاشتند که ماحصل آن کشته وزخمی شدن هزاران نفر ایرانی از هردوطرف بود.
مسعود رجوی شکست خورده ازاین عملیات ننگین، برای جوابگویی به اعضای مسئله دار شده ی خود تمهیداتی اندیشید و طی نشست های متعدد، با ادعای وقیحانه ی طلبکاری، همه ی اعضاء را متهم نمود  که دلیل شکست شان نه سبکسری های او ونقشه های احمقانه اش، بلکه فکر کردن اعضاء به زن وبچه های خود بود وتمرکز لازم را برای جنگیدن نداشته اند!
اینگونه بود که همسران بالاجبار ازهمدیگر طلاق گرفته وتشکیلات نوینی بدون حضور کودکان ووجود روابط زناشوئی شکل گرفت ونام این عمل ضدبشری " انقلاب مریم" نامیده شد!
مسئله ابعاد غم انگیزتری یافت ورجوی طبق مدارک مستند و اعترافات تعدادی از زنان بزور طلاق گرفته، ضمن اینکه بعنوان یک وجود مافوق انسانی، نه تنها زن خود – مریم رجوی – را طلاق نداد، بلکه چند صدنفر ازاین زنان بیچاره ی مطلقه را بطریق جنسی وبردگی به تصاحب خود درآورد.
مسعود رجوی برای سرکوب کردن هرچه بیشتر اعضای تشکیلات، یک سیستم کنترل ذهنی بلامانع را در مناسبات داخلی برگزار نموده وضمن دادن بیخوابی های شبانه به افراد وگرفتن هرگونه فرصت مطالعه و تفکر ازآنها، ازبرقراری نوعی هیپنوتیزم برعلیه آنها استفاده کرد تا قبول کنند که درمریم رجوی ذوب شوند وازطریق او به رهبری (خود مسعود) وصل شده و اورا  بعنوان نماینده ی خدا برروی زمین، درستتر درک کنند و بجز او به چیزی نیاندیشیده و جزو امکانات شخصی او بشمار آیند!
تهدید ها و مغزشوئی های مربوطه سرانجام نتایج دلخواه رجوی را داده وچندین هزار نفر با تحمل مشقات زیاد، این عقاید ضدانسانی ومخرب را پذیرفته وقبول کردند که صاحب جان ومال خود نیستند  ومالی ازاموال رجوی هستندو معترضین چند نیز با انواع شگردها سربه نیست شده ویا سر از زندان های رجوی درآورده وبدتر اینکه  گرفتار زندان ابوغریب بغداد شدند.
بدین ترتیب مسعود رجوی که با استقرار وتقویت نهادهای امنیتی نوپای جمهوری اسلامی ایران موفق به انجام ترورهای بیشتری نشد، به اینکه اعضای خود را برای روزموعود نگه دارد، رضایت داد وتا صدام برکار بود، کسی حق مراجعه به پادگان های مسعود رجوی را نداشت.
باحمله ی نیروهای ائتلاف به عراق وشکستن نسبی جو دیکتاتوری صدام، خانواده هایی که اعضای خود را گم کرده بودند، به نهادهای بین المللی جهانی مراجعه کرده واغلب دریافتند که فرزندانشان درکمپ اشرف درچنگال رجوی بوده وهستند ویا تعدادی ازآنها درعملیات رجوی فرموده جانشان را ازدست دادند.
ازسال 2003، مراجعه ی خانواده ها به کمپ اشرف شروع شد که درابتدا ملاقات هایی با کنترل تمام به آنها داده میشد ولی طولی نکشید که نزدیک یکهزار نفر ازاین اعضا که بعضا باخواست کسب پناهندگی به غرب به چنگ مسعود رجوی افتاده بودند، ازسازمان جدا شدند وهمین مسئله سبب شد که رجوی درب کمپ اشرف وسپس لیبرتی را برروی خانواده ها بسته واین اسرای واقعی را ازدیدار با اعضای خانواده ها محروم سازد واین روند 12 سالی است که ادامه دارد و روزی نیست که مامورین رجوی با تهدیدات تلفنی خانواده ها را ازمراجعه به کمپ لیبرتی منع نکنند!
ما اعضای خانواده های گرفتار مسعود رجوی، ضمن ابراز رضایت از کمک های موثر دولت آلبانی برای انتقال تعدادی ازاین اسیران، خاطر عالی را باین مسئله جلب مینماییم که میتینگ ویلپنت پاریس که قرار است این روزها ازطرف مریم رجوی برگزار شود، درتوجیه این کشتارها، نسل کشی هایی که ماحصل جلوگیری 24 ساله ازهمسرداری است، تبدیل سازمان به یک گروه مخرب فرقوی " سکتاریستی "  که درزمان عدم قدرت اش به انجام عملیات تروریستی درداخل ایران، افراد خود را برای باج گیری ازدول اروپایی به خود سوزی وامیدارد، انجام میگیرد که متاسفانه گفته میشود  مقاماتی ازکشور شما نیز دراین خیمه شب بازی حضور خواهند یافت؟؟!!
ما ضمن تاباندن نوری برتاریکی تشکیلات مسعود رجوی وقصد شوم آنها ازبرگزاری این نشست، شما عالیجنابان را از اصل قضایا آگاه ساخته ودرخواست رد این دعوت مزورانه ازطرف شما را داریم ومعتقدیم که  قبول این پیشنهاد ما مانع توقف همکاری های خوب دولت های ایران وآلبانی شده و برروابط دوستانه ی مردم دو کشور تاثیر مثبتی خواهد داشت.
گروهی از اعضای خانواده های اسیران دربند تشکیلات فرقه ای رجوی (سازمان مجاهدین خلق ایران)
ناهید سعادت
محمود سعادت
مهری سعادت
اشرف آوری
اقدس نایب اسماعیل پور
زهرا مهدیزاده بهتاش
اشرف آذرنگی
مولود  طاهری نژاد
معصومه عطاریان
محمد حسین دادگر اقدم
ذکر علی زیبایی
رضا محمودیان
شاهرخ عنصری
محمدرضا ثانی
سید رضا تارا
مهدی پور واحد
نیره سلطانی اهری
اصغر فتحی
حسن رهنمای آناخاتون
داریوش دباغ تبریزی
جلال فخیم حبیب زاده
محمد حسن فخیم حبیب زاده
محمد رضا قدیمی سرند
حسین امیری پارام
صمد امیری پارام
حمید طاهری خسروشاهی
اصغر واحد رضایی
محمدتقی صالحپور
محمد علی باغبان باشی
علی اکبر عظیمی
بهروز کاظمی
رحیم مظلومی تبریزی
اسداله فیاض دیزجی
مرتضی اکبری نسب
محمد حسین خسروی دیزجی
ابوالقاسم نوبختی
امیر بدلی
محسن سرداری
علی حامد رنجی
ناصر جعفری تیریزی
محمد رضا حاجی عظیمیان
حسنعلی پور محمد روحی
مجید اشک خونی
جواد عبدی نعمت آبادی
عبدالله سبزچی دهخوارقانی
عارف صادق زاده
ابوالفضل آقای اصل گرگانی (بهروز)
حسین حقیقت پور
کریم جوانی
قدرت کریم بیگی کامران
محمد رضا صدیق
محمد چرتاب قدیمی
حسن محرمی کوچه باغ
ابراهیم قلاج
مجید چوپانی
محمدنصیری دغلیان
اسدالله حسین زاده حصاری
بهرام  حسن پور
مجید  حسن پور    
مهدی عبدالرحیمی
خلیل محرم زاده
میر مجید رئیسی اسکویی
علی اصغر کرمی
کریم نعلبندیان
عبدالرزاق حاجی بدلی
محمدعلی لطفعلی نجد
محمدرضابوغداچی
ابوالفضل شیخ بیگلو
شهرام بهادری
شهرود بهادری
آرش پور غلامی
سلمان دولت پناه
مهتاب قریشی
مسعود صفی زاده
منصور عباسخانی
محمدرضا پورمهدی
حسن موسوی الملکی
داود حیدریان
محمد مشایخی
خیراله محمد علییان
یعقوب بازمان ملکی
میر محسن مرتضوی
اسفندیار فلاحی
امیر ائلغمی
هادی محتشم
ابوالحسن مجتهدزاده

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا