نقض حقوق بشر

تمدید ماموریت احمد شهید فقط موجبات خوشحالی رجویها را فراهم نمود!

شورای حقوق بشر با کمتر از نصف اعضای خود احمد شهید را برای سه سال پیاپی در سمت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل درامورحقوق بشرایران ابقاء کرد.
شایان ذکراست که این تصمیم عجولانه فاقد برخورداری ازاصل دمکراسی و بدور از اصل بی طرفی بوده وگزارشات پیشین احمد شهید به استناد منابع غیرموقق بوده است.
تثبیت موقعیت احمد شهید تنها وتنها عربستان و امارات خاصه فرقه بدنام رجوی را خوشحال نمود طوریکه بواسطه آن نابخردانه ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند!
درشرایطی که رجویها درقبال مردمان ایران زمین خاصه خانواده های اعضای گرفتار در زندانهای خود در لیبرتی و آلبانی به نقض شدید حقوق بشرمتهم هستند و از دیدار فی ما بین خانواده وعضواسیرممانعت بعمل می آورند؛ همزمان به نقل از فرقه رجوی شماری از زندانیان قصر و قزل و اوین طی بیانیه هایی تمدید ماموریت احمد شهید را تبریک گفته و هورا میکشند!!
این تناقض بزرگ چگونه حلاجی میشود که زندانهای ایران آنقدرآزاد ودمکراتیک است که زندانیانش ازدرون زندان بیانیه صادرمیکنند وهورا می کشند ولیکن  زندانیان درزندانهای رجوی درلیبرتی وآلبانی حق برخورداری ازمینیمم آزادیهای مقرردرمنشورملل متحد را نداشته واجازه نخواهند داشت ولو دقایقی با پدران ومادران وهمسران وفرزندان وسایربستگان خود ملاقات ودیدارحضورداشته باشند و باید براساس دستور دیکتاتوری رجوی نقاب برچهره داشته باشند تا برای خانواده های خود قابل شناسایی نباشند!!
عطف به موارد کوتاه فوق مجدانه از احمد شهید میخواهیم نیم نگاهی به نقض حقوق بشر در فرقه بدنام رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق انداخته وفریادرس زندانیان وقربانیان رجوی خاصه خانواده های دردمند وچشم انتظار آنان باشند.
پوراحمد
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا