وارونه نمایی

نگاهی کوتاه به تفسیر جاهلانه ی گماشته ی رجوی، ناصر آبادانی!

نخود هرآش، ازجمله القاب درستی است که به باند رجوی داده شده است!
این باند مفلس، هرجا که آفتابی میبیند، رخت خیس خود را پهن کرده و هربازاری را که ملاحظه کند، کالای بنجل ایدئولوژیک خود را عرضه میدارد وتوجهی هم ندارد که درعرض نزدیک به 4دهه ی اخیر، این کالا خریداری نداشته و وبال گردن سازنده اش بوده همیشه!
لغو سفر دکتر روحانی به اتریش که هم زمان با بازگشت سفر مهم ایشان ازپاکستان بوده، میتوانسته دلایل مهمتری داشته باشد که من و رجوی ازآن بی اطلاع هستیم ودرضمن هیئت همراه او تماما به این کشور اعزام شدند ودراصل این سفر انجام شد و بنابراین ارزش تحقیق وتفحص زیادی نداشته است!
اما فرقه ی رجوی درزمانی که خبری از یک حادثه ی بزرگ نیست، این نوع خبرها را بعنوان یک مائده ی آسمانی میپذیرد که منتها نتایج دلخواه خود را ازآن نمیتواند بگیرد ومجبور به هذیان گوییهای تب آلود میگردد!
 این بار آقای ناصر آبادانی مرید رجوی هم ماموریت داشت که وارد میدان شده وبا نقل قول هایی از خبرگزاری ها وسخنان چند پهلوی این وآن، تحلیلی دراین مورد ارائه دهد و تیتر آنرا با خوش خیالی خود " مجاهدین، برهم زننده تعادل قوا… " نامگذاری نماید تا مطبوعات رجوی بی مطلب نباشد.
او مینویسد:
"…رژیم خوب می داند بحث (مذاکره، پروژه هسته ای) به (مذاکره،و موشکها) تبدیل شده است، رژیم خوب میداند وآنکه این جام زهر برجام را به دستشان داده، مجاهدین است، به طریق اولا اگر بحث (مذاکره و موشکها) روی میز است، دست مجاهدین در کار است…".
خیر آقا! ابدا اینطور نیست وایران مجبور به مذاکره دراین مورد با هیچ نهاد وکشور خاصی نیست ومیداند که دیگران هم آزادند حرف هایی درموافقت یا مخالفت با او بزنند و ایران هم آزاد است که  تره ای هم به این اظهار نظرها خرد بکند یا نکند!
مسئله ی افزایش توان دفاعی برای ایران فاقد ومخالف سلاح هسته ای، مربوط به مردم ودولت ایران است وکسانی که متعرض این مسئله گردند، خود باید قبلا این کارها را نکرده باشند!!
دراینکه همه میدانند که رجوی موافق ضعف مفرط ایران درهر زمینه ایست، البته که محل شک وتردید وجود ندارد!
این هموطن بطور غیر عالمانه ای مینویسد:
"خلع قدرت نظامی با خلع سلاح موشکی،رژیم را در وحشت فرو برده است، وحشت نیروی رکوبگر نداشتن،سلاح سرکوب و ارعاب است.رژیم از چه کسی می ترسد و چرا از حالا برای خلع سلاح شدن، مجبور است مجددا پروژه شیطان سازی را پیش ببرد…".
چه کسی قصد خلع سلاح موشکی ایران را دارد که تاکنون نکرده است!
بلی ما میدانیم که دشمنان منافع ملی مردم ایران، اگر قدرت داشته باشند، تولید همین تفنگ ژ3 را هم ازدست ما میگیرند!!
اما فرق است بین خواستن غیر منطقی وغیر ممکن و عمل به آن!!
هر فرد عاقلی میداند که اجماع جهانی برای جلوگیری از بالا بردن سطح توان دفاعی ایران وجود ندارد واجماع موجود ومورد اتکای رجوی، قدرت این کار را ندارد ورجوی بیخود به آنها رومیاندازد!
دوباره بخوانیم:
"… ناظرین نیز هم به خوبی ارزیابی می کنند، جدال مذاکره هسته ای را رژیم باخت و جام زهر " برجام " را نوش جان کرد، جدال مذاکره یا موشک، هم به سرنوشتی هم شکل با " حق مسلم " دچار می شود، واین قدرت چانه زنی رژیم را بسا بسیار پایین می آورد… ".
اینکه چه کسی جام زهر را برسر کشید، عاقلان دانند!!
بزرگترین بازنده ی این جریان، رژیم دست راستی واشغالگر اسرائیل ورجوی هم سخنگوی آن بوده است!
ما مذاکره ای بنام مذاکرات موشکی نداریم که احتیاج به  چانه زدن هم وجود داشته باشد!
شما واربابان غربی خود موفق نشدید که شورای امنییت را به تشکیل چنین جلسه ای اجباری وادارید تا ایران هم مجبور شود که درمقام پاسخگویی، به چانه زنی دست زند!
آقای آبادانی به نوشته ی مطول و بی درو پیکرش چنین ادامه میدهد:
"…همانطور که در بالا ذکر شد،جمهوری اسلامی تاکنون به طرق مختلف،چه آشکار و چه نهان در تمامی زد و بندهای اقتصادی یا سیاسی با عوامل پیدا و پنهان ولأبی های گسترده در صدد حذف مجاهدین بوده است، و برای اینکار از هیچ کوششی تا کنون دریغ نکرده است وبعضأ بسیاری از این زدو بندها توسط مقاومت افشاء شده است…".
رسانه های رسمی جمهوری اسلامی، رغبت چندانی به طرح نام شما ندارد و شما را دراین حد وقواره نمیبیند که وقت وهزینه ی چندانی برای شما بگذارد والبته این دلیل نمیشود که درمذاکرات با این یا آن کشور، بخواهد که ذکری ازشما بعنوان براندازان، بمیان نیآورد واین ذکر درچهارچوب توقعات  شما برای بیشتر مطرح شدن، قرار نمیگیرد وگذرا وغیر جدی میتواند باشد!!!
مبالغه گویی این هموطن بشکل زیر جریان مییابد:
"…طبیعتا در این میان آنها حواسشان به دشمن بالقوه و بالفعلاشان یعنی مجاهدین هست و از آن غافل نیستند، آنها احساس می کنند یا تحلیلشان این است که به گونه ای عمل کنند که در سطح عوام و توده ها مجاهدین را مانع تحقق اجرای برجام جا بزند، و از این طریق مفری برای خود بجویند، ولی این یک سوی قضیه است، برجام و پیامدهای اقتصادی آن برای رژیم از اهمیت بالایی برخوردار است، به هم زدن همچو دیداری در همچو سطحی، حتما بن بست بزرگی داشته است…".
من واقعا ازنیت بعضی ازمسئولین درطرح گاه وبیگاه نام شما، آگاه نیستم ولی تجارب زندگی و آگاهی بالنسبه خوبم از مسایل سیاسی، این فکر رادرمن میآفریند که نوعا بازی سیاسی اش میگویند ویک جریان سیاسی باید اینقدر شعور داشته باشد که ازجدی وغیر جدی بودن این بازی ها سری دربیآورد که رجوی ورهروانش، خودرا ازاین شعور مخلوع ساخته اند!
فرید
 

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا