کشورها

جشن و شیرینی خورانی در کمپ آلبانی، اشک تمساخ در رسانه ها!

باند رجوی مستاصل از اداره ی چند هزار نفر اعضای بی اراده شده ی خود، ازهر فرصتی برای طرح خود ونشان دادن اینکه بحرانی ندارد وهمه ی بحران ها صرفا متوجه جمهوری اسلامی ایران است، استفاده میکند!

جالب اینکه درموارد بیشتری این فرصت ها به " ضد فرصت " تبدیل میشود!

این " ضد فرصت " اخیر در جریان درگذشت آیت اله هاشمی رفسنجانی مورد استفاده ی انتحاری باند رجوی قرار گرفت و همانطورکه پیش بینی میشد، سرکنجین این بار هم صفرا فزود!

ما بدون اینکه صلاحیت  اظهار نظرپزشکی و… لازم را درمورد درگذشت مشار الیه داشته باشیم، تنها بطور منطقی میتوانیم به سخنان وزیر بهداشت – که فرد مقبول ومنصفی بشمار می رود – باور بیشتری داریم که این سخنان در راستایی نیست که دررسانه های برانداز مطرح میشود.

باند رجوی می کوشد بدون توجه به اظهارات قبلی تعدادی از اعضای محترم خانواده ی این فقید که درلحظات اول حادثه وقبل از به خاک سپاری ایشان انجام گرفت، مترصد استفاده از سخنانی باشد که  گویا بعدا ازطرف بعضی دیگر ازاعضای خانواده ی جناب آقای هاشمی بیان شده که البته سخنان اخیر هم به معنای تکذیب سخنان تخصصی وزیر محترم بهداشت نمیباشد.

اما آنچه درپشت صحنه گذشت، ایجاد جشن و چراغانی وپخش شیرینی دربین گروگان های رجوی درکمپ تیرانا بود!

بدین ترتیب، این باند مزدور در قفا مشغول جشن وپایکوبی برای فقدانی است که برای هرکس ومخصوصا درآن سن وسال میتواند اتفاق افتد وفراموش کرده که رهبر منحرف وعیاش معنوی اش هم مرده – و یا بدتر-  در سوراخ موش قائم شده است!!

باند رجوی درعین حال که درحسرت یک تشییع جنازه ی درحد یک کارتن خواب برای رهبر خود است و دربرابر عظمت بدرقه ی نهائی مردم از آیت اله رفسنجانی دچار حقارت کشنده است، با تمسک باین مسائل واخبار شایعه وار، درصدد تسکین و تصغیر این حقارت است که عملا موفق به آنها نخواهد شد!

به رحلت آقای رفنسجانی که توجه میکنیم، به هر چیز که فکر کنیم، این مسئله را هرگز ازنظر دور نمی داریم که حکومت ودولت جمهوری اسلامی دراین فقدان بزرگ، نفعی نداشته و مرگ انسان ها ازقاعده ی جهانشمولی – که تمام زندگان مرگ را تجربه خواهند کرد- پیروی میکند!

فرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا