تلاشهای ضد جداشده ها

خود فروخته کیست؟ خود فروختگی چیست؟

در ساعت ۱۸/۵۳ دوشنبه ۶ نوامبر ۲۰۱۷ تلویزیون آلبانی (تی ای ام آ) مصاحبه ای با آقایان بهمن اعظمی و سعدالله سیفی که بعد از سالیان اسارت درفرقه مجاهدین خلق به دنیای آزاد برگشته اند به زبان انگلیسی و زیرنویس فارسی انجام داد. درجریان این مصاحبه اعضای نجات یافته گوشه ای از مناسبات فرقه ای ودادگاههای تفتیش عقاید این فرقه را افشا کردند واشاره کردند آنها حتی مجبور بودند که افکار و رویاهای خود را به رهبران گزارش کنند. رهبران این فرقه درپاسخ به این مصاحبه افشا گرایانه که مورد استقبال افکارعمومی مردم آلبانی قرار گرفت مجاهدین همانند گذشته با سند سازی و تکرار اراجیف این اقدام شجاعانه اعضای جدا شده را خود فروختگی و سقوط شتابان به دامان رژیم آخوندی تلقی نمود. درهمین رابطه سرکردگان این فرقه اقدام به جعل وانتشاراسنادی مبنی برعلت به اصطلاح اخراج این نجات یافتگان نمودند. این اسناد بقدری مضحک وبطرز ناشیانه ای سرهم بندی شده که هرمرغ پخته ای را به خنده می اندازد. درسند شماره یک که با عنوان هشدار امنیتی در برابر توطئه وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در سایت ایران افشاگر انتشارداده چنین آمده است: درپی اقدام خائنانه بهمن اعظمی که با سناریو مردن مادر درتایوان درارتباط با خواهرش درایران تحت اشراف اطلاعات آخوندها صورت گرفته به سعدالله سیفی بخاطرخویشاوندی وعادل اعظمی مزدور اتمام حجت میشود درصورت هرگونه ارتباط با مزدوران و زیرپا گذاشتن سوگند مجاهدت وهرگونه شکاف درتعهد مبارزه درخواست عضویت نامبرده مردود است…


اگرهمین سند جعلی وخود ساخته را ملاک قرار دهیم سرکردگان ضد انسانی رجوی با زبان اشهد خودشان اعتراف می کردند که آقای بهمن اعظمی که بخاطرفوت مادر با خانواده اش تماس گرفته و با آنها اظهارهمدردی نموده یک عمل خائنانه را مرتکب شده است. درقاموس رجوی مشارکت درغم از دست دادن مادر جرم ومزدوری محسوب می گردد. دربخش دیگری از همین سند ننگین مدعی شده اند که اصرار بهمن اعظمی مبنی برماندن درتشکیلات بخشی از یک سناریو جهت توطئه وکسب اطلاعات وهمکاری با دشمن بوده است؟!!
از سرکردگان احمق فرقه رجوی وجعل کنندگان این سند باید پرسید نفراتی که درمناسبات شما درمقرهای مفید واشرف که از هیچ گونه وسایل ارتباط جمعی واز جمله موبایل ودیدارحضوری برخواردار نیستند وبه هنگام خروج از مقرهای فرقه چند مزدور امنیتی آنها را اسکورت می کنند چگونه قادر به جمع آوری اطلاعات وانتقال آن به دشمن هستند؟ شما که اعضای معترض خواهان جدایی را یکماه درقرنطینه فرقه دراسارت می گیرید وبا هزاران تهدید آنها را مجبور به ماندن می کنید چگونه حکم اخراج صادر می کنید؟ درسند شماره دو که به حکم سعدالله سیفی اشاره میکند تاکید شده که آقای سیفی بدلیل ارتباطات مخفیانه با مزدوران درداخل ایران اخراج شده است. براستی کیست که نداند که اعضا سالیان از هرگونه تماس با داخل ایران محروم می باشند درثانی این چه مناسبات پاک و با انضباط آهنینی است که اعضا دربیخ گوش مریم ومژگان با مزدوران درداخل ایران ارتباط دارند وآنها بعد از سالیان تازه متوجه شده اند؟ سرکردگان فرقه با ناشی گری هرچه تمام تر برای تکمیل سناریو خود ساخته مدعی شده اند که آقای عادل اعظمی وخانم آن سینگلتون هم از خارج به آلبانی آمده اند تا این دو را تحویل گرفته وجهت ماموریت درآلبانی توجیه شان کنند. لازم می دانم که برای انتشار این دوسند از سرکردگان فرقه تشکرکنم که با زبان اشهد خود، خودشان را افشا کردند. آنها بصورت علنی به ما وافکارعموی گفتند تلاش برای برقراری رابطه با خانواده وآن هم برای عرض تسلیت واظهارهمدردی خیانت محسوب می گردد حتی برقراری این تماس باهماهنگی خود فرقه باشد. ولی واقعیت این است که سران فرقه ومشخصا شخص مریم از حضور اعضای جدا شده درتلویزیون آلبانی بشدت وحشت کرده اند.آنها از ادامه این روال هراسان هستند.ادامه حضورجداشدگان درتلویزیون و رسانه های آلبانی می تواند ماهیت ضد انسانی آنها را هرچه بیشتر افشا نماید. اما درآخر برای اینکه درمحتوا مشخص شود خود فروخته کیست وخود فروختگی چیست از مریم رجوی می پرسیم؟
1. آیا تماس با خانواده برای عرض تسلیت خود فروختگی است یا انجام عملیات مشترک با ارتش صدام دستگیری وکشتن سربازان مدافع وطن؟
2. آیا تلاش برای برقراری ارتباط و خانواده خود فروختگی است یا دادن گرای شهرهای جنوبی وکشتار صدها زن و مرد و کودک بی پناه؟
3. آیا تلاش برای تماس با خواهر درایران واطلاع از وضعیت روحی و روانی او بعد از فوت مادر خود فروختگی است یا دادن اطلاعات فعالیت های صلح آمیز هسته ای به امریکا وهمکاری اطلاعاتی با سازمان موصاد اسرائیل برای ترور دانشمندان هسته ای؟ و بالاخره آیا درخواست حق انتخاب مسیرزندگی وتلاش برای آینده بهتر دردنیای آزاد خود فروختگی است یا همکاری اطلاعاتی با شیوخ سعودی وجناح های جنگ طلب امریکایی وتشویق وترغیب آنها به طرح تحریم وتهاجم نظامی به میهن و کشتاراحتمالی هزاران کودک و پیر و جوان و فشارهای اقتصادی به مردم ایران…؟

روزگار غریبی است نازنین کسانی به اعضای قربانی خود صرفا بجرم درخواست ارتباط با خانواده هایشان بعد از سالیان اتهام خود فروختگی می زنند که خودشان جز نان خود فروشی نخورده اند. روزی با صدام، روز بعد با ارتش امریکا، چند صباح با جناح جنگ طلب امریکا و اکنون با شیوخ سعودی. براستی خود فروش تراز مریم وسران فرقه مجاهدین سراغ دارید.
ص اهوازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا